България

Решение на КЗК ще забави основния ремонт на варненския НДК

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на прокуриста на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, гр. Варна, за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Димитровград

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Димитровград, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие […]

България

КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка на София Тех Парк

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на София Тех Парк АД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект площадкова техническа инфраструктура и парк по […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на EVN

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на УС на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции“, в […]

Коментари

През 2013 г. КЗК е отправила 20 препоръки до органи на властта за повече конкуренция

През 2013 г. КЗК е отправила 20 препоръки към органи на властта, представляващи по същество застъпничество за конкуренцията по отношение на различни законови и подзаконови актове, става ясно от справка на сайта на КЗК. А […]

България

КЗК обвини „Булгаргаз“ в злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД твърдения за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществена доставка на природен газ на територията на Република България, което може […]

България

КЗК предлага промени в наредбата за Търговския регистър

КЗК образува производство по искане на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за изготвяне на становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на чл. 144 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и […]

България

КЗК отмени класирането в търг за санирането на детски заведения в Кърджали

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кърджали относно обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на […]

България

КЗК отмени избор на изпълнител в търг на Булгартрансгаз

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ПГХ Чирен – подмяна на тръби на […]