Министрите обсъдиха и взеха решения по 28 точки

Това са решенията на Министерски съвет от 27 май 2015 г. Вижте 28-те точки, по които заседаваха:

1. Приета е Национална програмаза изпълнение на Стратегията за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база

С разписаните в програмата дейности се осигуряват подходящи условия за изграждане на силна българска отбранителна технологично-индустриална база, която успешно да се интегрира в европейската. Това е основна предпоставка за повишаване на технологичния потенциал на БОТИБ, която следва да удовлетворява отбранителните потребности на Въоръжените сили на България в степен, по-висока от настоящата.

Националната програма дефинира модела на взаимодействие между държавните институции, бизнеса, науката и образованието от сектора на сигурността и отбраната. В този модел е заложена солидарната отговорност на всички участници за дългосрочното развитие на националния отбранителен индустриален потенциал и за повишаване участието на българската индустрия и наука в национални, двустранни и многонационални програми, проекти и инициативи в рамките на ЕС и НАТО.

2. Одобрен е третият план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса. Реализацията му ще пести по 144,5 млн. лв. годишно на предприемачите

Министерският съвет прие трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на 100 за периода 2015-2017 г.

Планът е изготвен в изпълнение на национално ниво на ангажиментите по Програмата на Европейската комисия за намаляване на ненужната административна тежест от съществуващото законово устройство в ЕС и е включен като мярка в актуализацията за 2015 г. на Националната програма за реформи на България.

В периода 2012-2014 г. Министерството на икономиката разработи и изпълни проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест“ с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“. В рамките на проекта бе измерена административната тежест на 16 закона, избрани след писмена консултация с бизнеса, заедно с идентифицираните 130 подзаконови акта и 129 свързани акта от европейското законодателство, сред които са законите за акцизите и данъчните складове, за техническите изисквания към продуктите, за подпомагане на земеделските производители, за автомобилните превози, за лекарствените продукти в хуманната медицина, за насърчаване на заетостта, за статистиката и др. Административната тежест за бизнеса, създавана от измерените 16 закона, възлиза на 385 млн. лева, в това число 270 млн. лева (70,1%), свързана с транспонирани европейски изисквания.

Мерките в третия план за действие са 130. Ако всички направени предложения бъдат изпълнени, потенциалът за намаляване на административната тежест за бизнеса е 144,5 млн. лв. годишно. Мерките са разпределени в следните групи: намаляване на срока на услугите, опростяване на процедурите и отпадане на изискуеми документи, подаване на документи по електронен път, обмен на информация между институциите по служебен път, разработване на инструкции и образци, на документи и публикуването им на интернет страниците на съответните институции.

Основната част от намалението на административната тежест се дължи на направените предложения за Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за автомобилните превози и Закона за статистиката. Най-много са планираните мерки в ресора на МТИТС (51), МФ (20) и МТСП (19). Най-голям ефект по отношение на намаляването на административната тежест имат мерките, свързани с обмена на информация между институциите и НАП и Агенцията по вписванията, както и тези, за които отговарят МФ и МЗХ, тъй като се отнасят за задължения с висока честота на изпълнение от голям брой фирми.

3. Създава се ново село – Попови ливади

Правителството създаде ново населено място – село Попови ливади, на територията на община Гоце Делчев. Селото ще е в местността „Попови ливади”, която е обявена за планински климатичен курорт през 1967 г.

За извършване на административно-териториалната промяна Общинският съвет на община Гоце Делчев е взел решение на 31.07.2014 г. Основание за предложението са изпълнените условия, предвидени в Закона за административно-териториално устройство на Република България – постоянно живеещо население и изградена социална инфраструктура.

С промяната на статута на Попови ливади и обособяването на новото населено място през новия програмен период 2014-2020 г. общината ще може да кандидатства за финансиране по европейски програми с проекти за подобряване на условията за живот.

4. Уредени са отношенията между МВР и ДАНС след преструктурирането им

Правителството прие постановление, с което се уреждат отношенията във връзка с преобразуването на структури и преминаването на функции от Държавната агенция „Национална сигурност” към МВР. Промените бяха направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, който влезе в сила на 1 април т. г.

С постановлението се уреждат предаването и приемането на активите, пасивите, дълготрайните материални активи, архива и другите права и задължения, както и финансовите отношения във връзка с преобразуването на структури в ДАНС и преминаването им в МВР.

5. Одобрени са нормативни промени за по-добро усвояване на средствата по ПРСР

Правителството измени постановлението, с което се определят условията и редът за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и за тяхното възстановяване. Целта е да се отстранят пропуските, установени в процеса на прилагане на постановлението, за да се гарантира, че средствата ще стигнат до изпълнителите и ще се постигне добро усвояване на финансовия ресурс по Програмата.

С промените се одобряват плащания за разходи, предварително проверени и одобрени от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, към изпълнителите по съответните проекти или към трето лице, което е титуляр на вземането на изпълнителя, въз основа на писмени документи, и се отхвърля всяко друго наредено плащане. Така се осигурява равна възможност за всички общини да се ползват от средствата по безлихвен заем, вкл. и на онези, които са задължени да платят на друго лице, различно от изпълнителя.

6. Социалната пенсия за старост става 115,15 лв.

