КЗК обвини „Булгаргаз“ в злоупотреба с господстващо положение

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД твърдения за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществена доставка на природен газ на територията на Република България, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством налагане на нелоялни търговски условия по договорите за обществена доставка на природен газ за периода 02.08.2010 г. – 31.12.2012 г.
През този период господстващото предприятие едностранно е принуждавало клиентите си да продължат срока на сключения между тях договор, без възможност за преговори и обсъждане на клаузите в него. От друга страна, дружеството едностранно е поставяло пред клиентите си определени условия, без които договорите не могат да продължат действието си и без насрещни реципрочни права за клиентите. Не на последно място, „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД е задължавало клиентите си да заявяват количества природен газ за следващата година по едностранно наложени Указания и Таблици със заложени в тях формули. Спазването на Указанията и коректното попълване на Таблиците води до необосновано завишаване на количествата газ, които потребителите заявяват за следващата година, а това би могло да доведе до неизпълнение на задълженията на клиентите за приемане на заявените количества.
Поведението на дружеството има експлоатативен характер, тъй като клиентите му (крайни снабдители и потребители) нямат алтернативен обществен доставчик и са принудени да продължат да се снабдяват с природен газ от него. Едностранно наложените от обществения доставчик условия в договорните отношения могат да доведат до прекратяването им, което от своя страна би довело до лишаване на клиентите от гарантираната им по закон непрекъснатост на доставките на природен газ.
Определението не подлежи на обжалване.
В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.
В указания срок страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55 от ЗЗК, както и правото да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.

Свързани публикации

1 Comment

  1. Аз ли вече не съм в състояние да мисля или бюрократите от държавата? Тази информация е някакъв абсурд – няма друг, освен Булгаргаз, а затова отговорността не е негова,а на държавата. Да, ама не. Държавата дава 30 дни срок, за какво? Когато няма икономика, тогава върху един доставчик – независимо на какво – се лепват триста под-доставчици, как им казваха, дистибутори или аут-сорсвани предприятия, като така услугата става стократно по-скъпа. Да, но тогава, казват ни, няма монопол, има конкуренция…

Leave a Reply

Your email address will not be published.