Пада банковата тайна за трезори, обявени в несъстоятелност

Депутатите приеха на второ четене, без никакви дебати в пленарна зала, промени в Закона за кредитните институции, които имат за цел отпадане на банковата тайна за банки в несъстоятелност. Повод за тези изменения в закона станаха събитията около фалита на КТБ.

Занапред в шестмесечен срок след вписване в търговския регистър на решението за изпадане в несъстоятелност на дадена банка синдикът на банка в несъстоятелност ще оповестява имената на вложителите – физически и юридически лица и размера на техните влогове, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, ако тези лица са извършили сделки със своите влогове след поставяне на банката под специален надзор, както и физическите и юридически лица и размера на техните кредити и на влогове, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия за период от две години преди датата на неплатежоспособността.

Осветлява се и информацията за физически и юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващана след поставяне на банката под специален надзор. Пада банковата тайна и за кредитни сделки, по които: не са договорени обезпечения или са договорени обезпечения на стойност по-ниска от размера на усвоения кредит; не са учредени по надлежен начин договорените обезпечения; не са запазени правата на заложния кредитор върху тях.

Ще бъде оповестена и информация за сделки, по които “имущество с произход от банката е предоставено на кредитополучател или други лица и размерът на която и да е от трансакциите надвишава 50 000 лева като лицата се разкриват последователно. Изискването за праг от 50 000 лева няма да се прилага за лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Този текст има за цел да уреди изсветляването на един от основните начини, по които според депутатите е източвана КТБ, а именно чрез предоставяне на кредити на “кухи фирми”, или т.нар. “пощенски кутии”.

Ще бъде огласявана и информацията за размера на влоговете и кредитите на политически партии, политици и държавници, както и членове на надзорния и на управителния съвет на банката и на юридически лица, с които те са в икономическа зависимост. Икономическата зависимост спрямо промените в закона ще бъде проверявана от Сметната палата, която ще предоставя информацията на синдиците. Сведенията ще се качват на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Разпоредбите на този закон се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането му в сила. В тези случаи 6-месечният срок за оповестяване на сведенията започват да текат от влизането в сила на закона.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.