От 1 юли 2015 г. размерът на социалната пенсия за старост се увеличава от 113 лв. на 115,15 лв. Повишението е с 1,9 на сто – процентът, с който ще се осъвременят от 1 юли и всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2014 г.

Промяната ще доведе до увеличаване на размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще има увеличение и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост (добавката за чужда помощ, добавката за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944-1945 г. и добавката по Закона за ветераните от войните).

7. Отпускат се 15 млн. лв. за разширението на метрото до кв. „Хладилника“

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2015 г. в размер на 15 000 000 лева. Средствата са за финансиране на метрополитена и съпътстваща инфраструктура за изграждането на разширението на Линия 2 от метростанция „Джеймс Баучер“ до кв. „Хладилника“ с една метростанция, което включва тунелен участък с дължина 950 метра и линеен пункт с дължина 200 метра за смяна посоката на движение на влаковете.

С предоставянето на средствата ще бъде спазен строителният график през 2015 г. и ще се даде възможност за изпълнението на тази важна инвестиция в транспортната инфраструктура на столичния град.

Разходите са за сметка на предвидените по централния бюджет средства в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година.

Правителството днес учреди и ограничено вещно право – право на прокарване, в полза на Столична община върху имоти, собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Решението ще позволи на общината да изгради водопровод за метростанция „Летище София“. При избора на терен за преминаване на съоръжението е търсен икономически най-изгодният вариант, при който водопроводната връзка е с най-малка дължина. По този начин се постига по-ниска цена на строително-монтажните работи и по-малки разходи при експлоатацията на съоръжението.

8. Осигурява се площ за изграждането на обслужващи обекти на входа на „Икономическа зона София – Божурище“

Правителството възложи на министъра на икономиката да апортира в капитала на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД недвижими имоти, частна държавна собственост, които се намират в землищата на селата Гурмазово и Волуяк. Имотите са с площ от съответно 192 дка и 124 дка. Те са необходими за свързване на площадковите инфраструктурни мрежи на „Икономическа зона София – Божурище“ към магистралните проводи на комунални услуги. Присъединяването на имотите ще позволи да се изградят необходимите пътни надлези, паркинги, спирки, отвеждащ колектор за дъждовни и отпадни води и други площни и линейни обслужващи обекти, характерни за входа на голяма индустриална зона.

„Национална компания Индустриални зони“ ЕАД беше създадена през 2009 г. като мярка за ограничаване на отражението на финансовата криза. Целта е компанията да допринесе за стабилното икономическо развитие на страната чрез насърчаване на инвестициите и подобряване на техническата инфраструктура. Предвижда се в индустриални зони да се привличат високопродуктивни и експортноориентирани инвестиции.

9. Медицинският университет във Варна ще обособи нови учебни зали в предоставени от правителството имоти

Правителството предостави на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” във Варна безвъзмездно управлението върху имоти – публична държавна собственост. В тях висшето учебно заведение ще обособи пови учебни зали, лаборатории и помощни помещения към катедрите. Имотите се намират на ул. „Брегалница” №3 в града.

С други решения кабинетът предостави имоти – частна държавна собственост, на общините Русе, Хасково, Опака и Столична община.

Имотите, които ще ползва община Русе, представляват два терена с построените в тях две едноетажни жилищни сгради.Те ще служат за задоволяване на жилищни нужди на социално слаби семейства в града. В управление на Столична община преминава апартамент от 91 кв. м на ул. „Казбек” №30, който също ще се използва за жилищни нужди. На община Хасково се предоставя сграда с отпаднала необходимост за ДКТ „Иван Димов”, която местната власт ще ползва за осъществяване на културни дейности. Теренът, който получава община Опака, ще се ползва за укрепване на скалния венец над с. Крепча. Имотът е с площ 8,8 дка и се намира в местността „Под пещерите”в землището на селото.

Кабинетът прие и решения за промяна на статута на имоти от публична държавна на частна собственост.

Два от терените с променен статут досега са управлявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура”.Те се намират в район „Подуяне” на Столична община и са с обща площ 880 кв. м. Промяната ще даде възможност на компанията да се разпорежда с тях, в резултат на което ще може да реализира необходимите за подобряване на финансовото й състояние приходи. Имотите нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози.

Друг имот с променен статут е – бивша ветеринарна лечебница, е с отпаднала необходимост за Българската агенция по безопасност на храните. Теренът с площ 2,2 дка и с построената в него едноетажна сграда, се намира в с. Стефаново, община Добрич. Промяната ще даде възможност на ведомството да се разпорежда с имота за по-ефективното му използване.

С променен статут от публична държавна на частна държавна собственост са и 13 военни имота, които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия. Те се намират в землищата на Горна Оряховица и Столична община. Терените са незастроени и са с обща площ от около 249 дка. Решението ще позволи извършването на разпоредителни действия.

10. България открива ново почетно консулство в Австрия

Правителството прие решение за откриване на почетно консулство на България в Австрия със седалище в град Санкт Пьолтен и за назначаване на австрийския гражданин д-р Петер Харолд за почетен консул с консулски окръг, обхващащ територията на федералната провинция Долна Австрия.

