КЗК отмени класирането в търг на община Ихтиман

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Ихтиман за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на общински път №82 252 – от гара Ихтиман – село Черньово, село Полянци до разклона с път III-822” по проект, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитието на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитието на селските райони. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №23/32111507/14.12.2013 г.”

Проучването установи, че е налице несъответствие между квалификацията и опита на членовете на оценителната комисия спрямо предмета на поръчката, което води до незаконосъобразен състав на комисията като цяло. КЗК приема, че нарушението при определяне състава на помощния орган на възложителя е съществено и представлява самостоятелно основание за отмяна на решението за избор на изпълнител в процедурата, тъй като води до незаконосъобразност на всички действия по разглеждане и оценка на офертите.

На второ място анализът показа, че оценяването с максималния брой точки на техническото предложение на участника „В.В. Консулт“ ЕООД е немотивирано и е основание за незаконосъобразност на поставената оценка.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на обществената поръчка съобразно изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.