КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на EVN

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на УС на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи по обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 20.
Проучването по преписката показа, че възложителят не е включил в състава на оценителната комисията лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит в съответствие със сложността и предмета на поръчката.
КЗК приема, че комисията не разполага с експерти с необходимите знания и опит в областта на строителството съобразно характера на дейностите по конкретните части от предмета на поръчката, в т.ч. пътно строителство.
Необосновано е решението на възложителя да включи основно в състава на комисията експерти с една и съща квалификация „електроинженер“ при положение, че само една от дейностите касае електромонтажни работи.
КЗК връща процедурата от етап назначаване на оценителна комисия в законосъобразен състав при спазване на дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.