БТПП отчете проекта “ADB Multiplatform” на партньорска среща в Солун

В. Солун, Гърция се състоя тридневна среща на партньорите по проект „ADB Multiplatform“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Инструментите за предприсъединителна помощ.

Основна цел на проекта е да разработи мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата жп мрежа и речна система в Югоизточна Европа. Като пряк резултат от проекта се очаква оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез използване на центровете за мултимодален транспорт и въвеждане на нови технологии за управление на транспортния поток.

В рамките на срещата бе изнесена презентация за изпълнените от БТПП дейности до момента:

• проучване на митническите процедури в България и анализ на основните проблеми, с които се сблъскват представителите на бизнеса при транспортиране на стоки;

• проучване на речната информационна система в страната и съществуващите речни информационни услуги;

• проучване на съществуващите информационни средства за управление на интермодалния транспорт в Югоизточна Европа.

Обсъди се дейността по създаване на центрове за мултимодален транспорт в 4 страни от Югоизточна Европа сред които и България. Във тази връзка ще бъдат разработени модели на видове мултимодални центрове, които ще бъдат представени за обсъждане и съгласуване пред заинтересованите лица в България през ноември 2013г. в БТПП.

Основната цел на подобен тип центрове се състои в това да обслужва фирми, опериращи в областта на транспорта и логистиката, предлагайки им най-ефективната комбинация от начини на транспортиране, поддържайки транспортните разходи възможно най-ниски.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.