КЗК: Законът за енергийна ефективност ограничава конкуренцията

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за енергийната ефективност и Наредба № РД- 16-301/10.03.2014 г., с които се регламентира извършването на услуги по обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективност на промишлени системи.

В становището си КЗК счита, че както търговците, така и физическите лица – консултанти по енергийна ефективност, представляват предприятия съгласно правото на конкуренцията, тъй като предоставянето на услугите по обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи представлява стопанска дейност. В тази връзка КЗК предлага да се премахнат предвидените в ЗЕЕ изисквания относно правно-организационната форма на доставчиците на тези услуги, като се предостави възможност на всяко физическо лице, преминало обучение, придобило съответната квалификация и положило изпит, да осъществява дейности по обследване за енергийна ефективност и сертифициране за всички категории сгради, както и да извършва дейности по обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

КЗК е на мнение също така, че нормативната уредба на разглежданата стопанска дейност не следва да съдържа необосновано високи изисквания, които биха могли да представляват бариера за навлизане на съответния пазар. На консултантите по енергийна ефективност, които желаят да предоставят своите услуги в рамките на търговско дружество, не би следвало да им бъдат поставяни предварителни изисквания относно наличието на правоотношение между тях и самото дружество, а регулаторният контрол би следвало да се фокусира върху спазването на нормативната уредба при осъществяването на самата дейност и качеството на извършваните услуги. На предприятията, които желаят да навлязат на пазара, следва да им бъде предоставена възможност да организират свободно своя процес на работа, включително като наемат такъв брой консултанти по енергийна ефективност, който съответства на обема на възложените им поръчки за обследване и сертифициране.

На следващо място, КЗК е на мнение, че предвидените в действащия ЗЕЕ ограничения за участие в екипите на повече от две предприятия представляват необосновани ограничения на конкуренцията, които следва да бъдат премахнати, тъй като са ненужни и непропорционални с оглед постигането на специфичните цели на правната уредба на услугите за повишаване на енергийната ефективност.

КЗК счита, че изискването за периодичното полагане на изпит с цел подновяване вписването в регистъра на енергийните консултанти, поставя необоснована бариера за навлизането на съответния пазар и ограничава конкуренцията при предоставянето на професионални услуги по повишаване на енергийната ефективност.

По отношение на срока на валидност на удостоверенията за регистрация на консултантите по енергийна ефективност, КЗК счита, че регламентирането му би могло да бъде обосновано с цел установяване дали консултантът е упражнявал дейност през изминал период от време. Предвиденият законов срок на валидност на удостоверенията от три години обаче е необосновано кратък, поради което КЗК предлага постепенното и поетапно удължаване на срока на валидност до окончателното му премахване.

Относно изискването за придобит минимален стаж по съответната специалност като необходимо условие за регистрация като енергиен консултант, КЗК счита, че то би могло да доведе до ограничение на конкуренцията на пазара по енергийно обследване на сгради и промишлени системи. С оглед гарантиране качеството на предоставяните услуги е удачно да бъде предоставена възможност на лицата да придобият изискуемия от закона стаж в предприятие за обследване и сертифициране за енергийна ефективност, като за съответния период притежават само ограничена правоспособност и бъдат обучавани от консултанти с пълна правоспособност.

Относно изискването за наличието на собствени технически средства на консултантите КЗК препоръчва на компетентните органи да преразгледат списъка от технически средства и да преценят дали не е необходимо отпадане на изискването за собственост върху тях или би могло да се даде възможност за използването им на друго основание, както и дали не е необходимо намаляване на списъка, предвид интензивното развитие на техническите средства по качество, функционални възможности и номенклатура.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.