На фона на динамично и успешно развиващите се българо-австрийски отношения, сътрудничеството с федералната провинция Долна Австрия се отличава с особен интензитет, солиден взаимен интерес и отлични перспективи за по-нататъшно задълбочаване. В политическия диалог е изградено взаимно доверие, а в областта на търговията, инвестициите и икономическите връзки са реализирани редица съвместни проекти.

Д-р Харолд познава добре и от дълги години България, притежава необходимия авторитет и отлични контакти както в Австрия, така и у нас. Ангажиран е с редица проекти за насърчаване на сътрудничеството и популяразиране на българската култура и наука в Долна Австрия. През 2013 г. заслугите му са отличени с почетен знак на българското Министерство на културата. С присъствието и дейността си той би могъл да допринесе съществено за увеличаване на видимостта на България като бизнес и инвестиционен партньор, да разшири кръга на заинтересованите от контакти с България фирми и институции в Долна Австрия, да популяризира страната ни като туристическа цел чрез нейната култура, традиции, специфични природни дадености и съвременна туристическа инфраструктура.

11. За ратификация е предложено изменението на Протокола от Киото

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към РКООНИК.

С Изменението от Доха се установява втори период на задължения по споразумението за контрол над глобалното затопляне, който започва на 1 януари 2013 г. и завършва на 31 декември 2020 г. Европейският съюз и Исландия официално са декларирали, че ще изпълняват съвместно задълженията си по втория период.

С ратификацията за България ще бъде осигурена абсолютната предпоставка за предоставяне на предписаното количество на държавата (определен брой Предписани емисионни единици)/, чрез който страната ни ще може ефективно да се включи в съвместното изпълнение на задълженията от ЕС и Исландия по втория период на задължения по Протокола от Киото съгласно действащото европейско законодателство и в съответните гъвкави механизми по него.

12. България преговаря с Палестина за сътрудничество между полицейските органи

Министерският съвет одобри проект на меморандум за разбирателство с правителството на Палестина за полицейско сътрудничество. Целта на двете страни е превенция и борба с престъпността.

Съгласно документа министерствата на вътрешните работи ще осъществяват техническо сътрудничество, обмен на експертен опит и ще организират цикли за обучение на служителите си. Меморандумът предвижда също така обмен на информация относно използваните начини на действие, която може да допринесе в превенцията на борбата с престъпността, обмен на техники, методи и добри практики.

С друго решение бяха одобрени промени в междуправителственото споразумение на България и Сърбия от 2010 г. за полицейско сътрудничество. С промените се създава възможност действащите смесени патрули за наблюдение на общата граница да преминават на съседна територия и на места, намиращи се извън ГКПП. Тези места ще се определят предварително в ежемесечните план-графици. Това ще позволи да бъдат спестени време и средства на двете гранични полиции и да се облекчи работата на екипите.

Одобрен беше и проектът на нота за присъединяване/декларация за намерение за участие на България към меморандумите за разбирателство на Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния с НАТО за осигуряване на поддръжка на страната-домакин. Нотата позволява разширяване на кръга от страни-членки на Алианса, които участват в подписания през 2004 г. Меморандум за разбирателство между правителството на България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и Щаба на Върховния главнокомандващ на НАТО по трансформациите относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин при провеждането на операции и учения на НАТО. Документът, с който се определят задълженията на изпращащата страна и страната-домакин, е от значение за обезпечаване на необходимите способности за гарантиране на колективната отбрана.

13. Смесената българо-сръбска комисия за икономическо сътрудничество ще заседава в началото на юни в Белград

Правителството одобри позицията и състава на официалната българска делегация за Втората сесия на Смесената българо-сръбска комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 1 и 2 юни в Белград.

Съпредседател от българска страна на Комисията е министърът на икономиката Божидар Лукарски, а от сръбска страна – министърът на енергетиката и минното дело Александър Антич.

По време на сесията ще бъдат обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областите от взаимен интерес като търговия, туризъм, енергетика и др. Ще бъдат конкретизирани проектите и механизмите, по които ще се работи съвместно.

Данните за 2014 г. показва, че стокообменът между двете страни възлиза на 664,9 млн. евро, което е ръст с 4,41% спрямо 2013 г. Износът е 363,7 млн. евро, а вносът – 301,2 млн. евро. В износната листа на българските стоки преобладават главно суровини, материали и стоки с ниска степен на обработка. През 2015 г. се наблюдава засилване на дела на експорта на изделия и продукти на химическата и фармацевтичната промишленост, както и на машиностроенето. Потенциалът е по отношение участието в смесени фирми, реализирането на съвместни инфраструктурни проекти, туризма.

14. Одобрена е българската позиция за заседанията на два Съвета на ЕС

Министерският съвет прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 28 и 29 май в Брюксел.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ е предвидено приемането на общ подход по предложението за директива относно едноличните дружества с ограничена отговорност и по предложенията за два регламента, отнасящи се до безопасността на потребителските продукти и надзора на пазара на продукти. Ще се търси постигане на политическо споразумение по предложението за директива за пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник.

