България

КЗК: Законът за енергийна ефективност ограничава конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за енергийната ефективност и Наредба № РД- 16-301/10.03.2014 г., с които се регламентира извършването на услуги по обследване за енергийна […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на АУЕР

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на АУЕР за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ и оптимизиране на структурата на АУЕР, разработване на стратегия […]

България

КЗК глоби фирма, продаваща китайски стоки за български

Комисията за защита на конкуренцията установи, че дружеството е извършило нарушение по чл. 32, ал. 1 от ЗЗК – заблуждаваща реклама относно произхода на предлаганите от дружеството продукти (генератори и стартери), и наложи имуществена санкция […]

България

КЗК критикува проекта за промени в закона за адвокатурата

Комисията за защита на конкуренцията предложи на компетентните държавни органи да преразгледат подробно проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен за разглеждане в Народното събрание от група народни представители на […]

България

КЗК отмени обществена поръчка на „Студентски столове и общежития“ ЕАД

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, с което е открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските […]

България

КЗК отмени решение на Софийска вода

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД от предварителен подбор за определяне на кандидати, които да бъдат поканени да подадат първоначална оферта и да участват в договаряне по […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на РВД

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на ДП „Ръководство на въздушното движение”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка […]

България

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на ЕВН-България

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на СД на „ЕВН Електроразпределение България”, с което е класиран участник и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на дейности по кадастъра и свързаните […]

България

КЗК препоръчва да отпаднат минималните цени в Закона за лова

Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на правната уредба на услугите в областта на ловния туризъм. КЗК е на мнение, че предвидените в закона минимални цени ограничават конкуренцията […]

България

КЗК отмени класирането в търг на община Ихтиман

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ихтиман за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на […]