Нито един участник в конкурс за постъпване в държавната администрация не е счел за смислено да подава жалба

В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ за подобряване на подбора на служители в държавната администрация беше събрана информация по реда на ЗДОИ за подадените жалби от участници в проведените конкурси за държавни служители в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

28 централни администрации отговориха на искането за предоставяне на информация. В периода са проведени конкурси за заемане на общо 284 щ. бр. В конкурсите са участвали общо 2536 кандидати.

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители изключва възможността за съдебен контрол или друга външна форма на контрол. Предвидена е възможност за подаване на жалба на етапа на допускане до конкурса (чл.22, ал.1) и подаване на възражение след приключване на конкурса и обявяване на класирането (чл.45). И в двата случая те се подават до органа по назначаване. Правната техника на наредбата е интересна – по чл.22 се подава жалба, а за класирането не се подава жалба, а само възражение.

Обобщението и анализът на обобщените данни за общо 28 министерства и други големи централни администрации показва, че за първите шест месеца на 2020 г. от 2536 участника са подадени общо 3 жалби за недопускане в конкурс по чл.22 от наредбата. Двете жалби – в Министерството на туризма и Националния осигурителен институт не са уважени, а третата жалба – в Министерството на образованието и науката е уважена.

По отношение на класирането на участниците нито един от участвалите конкурс и некласирани на първо място кандидати не е подал възражение по чл.45 от наредбата.

Една от причините, която потенциално би могла да възпрепятства подаването на жалби е факта, че жалбата се подава до органа, който е възложил организирането на конкурса.  Кандидатите могат да обжалват единствено при нарушение на закона или наредбата – нарушена анонимност при теста, съставът на Комисията не е според ЗДСл, няма три варианта на тест, от които да е избран един и др. подобни, а не и самите резултати от конкурса.

При тези изсквания кандидатът не е в състояние да представи каквито и да било аргументи в подкрепа на възражението си. Той не разполага с попълнения по време на конкурса тест или друга разработка и не знае как комисията е стигнала до определена оценка. Също така кандидатът не разполага с работите на останалите участници. Т. е той не може да оспорва резултатите от конкурса. Така правото на жалба, дори и пред органа, който е организирал конкурса се ограничава. Основанието за това ограничение обаче е, че съдът разглежда спорове само по законосъобразност, затова не може да преценява решението на конкурсната комисия, което е взето при спазване на изискванията на наредбата и на закона.

Колко броя възражения са подадени от участвали в конкурсите в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. от кандидати, които не са класирани на първо място, по чл.10д, ал.3 от ЗДСл ? Колко конкурса са прекратени поради приемане за основателно на възражението?

АдминистрацияОтговор
1Държавен фонд “Земеделие”0
2Държавна агенция “Архиви”0
3Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”0
4Държавна агенция “Електронно управление”0
5Държавна агенция за бежанците0
6Държавна агенция за българите в чужбина0
7Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”0
8Комисия за енергийно и водно регулиране
9Комисия за защита на конкуренцията 
10Комисия за защита на личните данни0
11Комисия за защита на потребителите0
12Министерство на външните работи0
13Министерство на енергетиката0
14Министерство на здравеопазването0
15Министерство на земеделието, храните и горите0
16Министерство на културата0
17Министерство на образованието и науката0
18Министерство на околната среда и водите 
19Министерство на регионалното развитие и благоустройството0
20Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията0
21Министерство на труда и социалната политика0
22Министерство на туризма0
23Министерство на финансите0
24Национален осигурителен институт0
25Национален статистически институт0
26Национална агенция за професионално образование и обучение0
27Съвет за електронни медии0
28Национална агенция за оценяване и акредитация 

Забележка: в справката не се включени данни от Министерството на младежта и спорта. Същото поиска 1,59 лева без ДДС, за да предостави данните. Нито една от отговорилите администрации не е поставяла подобно изискване, което говори за нееднакво тълкуване на закона.

Свързани публикации

1 Comment

  1. очевидно няма смисъл от жалби пред този, който е организирал един опорочен конкурс …

Leave a Reply

Your email address will not be published.