Предвижда се приемане на заключения относно цифровата трансформация на европейската промишленост. Министрите ще проведат политически дебат за необходими мерки в подкрепа на цифровата икономика и изграждането на цифров единен пазар, отчитайки предвидените действия в стратегията на Европейската комисия за цифров единен пазар за Европа. България подкрепя заложените цели и счита, че създаването на всички необходими предпоставки и рамкови условия за европейските предприятия да използват възможностите на цифровата икономика по оптимален начин ще подкрепи тяхната конкурентоспособност и постигането на стратегическите цели на ЕС за създаване на растеж и заетост.

В частта „Научни изследвания“ ще се приемат проектите на заключения относно пътната карта за европейското научноизследователско пространство 2015-2020 г., прегледа на консултативната структура на европейското научноизследователско пространство и за отворените, основани на данни, и взаимосвързани изследвания като двигател за по-бързи и по-широки иновации.

На 2 юни в Рига ще се проведе неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. Основна тема на дискусията е биологичното земеделие – устойчивост, растеж и нужди на потребителите. Българската позиция е, че сега действащото законодателство предполага голяма административна тежест и следва да бъде опростено. Това може да бъде постигнато с въвеждането на по-ясни разпоредби относно обхвата, правилата за производство, етикетирането, контрола и надзора.

Правителството се запозна и с доклад с резултатите от българското участие в неформално заседание на министрите по енергетика на ЕС, проведено на 15 и 16 април в Рига. В рамките на проведената дискусия относно енергийната ефективност в отоплението и охлаждането бе отбелязана широка подкрепа от държавите-членки по отношение изготвянето на бъдеща стратегия по темата. Участниците призоваха за колективен подход при установяване на мерките, свързани с подобряването на енергийната сигурност, конкурентоспособността и устойчивото развитие. България подкрепя инициативата като част от общите усилия за повишаване на енергийната ефективност.

Енергийните министри подчертаха водещата роля на ЕК при осъществяването на пълноценно регионално енергийно сътрудничество, което, от своя страна, е основен фактор за изграждането на Енергийния съюз. От българска страна бе отбелязано, че регионалното сътрудничество е от ключово значение за постигане целите на енергийната политика в ЕС, като засилването му е начин за повишаване на енергийната сигурност.

15. Прекратена е концесия за добив на минерална вода

Кабинетът прие решение за едностранно прекратяване на концесионния договор от 2001 г. за добив на част от минералната вода на малмоваланжския водоносен хоризонт – участък Каварна, сключен с концесионера „Бутилираща компания Извор”АД.

Решението е прието във връзка с констатирано неизпълнение през 2013 г. и 2014 г. на основни финансови задължения от концесионера.

Правителството упълномощи министъра на околната среда и водите да предприеме действия за прекратяване на концесионния договор, в т.ч. да приеме обекта на концесията и да осигури неговото управление в съответствие с действащото законодателство, както и да търси по съдебен ред на дължимите от концесионера плащания.

16. Близо 20 млн. лв. са отпуснати за закупуване на учебници и учебни помагала

Правителството одобри допълнителни трансфери за общините в размер 19 898 965 лв. за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата.

Помагалата и учебниците за децата от подготвителна група и учениците в основен и среден курс, както и учебниците и учебните помагала по специалните учебни предмети „Развитие на речта” и „Произношение” за учениците с увреден слух от I до III клас, се предоставят безвъзмездно. Средствата са разпределени съобразно информацията за броя на децата по възраст и общини. Финансирането е предвидено по бюджета на МОН.

17. Рекордно е намалял натискът върху природните ресурси, ползвани за производството на енергия през 2013 г.

Кабинетът прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2013 г.

Националният доклад е предназначен да информира обществеността и държавните институции за състоянието и рисковете за околната среда и природните ресурси, както и да насочи вниманието към ефективността и целесъобразността на провежданата природозащитна политика.

Докладът показва, че най-значителните източници на неблагоприятно въздействие върху околната среда продължават да бъдат потреблението на енергия и природни ресурси, при което се емитират вредни вещества в атмосферния въздух, водите и почвите и се депонират големи количества отпадъци. Безпрецедентното глобално търсене на ресурси като храна, енергия и вода налага по-ефективното използване на природните дадености и грижа за екосистемите, от които произлизат те. Необходимо е да продължат усилията и инвестициите в дейности, свързани с ефективното управление и потребление на ресурсите, свързани с производството на енергия, както и с енергийната ефективност.

През 2013 година потреблението на енергия в България бележи тенденции за намаляване, което води до намаляване на натиска върху околната среда.

През 2013 г. се наблюдава рекордно намаляване на натиска върху природните ресурси, ползвани за производството на енергия, като темповете на намаляване надхвърлят ръста на икономиката малко над 1% (първичната енергийна интензивност намалява с 8,4%, а крайната енергийна интензивност с 6% в сравнение с предходната 2012 г.).

Производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в страната значително се увеличава. Този факт, както и намаленото потребление на енергия, причинено от кризата (през 2013 г. отново се наблюдава спад в крайното енергийно потребление, който е значителен и достига 5% в сравнение с предходната 2012 г.), са предпоставки за постигане на задължителната национална цел, в рамките на Директива 2009/28/ЕО, за достигането на 16% дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г.

Към края 2013 г. общите нива на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, амоняк и неметанови летливи органични съединения са значително по-ниски от ангажиментите на страната, съгласно Директива 2001/81/ЕО, Гьотеборгския протокол към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния и целите по Националната програма за 2020 г.

