Изменят наредбата за заплатите в администрацията

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

През 2012 г. в държавната администрация беше въведен нов модел на заплащане, чийто основен принцип е „заплащане според изпълнението“ – всеки служител да получава възнаграждение, съответстващо на постигнатите от него резултати и на проявените знания, умения и качества в работата. Изминалият период дава перспектива за анализ и открои някои проблеми, които се дължат не на недостатъци в принципите и логиката на модела, а предимно на неправилното му прилагане, както и на субективни предпоставки.
С цел преодоляване на тези проблеми се предлагат изменения в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Основните от тях са:
            промяна на матрицата на заплатите;
            изменение в правилата за определяне на индивидуалните заплати на служители, които постъпват за първи път в съответната административна структура;
            прецизиране на условията и реда за увеличаване на заплатите на основанията, регламентирани в Закона за държавния служител.
Очакваните резултати от прилагането на предложените изменения са насочени към:
            преодоляването на деформации в съотношенията между минималните основни месечни заплати за длъжностите, в резултат от очакваното увеличения на минималната месечна заплата за страната;
            правилно прилагане на принципа „заплащане според изпълнението“ и възможност за коригиране на нелогични различия в индивидуалните основни месечни заплати, което ще доведе до намаляване на диспропорциите в заплащането на служители от една и съща администрация;
            по-добри възможности за привличане в държавната администрация на компетентни и мотивирани служители, включително млади хора;
            реално използване на увеличения размер на разходите за персонал (10% от началото на 2019 година) за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в държавната администрация, въз основа на заеманата длъжност и оценките на изпълнението;
            значително ограничаване на случаите на неравнопоставено положение на служителки, завръщащи се от отпуск по майчинство.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.