КЗК отмени избор на изпълнител в търг на Булгартрансгаз

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „ПГХ Чирен – подмяна на тръби на закрит цикъл на ГМК“, открита с Решение № БТГ-РД-07-45/01.08.2012 г. на възложителя.

По жалбата на ДЗЗД „Обединение Минпроект – ИДА“ проучването установи, че класираните на първо и второ място участници Обединение „Прима“ и „Монтажи Ко“ ЕООД са представили оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя. Участниците в Обединението – „Прима билд“ ООД и „Прима билд лимитед“ ООД не са представили списък на договорите за услуги, изпълнени през последните 3 години, до датата на подаване на офертата, за изработени инвестиционни проекти за аналогични обекти.

Класираният на второ място кандидат „Монтажи Ко“ ЕООД е представил сертификат за въведена система за контрол на качеството ИСО 9001 – 2008, в обхвата на който липсва строителство, поради което офертата му също не отговаря на изискванията, поставени в документацията за участие.

В случая е налице неизпълнение на предварително поставени от възложителя изисквания в документацията от плик № 1 на офертите, поради което оценителната комисия следва да посочи вида на липсващите документи и даде срок на участниците да ги представят.

КЗК връща процедурата от етап проверка на допустимост на документите в Плик № 1 при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.