Замърсители като фини прахови частици (ФПЧ), озон, серен диоксид, азотни оксиди, амоняк, неметанови летливи органични съединения създават най-сериозните проблеми за човешкото здраве и са главната причина за влошаване на състоянието на екосистемите.

В България сектор „Енергия” има ключова позиция в националната икономика. Той е източник на 74% от агрегираните емисии на парникови газове (ПГ) за 2013 г.

Най-голям дял от емисиите на ПГ имат горивни процеси за производство на енергия – 67,3% от сумарните емисии на сектора, като значителен дял от агрегираните емисии на ПГ заемат тези на въглероден диоксид – 96,8 на сто.

През 2013 г. във всички големи горивни инсталации, за които е необходимо, е изпълнено изискването за монтиране на сероочистващи инсталации. Емисиите на серен диоксид през 2013 са със 130 хиляди тона по-малко в сравнение с 2012 г. Въпреки предприетите мерки, топлоелектрическите централи са най-големият източник на серен диоксид – 72% от общото емитирано в страната количество.

Докладът показва, че се запазва тенденцията транспортът да емитира висок процент от общото количество на азотните оксиди – 37%, и от емисиите на въглероден оксид – 21%. Почти 100% от извършваните услуги от наземния товарен транспорт (автомобилен, железопътен и речен) се извършва от сухопътния транспорт. Структурата на товарните превози се променя, като относителният дял на автомобилния транспорт нараства от 51,9% през 2000 г. до 86% през 2013 г., за сметка на железопътния транспорт, който намалява от 44,9% на 10,2% през 2013 г.

Въпреки нарастването на относителния дял на автомобилния транспорт, емисиите на въглероден оксид в атмосферния въздух за 2013 г. намаляват с 58% спрямо 2001 г., а емисиите на азотни оксиди в атмосферния въздух за 2013 г. намаляват с 20% спрямо 2001 г.

Битовото отопление е основен източник на фини прахови частици, емитирайки 59% от общото количество изхвърляно в атмосферата, като основна причина за това е изгарянето на твърди и течни горива. И през 2013 г. замърсяването с фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в страната.

България рециклира 25% от битовите си отпадъци през 2012 г. и достига до 29% през 2013 г. Към момента у нас на човек се падат около 103 кг рециклирани битови отпадъци и тенденцията е това количество да расте.

Отпадъците са ресурс, който може да се използва умно и ефикасно. Те играят ключова роля не само върху състоянието на околната среда, но имат и оказват значителен икономически и социален ефект. Промяната в отношението към отпадъците е единствения път за управлението им. Докато в миналото те се смятаха за „ненужни“, проблемни, без алтернативна употреба, то днес те все по-често биват припознавани като ресурс в отговор на законодателните, икономическите и технологичните изисквания. Увеличаването на дела на третираните отпадъци чрез рециклиране има многобройни ползи за околната среда, включително намаляване на дела на депонираните отпадъци, като по този начин се намаляват емисиите от парникови газове, емитирани от депата.

През 2013 г. се наблюдава тенденция към подобряване на практиките при управление на отпадъците, като предадените за оползотворяване битови отпадъци достигат 29%, докато образуваните са намалели с около 3% спрямо 2012 година. Степента на материално рециклиране на битови отпадъци за страната ни е 103 кг/човек/година, което е знак, че се доближаваме до средната стойност от 130 кг/човек/година за Европа (ЕС-28). Специфичен показател, измерващ ефективността на работа на системата за управление на отпадъците от опаковки, е количеството рециклиран отпадък на жител за година. За 2013 г. този показател е 32 кг/човек, като с всяка изминала година се увеличава процентът на рециклираните опаковки.

Анализът на данните от националните инвентаризации за периода до 2013 г. спрямо целта от Киото показва, че емисиите на парникови газове са значително по-ниски в сравнение с базовата 1988 г. и в момента България има необходимия резерв, който осигурява изпълнение на ангажиментите, поети с подписването на Протокола от Киото.

18. Определени са функциите на Централния орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”

Правителството създаде Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване” и определи министъра на здравеопазването да изпълнява неговите функции. При изпълнение на това правомощие пой ще бъде подпомаган от специализирано звено в Министерството на здравеопазването.

С постановлението се определят функциите и отношенията на Централния орган с възложителите – лечебни заведения за болнична помощ, за чиито нужди ще се провеждат обществените поръчки, както и предметът на възлагане на обществени поръчки – доставки на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък.

ЦОВОПСЗ е оправомощеният орган да планира, подготвя и провежда процедури за възлагане на обществените поръчки и да сключва рамкови споразумения от името на възложителите. Въз основа на сключените рамкови споразумения възложителите ще определят изпълнител чрез използване на електронен търг и ще сключват индивидуални договори. Плащанията по индивидуалните договори ще се извършват за сметка на съответните възложители.

Създаването на ЦОВОПСЗ за централизираното възлагане на обществени поръчки чрез рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти за лечебните заведения за болнична помощ ще доведе до икономии на време, административен и финансов ресурс за лечебните заведения за болнична помощ, както и до намаляване на цените на лекарствените продукти.

