КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка на София Тех Парк

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на София Тех Парк АД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект площадкова техническа инфраструктура и парк по проект „Научно- технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.”.

По жалбите на ДЗЗД „Обединение „Инженеринг парк“ и ДЗЗД „Арго Мега София Тех“ проучването показа, че жалбоподателите са отстранени незаконосъобразно от участие в процедурата.

След като се запозна с фактите по преписката КЗК счита, че констатираните от комисията несъответствия в техническите предложения на участниците спрямо изискването в документацията да се дефинира етап в изпълнението на строителните дейности, чието приключване да съвпада с 50% завършеност на строежите по Подобект № 1 и Подобект № 2, не са основание за отстраняване, а за присъждане на по-малък брой точки по методиката. Подробно изискуемите от възложителя етапи не липсват в представените технически оферти от участниците.

По отношение на втория мотив, с който ДЗЗД „Обединение „Инженеринг парк“ е отстранен от участие, а именно че не се е съобразил с императивно заложения от възложителя краен срок за изпълнението на поръчката, производството установи, че офертата съответства на предварително обявените условия, а именно изпълнение на дейностите по предмета на поръчката в рамките до 540 дни от влизане в сила на договора.

КЗК връща процедурата на етап разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.