КЗК отмени класирането в обществена поръчка на ЕВН-България

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на СД на „ЕВН Електроразпределение България”, с което е класиран участник и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Извършване на дейности по кадастъра и свързаните с тях проектни и геодезични дейности, във връзка с изпълнението на обекти по програмата за инвестиции, поддръжка и присъединяване на нови клиенти в „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, чрез система за предварителен подбор на изпълнители № С-12-XK-У-84, в частта по обособена позиция 9.

КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя ДЗЗД „ГЕО КЕЦ ПРИМОРСКО – БУРГАС”, че възложителят не е изпълнил задължението си да публикува в профила си решението за определяне на изпълнител и протокола от работата на комисията.

Нормата на чл.89, ал.8 от ЗОП изисква от възложителя да публикува в профила на купувача решението за класиране и избор на изпълнител и доклада на комисията. Изпълнението на това задължение цели да осигури публичност и прозрачност в работата на възложителя и неговия помощен орган, както и правото на обжалване на кандидатите в процедурата, като им предостави достатъчно информация относно действията на оценителната комисия, мотивите и решенията, които са взети. В настоящия случай докладът на комисията не съдържа мотиви за приемане на писмените обосновки на ценовите предложения на кандидатите, класирани на първо и второ място. Това, както и непубликуването на протокола от обсъждането на писмените обосновки са съществени нарушения на процедурата, в резултат на които обжалваното решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.