Решение на КЗК ще забави основния ремонт на варненския НДК

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на прокуриста на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, гр. Варна, за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на проект за основен ремонт на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД“, открита с Решение № 13/11.11.2013 г. на възложителя.

Проучването по преписката установи, че назначената от възложителя комисия е извършила оценяване на техническите оферти, което не кореспондира с предварително обявената методика. Този порок е самостоятелно основание за отмяна на оспорваното решение за класиране.

Като второ нарушение на процедурата КЗК установи, че избраният за изпълнител кандидат „Ателие Серафимов Архитекти“ ООД не е приложил към техническото си предложение доказателства за реализирани проекти с предмет според изискуемия от възложителя.

Също така производството показа, че на последното си заседание оценителната комисия е заседавала в незаконосъобразен състав, поради което всички приети от нея решения на това заседание са незаконосъобразни.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.