Съчетанието между ЦОВОПСЗ и електронната платформа ще даде възможност за по-бърз и качествен отговор на нуждите на възложителите, наличие на устойчиви договори и облекчаване на системата, отговорна за обжалване на процедурите. Въвеждането на електронното възлагане на обществени поръчки ще улесни участието на всички търговци на едро, получили разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти и ще доведе до увеличаване на конкуренцията и до постигане на по-изгодни условия за възложителите в сектора.

19. Създава се Национален съвет по антикорупционни политики

Национален съвет по антикорупционни политики със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията се създава към Министерския съвет.

Националният съвет ще координира разработването и актуализирането на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на корупцията. Той ще следи и отчита изпълнението на приетите стратегически и програмни документи и ще организира независими външни оценки на изпълнението им. Националният съвет ще обсъжда и резултатите от изпълнението на антикорупционните политики и ще предлага мерки за повишаване на тяхната ефективност. Междуведомственият орган ще прави предложения за изменения на нормативни актове в областта на антикорупцията и ще предлага на министър-председателя да възложи извършването на проверки от Главния инспекторат към Министерския съвет.

Председател на новосъздадения съвет е вицепремиерът по координация на координация на европейските политики и институционалните въпроси, а заместник – министърът на правосъдието. Членове на съвета са заместник-министри на правосъдието, вътрешните работи, икономиката и на финансите, заместник-председател на ДАНС, заместник-главен прокурор, представител на ВСС и ръководителят на Главния инспекторат към МС.

Националният съвет по антикорупционни политики ще заседава веднъж на два месеца с възможност за извънредни заседания, а за участие в тях могат да бъдат канени и представители на други държавни органи, както и представители на професионални и граждански организации и експерти.

Към Националния съвет по антикорупционни политики се създава и Граждански съвет, който да осъществява гражданско наблюдение и контрол върху изпълнението на антикорупционните политики. Негови членове са представители на неправителствени организации, на бизнеса и независими експерти, които работят активно и имат доказан опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията.

20. Засилва се контролът върху планирането и извършването на дейности в горските територии

Засилен контрол върху планирането и извършването на дейностите в горските територии, както и предприемане на мерки за защита от незаконни посегателства, са част от промените, които Министерският съвет предлага с проект на закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Останалите промени са свързани с контрола за добив на дървесина и начина на провеждане на сеч.

Друга важна промяна предвижда моторните превозни средства, превозващи дървесина, да бъдат снабдени с GPS устройства, като по този начин се очаква да се постигне ефективен контрол при транспортирането на тази суровина. В комбинация с разработването на електронна система за издаване на превозни билети он-лайн тази мярка ще допринесе за постигането на дългоочакваната електронизация на процесите по отчет и контрол в горския сектор. Промените ще обхванат и обектите, в които постъпва или се преработва дървесина, където ще бъде инсталирана система за видео наблюдение с цел превантивен, текущ и последващ контрол. Въвежда се забрана за извършване на сеч през тъмната част на денонощието, като по този начин се ограничава възможността за нерегламентирани посегателства.

С промените се предвиждат и много по-сериозни санкции за извършени нарушения, при които само за едно ще се отнема лицензът за извършване на дейности в горски територии, както на физически, така и на юридически лица.

Предлагат се изменения на разпоредби, свързани с изработването на планове и програми, включително изработването на областни планове за развитие на горските територии. Целта е да се постигне по-добра регулация при планирането на дейностите в имотите на физическите лица и в същото време – осъществяване на по-ефективен контрол.

Въвежда се встъпителен изпит за лицата, желаещи да се впишат в регистъра за упражняване на частна лесовъдна практика. По този начин ще се гарантира, че само хора с необходимата компетентност и специфични познания и опит ще имат правомощията, които Законът за горите възлага на лицензираните лесовъди. На практика, това са лицата, ангажирани в целия процес от планирането на сечите до тяхното провеждане и експедиране на дървесината.

21. Въвежда се целево финансиране на висшите училища според качеството на обучение и потребностите на икономиката

Правителството предлага на Народното събрание да разгледа и приеме проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Със законопроекта се постига съответствие с приетата Стратегия за развитие на висшето образование (2014-2020 г.), която предвижда последователни мерки за диференциране на финансирането на висшите училища според резултатите от обучението.

За да се постигне обвързване на висшето образование с потребностите на реалната икономика и пазара на труда, се въвеждат приоритетни професионални направления и защитени специалности. По този начин ще е възможно целево финансиране на определени стратегически за страната направления и защитени специалности. Като защитени се определят специалности с ограничен интерес от страна на потребителите, но важни за икономическия и социален живот на страната.

Промените целят и постепенното диференциране на субсидията за научна дейност за висшите училища въз основа на обективни показатели за научните резултати.

Със законопроекта се предвижда и предоставяне на възможност държавните висши училища да провеждат обучение срещу заплащане. Ще бъде регулиран максималният размер на таксите за платено обучение, като той не може да бъде по-висок от 170 на сто от съответните диференцирани нормативи. Платеното обучение се установява, за да се удовлетворят желанията на кандидат-студентите и кандидат-докторантите с интерес за обучение по специалности от професионални направления, за които в определен етап държавата не осигурява достатъчен финансов ресурс.

