ЕК одобри 1 млрд. евро за България по две оперативни програми

ЕК: Липсва решимост в ключови области на съдебното управление

Европейската комисия официално одобри отпускането на над 1 млрд. евро за България по оперативните програми „Добро управление“ (наследник на действащите досега програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“) и „Наука и образование за интелигентен растеж“ – съвсем нова програма за нашата страна.

ОП „Добро управление” (ОПДУ) е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г. Бюджетът на програмата общо за периода на изпълнението й – до 2023 г., е 657 001 637 лева.

Проектът на ОПДУ е съобразен с приоритетите на България в сферата на административната и съдебната реформа, електронното управление и електронното правосъдие. Той отчита получените от Европейската комисия неформални коментари по програмата.

Основните дейности на ОПДУ са концентрирани в следните направления:
– реализиране на заложените в Стратегията да развитие на държавната администрация в Република България (2014-2020 г.) и Стратегията за развитие на електронното управление на Република България (2014-2020 г.) мерки, свързани с провеждане на административната реформа и електронното управление;
– продължаване на реформата в съдебната система и въвеждане на електронно правосъдие; – повишаване на професионалната квалификация на служителите в централната, областната и общинска администрация, както и на магистратите и съдебните служители; –
гарантиране на капацитета и стабилността на системата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.
За управляващ орган на програмата “Добро управление” е определена Администрацията на Министерския съвет.

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) е поверена на Министерството на образованието и науката (МОН), а общият й бюджет възлиза на 1.37 млрд.лв. (европейско и национално финансиране).

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ вписва своята логика в две основни задачи:

Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”);
Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Основните цели на ОП НОИР, в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:

повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП,
намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;
увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.

Програмата „Наука и образование за интелигентен растеж” е единствената за следващия програмен период, която е с мултифондово финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.