КЗК препоръчва да отпаднат минималните цени в Закона за лова

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на правната уредба на услугите в областта на ловния туризъм. КЗК е на мнение, че предвидените в закона минимални цени ограничават конкуренцията между предприятията, стопанисващи дивеч за ползване в рамките на организирания ловен туризъм.

КЗК намира за обосновано утвърждаването на минимални цени от страна на министъра на земеделието само по отношение на държавните ловни и горски стопанства, тъй като спрямо тях държавата действа като принципал. Комисията обаче застъпва становище за необходимостта от либерализиране на ценообразуването по отношение на научните институти и висшите училища, а също така и на ловните сдружения и на юридическите лица, на които е възложено чрез конкурс стопанисването и ползването на дивеча.

КЗК смята също така, че обвързването на категоризацията на ловните бази с прилагането на минимални цени за ползването им, определяни от министъра на земеделието, води до необосновано ограничение на конкуренцията, което следва да бъде премахнато.

Комисията не намира опасност за ограничаване на конкуренцията в определянето на минимални цени при продажба на жив дивеч и дивечови продукти, тъй като тези цени се отнасят единствено за държавните ловни стопанства и дивечовъдни участъци, стопанисвани от държавните горски стопанства.

КЗК предлага на компетентните държавни органи да изменят съответните разпоредби в Закона за лова и опазване на дивеча като премахнат възможността за определяне на минимални цени по отношение на субектите, които не са държавна собственост. КЗК предлага да се даде възможност на предприятията, стопанисващи бази за ловен туризъм, да получават категоризация, без да са обвързани да прилагат минималните цени, утвърдени от министъра на земеделието.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.