КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Димитровград

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Димитровград, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград”.

След като се запозна с фактите по преписката КЗК счита, че назначената от възложителя комисия за разглеждане и оценка на офертите е незаконосъобразна, тъй като в състава й е включен външен експерт юрист, чиято квалификация не съответства на предмета на поръчката.

Незаконосъобразният състав на комисията се явява самостоятелно основание за отмяна на решението на възложителя за класиране и избор на изпълнител в обществената поръчка.

КЗК връща преписката на възложителя от последното законосъобразно извършено действие – издаване на заповед за определяне на законосъобразен състав на комисия за провеждане на процедурата при спазване на указанията в мотивите на решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.