КЗК: Здравната каса пречи на конкуренцията между аптеките

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията счита, че разпоредбите на чл. 18, ал. 2-3 и чл. 21, ал. 3-4, ал. 6 от Проект на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК и чл. 12, ал. 2-3, чл. 15, ал. 3-4 и ал. 6 от Проект на Типов договор към Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, публикувани за обществено обсъждане на интернет сайта на НЗОК на 8.11.2013 г., биха могли да доведат до ограничаване на конкуренцията на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти, напълно или частично реимбурсирани от НЗОК.
В тази връзка Комисията предлага на НЗОК и БФС, отговорни за изготвянето и съгласуването на посочените документи, да изключат от окончателния вариант на Условия и ред и Типов договор горепосочените разпоредби.
Проучването на КЗК установи следното:
1. Чрез въвеждането на задължение за аптеките по чл. 18, ал. 2 от Проект на Условия и ред и чл. 12, ал. 2 от Проект на Типов договор да продават лекарствени продукти на една и съща цена при свободна продажба и по линия на НЗОК, се нарушава свободата на самостоятелно определяне на търговската и ценова политика на аптеките. Нормите на Наредба № 10/2009 г. и Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, чрез въвеждане на пределни цени на лекарствените продукти от позитивния лекарствен списък, създават достатъчно гаранции за осигуряване на лекарства на достъпни цени за потребителите;
2. Чрез въвеждането на задължение за търговците на дребно с чл. 18, ал. 3 от Проект на Условия и ред и чл. 12, ал. 3 от Проект на Типов договор да правят еднакви по размер отстъпки от цената на лекарствените продукти, включени в ПЛС, за здравноосигурените лица и за НЗОК конкуренцията на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти би могла да бъде ограничена. Нормите ограничават свободното определяне на търговската политика на аптеките и същевременно биха могли да бъдат определени като бариера за навлизане на пазара, тъй като аптеките, които не приемат единствено посоченото условие, не биха могли да сключат договор с НЗОК;
3. Нормите на чл. 21, ал. 3 – 4, ал. 6 от Проект на Условия и ред и чл. 15, ал. 3 – 4 и ал. 6 от Проект на Типов договор, въвеждащи ограничение за максималния брой рецепти, които могат да бъдат обработени в рамките на един отчетен период от съответната аптека, са аналогични на чл. 15, ал. 3 и ал. 4 и чл. 25, ал. 2 от Приложение № 3 „Образец на типов договор” към Условия и ред за 2013 г.
През 2013 г. КЗК се произнесе относно съответствието на нормите от Типовия договор за 2013 г. с правилата на конкуренция и прие, че те биха могли да бъдат приравнени на квотно ограничение на търговията на дребно с лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК. Според Комисията разпоредбите са в състояние да повлияят негативно върху конкуренцията на посочения пазар и да засегнат благосъстоянието на потребителите. Доколкото разглежданите в настоящото производство норми от Проект на Условия и ред и Проект на Типов договор са аналогичните на тези за 2013 г., КЗК отново застъпва позицията си, че приложението им би могло да доведе до ограничаване на конкуренцията при търговията на дребно с лекарствени продукти.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.