КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на АУЕР

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на АУЕР за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ и оптимизиране на структурата на АУЕР, разработване на стратегия за организационно развитие и обучение по проект” Оптимизиране на структурата на АУЕР в резултат на извършен функционален анализ”.

Проучването по преписката показа, че не са налице мотиви за поставените оценки при оценяването на жалбоподателя „Глобал Адвайзърс” АД. В практиката си КЗК многократно е имала възможност да се произнесе, че възпроизвеждането само на указанията за оценяване, разписани в методиката, без да са налице конкретни доводи и аргументи, доказващи анализ на предложението от страна на комисията, не може да се приеме за мотивираност на извършеното оценяване.

По отношение на техническото предложение на избрания за изпълнител участник ДЗЗД „Административни и Управленски Системи”, формално в подпоказатели К1 и К2 има кратка конкретика, състоящата се в посочване на страници и точки от предложението, която обаче не обосновава извършеното оценяване. По останалите три подпоказатели е налице само възпроизвеждане на текстовете от методиката за оценка. В тази връзка КЗК счита, че оценителната комисия е издала протокол, от който не става ясно въз основа на какви обстоятелства, съдържащи се в офертите на участниците, е достигнала до определения брой точки. Липсата на яснота и прозрачност относно оценяването на офертите води до нарушение принципа на прозрачност при провеждането на процедурата и при разходването на публични средства, както и на равнопоставеност и свободна конкуренция между участниците, при спазването на които се възлагат обществените поръчки съгласно ЗОП.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.