Актуализира се Законът за признаване на професионални квалификации

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

Правителството предлага на Народното събрание да приеме Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации с цел хармонизиране националното право на България с европейското законодателство. Предвижданата актуализация цели укрепването на вътрешния пазар и насърчаването на свободното движение на специалисти, като се гарантира по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации. Въвежда се Европейската професионална карта.

Предвижданите промени засягат частичния достъп до професии, защитата на местните потребители в приемащата държава-членка, предоставянето на услуги на временен или случаен принцип в държавите-членки на ЕС, което се обвързва с различни предпазни мерки. За да се гарантира правна сигурност, на специалистите вече ще бъде известно от самото начало дали е необходима предварителна проверка на професионалните квалификации и кога може да се очаква решение.

За прилагането на механизма на признаване в рамките на общата система, различните национални програми за образование и обучение се групират в различни нива. Въвежда се възможността за изразяване на продължителността на дадена програма освен в брой часове и в кредити по Европейската система за трансфер на кредити (ЕCTS). За гарантирането на високо ниво на обществено здраве и безопасност на пациентите на територията на ЕС се изменят и критериите, използвани за определяне на базовото обучение по медицина. Въвеждат се мерки за увеличаване на мобилността при медицинските специалисти.

Обучението на медицински сестри с общ профил, организацията на което все още се различава според националните традиции, вече ще предоставя по-надеждна и насочена в по-голяма степен към резултатите гаранция, че специалистът е придобил определени знания и умения по време на обучението си. С цел акушерките да бъдат подготвени да посрещнат сложните потребности в областта на здравеопазването, свързани с техните дейности, обучаващите се в специалността „акушерство“ е необходимо да притежават добра общообразователна подготовка преди да започнат обучението по акушерство. Променят се минималните квалификационни изисквания за архитектите, като се отразяват нововъведенията в образованието по архитектура, особено по отношение на признатата потребност от допълване на академичното обучение с професионален стаж под наблюдението на квалифицирани архитекти.

Въвеждат се т. нар. „общи принципи на обучение“, чрез които се насърчава по-голям автоматизъм при признаването на професионалните квалификации за онези професии, които в момента не се ползват от него. Задължително става специалистите да притежават необходимите езикови умения за упражняването на професията. Въвежда се възможността ако завършил студент премине стаж за усвояване на професията в друга държава-членка, този стаж да бъде признат, когато лицето кандидатства за достъп до регулирана професия в държавата-членка по произход.

Необходимостта от модернизиране на правото на Европейския съюз в областта на признаване на професионални квалификации и работата във връзка с това на множество европейски институции доведоха до приемането на директиви на Европейския парламент относно признаване на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) №1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар. Измененията в Директива 2005/36/ЕО водят до задължителни промени и в националните правни актове, които транспонират това европейско законодателство.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.