С приетия документ се регламентира изискването при институционалната акредитация на висшите училища и оценяването на съответствието с изискванията за академичен състав на трудов договор член на академичния състав да може да участва в акредитацията на не повече от едно висше училище. Изменението има за цел оптимизиране на академичната среда във всяко висше училище, както и стимулиране изграждането на нови поколение преподаватели, учени и изследователи, мотивирани от възможността за научно и професионално израстване.

Като резултат от измененията в Закона за висшето образование се очаква засилване на конкуренцията между висшите училища, повишаване качеството на обучението и на научните изследвания и утвърждаването на институциите за висше образование като научни центрове.

22. Българските граждани, работещи в международни организации, ще могат да внесат дължими за минал период осигурителни вноски

Министерският съвет прие промени, които дават възможност на българите, работещи в международни организации, да внесат дължими за минал период осигурителни вноски до края на 2016 г.

С прието от кабинета постановление се правят промени в общо три наредби – за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, за пенсиите и осигурителния стаж и за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

В основната си част промените са технически. Във връзка с приетите изменения в Кодекса за социално осигуряване навсякъде в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, изразът „земеделски производители” се заменя със „земеделски стопани”. Направената промяна в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, е във връзка с привеждането на текстовете й в съответствие с новия закон за Сметната палата.

23. Прецизират се отговорностите на НК „Стратегически инфраструктурни проекти”

Правителството одобри промени в Закона за пътищата, които предлага на Народното събрание. Промените се отнасят основно до прецизиране на функциите на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти”.

Предвид опита на Агенция „Пътна инфраструктура” в поддържането и експлоатацията на републикански пътища – автомагистрали, пътища I, II и III клас, със законопроекта се предлага от предмета на дейност на НК „Стратегически инфраструктурни проекти” да отпаднат ангажиментите по управлението, поддържането и ремонта на новопостроените от компанията обекти и те да бъдат поети от АПИ.

Създава се възможност с решение на Министерския съвет на НК „Стратегически инфраструктурни проекти” да се възлага подготовката и изпълнението и на други обекти, освен автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море”. Това ще позволи пълноценно използване на изградения административен капацитет на компанията, която като концепция, функция и структура е проектно ориентирана.

Със законопроекта се предлага отстоянията от пътните възли, при които се изграждат крайпътните обслужващи комплекси, да се определят в Наредбата за специално ползване на пътищата. По аналогичен начин вече е решен въпросът с отстоянията на рекламни съоръжения от пътни възли.

24. Приета е Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта

Министерският съвет прие Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024). Нейна цел е опазване на здравето на хората, практикуващи професионален и масов спорт, чрез изпълнението на политики и дейности, насочени към намаляване на трафика, разпространението и използването на забранени средства и методи, както и към обучение за вредните последици от тяхната употреба.

С приетата стратегия се определят нормативните промени за контрол на допинга, които включват контрол върху производството и разпространението на храни и хранителни добавки за спортисти, както и сертифициране на Лабораторията за антидопингов контрол за анализиране на тези продукти. Стремежът е лабораторията за антидопингов контрол към Антидопинговия център да получи международна акредитация от Световната антидопингова агенция, което ще повиши нивото на борбата с допинга в България.

Предвидено е също регулиране на фитнес-центровете в България и създаване на база данни на фитнес-инструкторите.

Основната цел на стратегията е допинг-превенцията, като същевременно се отчитат най-ефективните оръжия в борбата с допинга – информацията и образованието. За по-висока информираност относно негативите от употребата на допинг са предвидени антидопингови обучения сред учениците и родителите им, провеждане на семинари и конференции. В съответствие със стратегията се идентифицират и възможностите за участие в научно-изследователски проекти за борба с допинга.

Правителството ще насочи усилията си към насърчаване на равнопоставеността и принципа на откритост в спортните състезания и сътрудничеството между организациите, отговарящи за спорта, както и чрез закрила на физическата и морална неприкосновеност на спортистите.

За изпълнението на Националната стратегия ежегодно ще се разработва План за действие.

25. Приет е План за действие за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

Правителството прие План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. Основните дейности в него следват приоритетите на Стратегията – подобряване на превенцията, повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите, на дейностите по разследване, възстановяване и санкции, укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и компетентните институции на ЕС, държавите-членки и други държави.

Сред конкретните мерки в плана са разработването на проект на закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, провеждане на специализирани обучения на служители, разработване и внедряване на функционалност за електронно подаване на сигнали за нередности чрез ИСУН 2020, поддържане на регистри на нередностите и измамите, актуализиране на споразуменията за сътрудничество между институциите, представени в Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС, внедряване на система за обмен на рискова информация с цел улесняване обмена на данни и повишаване ефективността на проверките, провеждане на информационни кампании за гражданите по отношение начините за сигнализиране за нередност, разширяване на оперативното сътрудничество в рамките на ЕС и др.

Приет беше и доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2014 г. Докладът е изготвен на базата на информация, представена от членовете на Съвета и от Прокуратурата на Република България. Той обхваща мерките, предприети от страната ни за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС.

