КЗК отмени решение на Софийска вода

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД от предварителен подбор за определяне на кандидати, които да бъдат поканени да подадат първоначална оферта и да участват в договаряне по процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1 и Зона 3”, в частта по обособена позиция № 1.

КЗК установи, че комисията за провеждане на процедурата е отстранила незаконосъобразно жалбоподателя „Аква Инженеринг Груп“ ДЗЗД. Комисията е следвало да предостави възможност на участника в обединението «Диана Комерс 1» ЕООД да представи доказателства за изпълнението на СМР по договор, сключен между „Софийска вода“ АД и „Аква Инженеринг Груп“ ДЗЗД. Действията на комисията съставляват нарушение на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, съгласно който комисията уведомява участниците, като им изпраща протокол с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1 и определя срок за допълнителното им представяне в случай на нередовност.

Допуснатото нарушение е съществено, в резултат на което КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите на кандидатите от етап предварителен подбор съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.