ЕК одобри програмата „Черноморски басейн 2014-2020“

Европейската комисия одобри програмата „Черноморски басейн 2014-2020“. В обхвата й са включени 10 държави от басейна на Черно море: Азербайджан, Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна, съобщиха от МРРБ.
Общият бюджет на програмата е 53.9 млн. евро, който включва съфинансиране от Европейския инструмент за съседство, Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране. За българските партньори националното съфинансиране е до 8% от определения им бюджет в проектите, в които участват, и се осигурява от републиканския бюджет.
Общата цел на Програмата е подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда. Ще бъдат финансирани съвместни проекти в рамките на следните приоритети: съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата; увеличение на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните с него сектори; увеличение на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните с него сектори и повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морските отпадъци.
Целева група и допустими партньори по СОП „Черноморски басейн“ са местни и регионални власти и техни асоциации, структури за подпомагане на бизнеса, бизнес асоциации и агенции за регионално развитие; културни и образователни институции; научни институти и изследователски центрове; администрации на природни паркове и защитени територии; крайбрежни, морски и пристанищни власти; неправителствени организации и др.
Управляващ орган на програмата е Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, а Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България изпълнява функциите на Национален орган и Национално информационно звено.
Първата покана за набиране на проектни предложения се очаква да бъде обявена през втората половина на 2016 г.
По-подробна информация може да бъде намерена на интернет-страницата на програмата тук.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.