Нередностите по структурните и Кохезионния фонд, докладвани през 2014 г. общо до ОЛАФ и на национално ниво, са 523, от които до ОЛАФ са изпратени 180 нередности с финансово изражение 35 110 115 евро. От докладваните нередности 65% са свързани с нарушения за проведена процедура за извършване на обществени поръчки. Три от докладваните нередности са квалифицирани като подозрения за измама с обща сума на нередните разходи 904 122 евро. Това представлява по-малко от 1% от общия брой на нередностите и по-малко от 3% от общата сума на нередните разходи за всички нередности.

Нередностите по земеделските фондове са общо 808, като 28 от тях с финансово изражение 2 378 268 евро са докладвани на ОЛАФ. В 73% от случаите нередностите се дължат на недължимо получени суми или невъзстановяване на недължимо получени суми заради административна грешка. За 2014 г. до ОЛАФ са докладвани девет нередности, квалифицирани като подозрения за измама, с обща сума на нередните разходи 1 092 436 евро и две нередности, квалифицирани като установени измами, с обща сума на нередните разходи 90 586 евро. Общата сума на нередните разходи на нередностите, квалифицирани като подозрение за измама и установена измама, представлява 13% от общата сума на нередните разходи за всички нередности.

26. Надежда Нейнски е предложена за посланик на България в Турция

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаването на Надежда Нейнски за извънреден и пълномощен посланик на страната ни в Турция. Със същото решение кабинетът предлага на Президента да освободи от поста Красимир Тулечки, предвид изтеклия срок на мандата му.

Кандидатурата на Надежда Нейнски отговаря на всички изисквания на Закона за дипломатическата служба.

Г-жа Нейнски е била министър на външните работи (1997-2001 г.), заместник-председател на Народното събрание (2008 г.), народен представител в няколко състава на българския парламент, член на Европейския парламент (2009 г.) и вицепрезидент на Европейската народна партия (1999-2006 г.). Заемала е редица престижни постове във влиятелни български и международни организации. Награждавана е многократно с високи чуждестранни държавни отличия.

27. Подобряват се възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществените поръчки

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Направените промени ще подобрят възможностите за достъп на специализираните предприятия до участие в обществените поръчки, което кореспондира с последователното провеждане на политиката за подпомагане и стимулиране на предприятията на хора с увреждания. Същевременно текстовете се прецизират така, че да се преодолее недобросъвестното използване на предвидените облекчения и да се намалят рисковете от забавяне или неуспешно възлагане на поръчките.

Със законопроекта се отменя забраната възложителите да поставят изисквания за икономическо и финансово състояние, квалификация и технически възможности по отношение на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания. По този начин се гарантира, че възлагането на поръчката ще се съобрази с капацитетните възможности на тези лица при запазване на конкуренцията между тях. Това ще доведе до преустановяване на практиката да се злоупотребява с регистрацията по Закона за интеграция на хората с увреждания, използвана от недобросъвестни лица с цел участие в поръчки, за чието изпълнение не разполагат с необходимия опит и капацитет.

Същевременно се предвижда поне 80 на сто от предмета на поръчката да се изпълнява от специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания със собствено производство или ресурс, или с подизпълнители, или с ресурсите на трети лица, които също трябва да са такива предприятия или кооперации.

Урежда се и възможността при възлагане на запазени поръчки да участват и други лица, извън кръга на специализираните предприятия. Целта е да се постигне бързина и ефективност в процеса на възлагане, тъй като се спестява време от прекратяване и повторно откриване на процедурата, в случай че не може да се възложи на специализирано предприятие.

Въвежда се гъвкав подход при разделянето на обособени позиции, което ще спомогне за по-лесно управление на изпълнението на поръчката, без да се възпрепятства участието на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, които при необходимост могат да се обединяват.

Със законопроекта се предлага също така Агенцията по обществени поръчки да премине към министъра на финансите. Това ще създаде предпоставки за провеждане на единна политика в областта на обществените поръчки чрез обединяване в общо ръководство на органите, отговорни за методология, мониторинг, централизирано възлагане, предварителен и последващ контрол. Ще се подобри финансовото и ресурсно обезпечаване на АОП, особено във връзка с предвиденото в новия закон разширяване на обхвата на предварителния контрол, осъществяван от агенцията. Ще се създадат по-благоприятни условия за реализиране на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г., която е важно условие за изпълнението на Споразумението за партньорство.

28. Правителството отпуска 800 хил. лв. за довършване на строителството на средновековния манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча“

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. в размер на 800 хил. лв. за довършване на строителството на средновековния манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча“ в Кърджали.

Манастирският комплекс е бил част от средновековен епископски комплекс „Св. Йоан Продром“. Основан е през VI-VII век. В края на IX и началото на X век той се е превърнал в епископско, а по-късно и в митрополитско средище. Цялостното археологическо проучване е извършено в периода 1980-1984 г. Реставрацията протича от 1998 г. до 2000 година. Тогава е осветена отново възстановената църква на манастира. Поради високата художествена и архитектурна стойност, останките от средновековния манастир и църква „Св. Йоан Продром“ са обявени за паметници на културата от национално значение.

С постановлението на правителството манастирът, освен исторически паметник ще се превърне духовен център на Източните Родопи, съчетавайки религиозна, просветна и социална дейност.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.