КЗК отмени класирането в обществена поръчка на РВД

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на генералния директор на ДП „Ръководство на въздушното движение”, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за ново помещение за архив в ЕЦ за УВД, внедряване на система за съхранение и управление на физически архив и на автоматизирана система за електронно архивиране”.

При предходното разглеждане на обществената поръчка, с Решение № 1310/2014 г. КЗК установи, че съставът на назначената оценителна комисия е незаконосъобразен, тъй като не е включен експерт с необходимата професионална квалификация и практически опит по информационни технологии. В случая повторно назначената комисия е нарушила процедурата, като е започнала направо с разглеждане на техническите предложения от плик № 2 „Предложение за изпълнение”, което също така представлява съществено нарушение на процедурата и е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение за класиране.

На второ място КЗК установи, че в мотивите на комисията при оценяване на показатели от техническата оферта на жалбоподателя ДЗЗД „Архив инженеринг“ липсва необходимата аргументация. Налице са неясноти и схематичност при представяне на предложението, което води до необоснованост на оценяването, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено и на това основание.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане и преценка на документите за подбор в плик № 1 съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.