КЗК отмени класирането в търг за санирането на детски заведения в Кърджали

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Кърджали относно обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в сградите на училища и детски градини в община Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/046, проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в Община Кърджали», финансиран по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013, в частта по обособена позиция № 4, открита с Решение № 866 от 04.09.2013 г.
Производството установи, че оценителната комисия е отстранила неправомерно жалбоподателя КОНСОРЦИУМ „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА – ПИ ЕС ПИ” ДЗЗД от процедурата, без да разгледа допълнително представените от участника документи в определения за това срок.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор при спазване на указанията в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.