Списък с установени проблеми при провеждане на конкурси в администрацията

Публикация “НАП с най-много свободни места за работа” в Коментатор бг от 26-06.2020 г.:

 • изискванията към кандидатите за заемане на длъжността директор на дирекция “Мрежова и информационна сигурност на системите” са изключително ниски. Специфичните изисквания са владеене на английски език, без да се посочва на какво ниво; да са завършили информационин технологии и да имат достъп до класифицирана информация. В публикацията е направено сравнение с аналогични ръководни длъжности ч частни компании, за които се изисква голям набор от сертификати и квалификации.

Интервю с д-р Снежана Димитрова “Недоверието, че в администрацията се влиза с истински конкурс пречи на всички” от 22.06.2020 г.:

 • Най-големият проблем е недоверието, че в държавната администрация се влиза с истински конкурс;
 • Трябва да се работи върху повишаване на прозрачността на конкурсите, за да стане видимо усилието, че се правят усилия да се намерят най-добрите за тази длъжност;
 • При един кандидат не би трябвало да има конкурс и конкурсът следва да се прекрати;
 • Съдържание и качество на тестовете . Виждала съм много елементарни тестове, но съм виждала и тестове, за които се изисква професионално знание, а конкурсът е за младши експерт. Трябва да има стандарти за тестовете за държавни служители.
 • Липсват правила за определяне на специфичните изисквания за заемане на длъжността. Много често те се проектират така, че на тях да отговорят кандидати, които са уговорени да спечелят конкурсната процедура. Това най-често става с изисквания за професионален опит, вид на завършеното образование, независимо, че в наредбата за провеждане на конкурсите няма изискване за вид на завършеното образование. Има и длъжности, които изискват вид образование, като например медицинско или юридическо и за тях е коректно да се иска вид образование. За останалите обаче това не е така.
 • Не се поддържа архив на конкурсните процедури. Не е определен период, в рамките на който информацията за конкурсите трябва да продължи да бъде публична.
 • Не се провежда никакъв контрол за спазването на конкурсните процедури.

Публикацията “12 конкурса по време на извънредното положение обяви КПКОНПИ” от 26.05.2020 г.:

 • За един от конкурсите – директор на „Управление на обезпеченото имущество“ се е явил само един кандидат, който е и спечелил конкурса;
 • от 54 ръководни длъжности в комисията 25 в момента са незаети;

Публикацията “171 конкурса в държавните структури по време на извънредното положение” от 27.05.2020 г.:

 • На страницата на БАБХ липсва информация за тези конкурси – колко кандидата са се явили, колко са допуснати, кои са класирани на текст и какъв е крайният резултат от интервюто. Законът за държавния служител ги задължава да публикуват информацията на Административния регистър, на специализиран сайт и на интернет страницата на администрацията.

Заявлението за участие в конкурс не може да се подаде по пощата

Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители изключва възможността подаването да се извършва лично. Съгласно чл.17, ал.5 от наредбата “Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки
кандидат или чрез пълномощник.” Този текст не поставя ограничения документите да се изпратят по пощата лично от кандидата. Предвидена е и възможност документите за участие да се подават по електронен път, като в този случай
заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Пречка пред изпращането по пощата се явява и изискването на чл.18, ал.1, предвиждаща при подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника да се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за
назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. Реално от тези текстове също се извежда задължителност за подаване на документите на място. Проблемът с ограниченията да не може да се подават заявления по пощата не произтича от Закона за държавния служител. Съгласно чл.10ж, ал.1 процедурата и начините за провеждане на конкурсите, се определят с наредба на Министерския съвет. А тази наредба изключва възможността за подаване на документите по пощата.

1 Comment

 1. Предлагам да помислите и следното:
  Съгласно чл.33, ал.4 (3) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г. Сравнение с предишната редакция, в сила от 31.01.2020 г.) Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и определя с какъв коефициент – 3, 4 или 5, се умножава резултатът на кандидатите, който е получен при прилагане на начина по чл. 33 и при интервюто, като взема предвид тяхната относителна тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност. Комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса да обяви на интернет страницата на съответната администрация системата за определяне на резултатите. Преди да започне провеждането на конкурса, комисията отново обявява на всички участници системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се допуска до интервю.
  Не е ли възомжно това да се определя в заповедта, с която се обявява конкурсът?

Leave a Reply

Your email address will not be published.