КЗК предлага промени в наредбата за Търговския регистър

Спряха обществената поръчка за винетките

КЗК образува производство по искане на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за изготвяне на становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на чл. 144 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър.
КЗК счита за необосновано от гледна точка на правилата на конкуренцията предвиденото от Агенцията по вписванията (АВ) изискване за създаване на отделен списък на контрольорите и проверителите, различен от регистъра на регистрираните одитори при ИДЕС. В тази връзка Комисията предлага на компетентните държавни органи:
1.Да изменят и допълнят действащата нормативна уредба на раздел III от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, като се предостави възможност на длъжностните лица по регистрацията към АВ да избират и назначават за контрольор, проверител или регистриран одитор измежду всички лица, вписани в регистъра на регистрираните одитори към ИДЕС.
2.Да бъде запазен действащият към настоящия момент способ за обмен на информация между длъжностното лице по регистрацията и назначаваните от него лица, предвиден в чл. 141, ал. 3 от Наредбата, а именно – по електронен път. Комисията счита, че удостоверенията за електронен подпис и данните за адрес на електронна поща могат да бъдат включени в поддържания от ИДЕС регистър на регистрираните одитори.
3.Да бъдат разработени ясни критерии за избор на контрольори, проверители и регистрирани одитори, които да бъдат предварително известни и чрез които да се предотврати наличието на субективен елемент при тяхното назначаване от страна на длъжностните лица по регистрацията към АВ.
4.Да се премахне законовата възможност за служебно определяне на възнаграждението от длъжностното лице по регистрацията към АВ съгласно чл. 143 от Наредбата. Вместо нея би могло да се предвиди, че в случай че не бъде постигнато споразумение относно размера на възнаграждението на назначения контрольор, заявителят или дружеството да могат да поискат назначаването на друг контрольор.
В заключение КЗК счита, че при наличието на благоприятни условия за ефективна конкуренция между одиторите ще отпадне необходимостта от служебно определяне на размера на техните възнаграждения и ще се създадат допълнителни стимули за повишаване качеството на одиторските услуги, предлагани в страната.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.