Нов Административен регистър: отново няма да има прозрачност за регулаторните режими

Министерският съвет публикува за консултации нова наредба на така наречения Административен регистър. Така наречен, защото зад това претенциозно наименование няма нищо – информация за телефонната централа, правомощия, които са публично достъпни, никому ненужната информация за степен на разпоредител с бюджет, името на министъра и т.н. Административен регистър означава на едно място да има систематизирано всичко за държавната администрация, което не е публично – численост при това с динамични редове, разходи, бюджетни програми, ефективност, разходи за телефони, предоставяните услуги, освободени и назначени и т.н.

Ето какво иска бизнеса от 7-8 години:

„Д-р Божидар Данев, шеф на Стопанската камара: Държавата пази бюрокрацията, за да си плащаме под масата

У нас има 1000 регулаторни режима, а законът разрешава само 300

– Как смятате – има ли кой да ви чуе? 
– Дано този път данните, които изнасяме, да направят така, че Министерският съвет да вземе едно кардинално решение. Ние предлагаме тази конструкция и имаме възможност да го направим. И не говорим за дългосрочни програми, бизнесът е в състояние за три месеца да въведе ред в регулативните режими. 
– Което ще ликвидира метода на пререждането?… 
– Вие казвате нещо, което го няма никъде в Административния регистър – кога сте подали заявлението и кога ви е отговорено. И въпреки че има санкции по този закон, досега не е наложена нито една, независимо че законът е от 2004 г. А закъснението е масово, но никой не го следи. Няма контрол по изпълнението на законите. „

 

Дата на откриване: 3.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 17.10.2014 г.

Проект на Наредба за Административния регистър

Проект на ПМС за приемане на Наредба за Административния регистър (1)

Доклад относно ПМС за приемане на Наредба за Административния рвгистър

 

Проектът на наредба можете да видите тук:

6 коментара

 1. А можете ли да ми обясните кои услуги за бизнеса ще бъдат описани в Административния регистър? Къде пише кои са услугите за бизнеса? И друго – защо целокупното чиновничество ще вписва данни и в тази регистър и в портала за електронни услуги?

 2. 1. Моля, дайте дефиниция за „стандартна“ услуга. Този термин е използван в чл.22 от наредбата.
  2. В чл.22, ал.3 насотяваме да се създаде точка 6 „услуги предоставяни от доставчиците на обществени услуги“. Защо досега всички атакуват бизнеса, а никой не си дава труда да регламентира услугите на доставчиците, наричани от някои политици, знаете как. В подкрепа на тази теза вижте какво е административно обслужване, според Закона за устройството на администрацията: „Административно обслужване“ е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги

 3. Концепция за развитие на Административния регистър в
  частта за регулаторните режими
  За актуализиране и функционално развитие на регистъра
  предлагаме:
  5.1. Да се създаде изчерпателен списък на регулативните режими,
  провеждани от централната администрация и териториалните
  администрации.
  Списъкът трябва да е интерактивен, като съдържа всички
  необходими документи за придобиване на съответния
  административен акт. Към всяка една сфера на дейност (напр. 19
  транспорт, енергия, комуникации) трябва да се обособят
  съответните лицензионни, разрешителни, регистрационни,
  уведомителни и удостоверителни режими.
  5.2. В регистъра трябва да се създаде възможност за
  задължителна публична регистрация на входящите номера и
  дата на подаване на всички заявления, подадени до
  администрацията за издаване на акт по определен вид режим.
  Информацията по тях трябва да може да се проследява, вкл.
  изпълнението им по срок и пореден номер. В регистъра трябва
  да се отбелязват и сроковете, в които изпълнителният орган
  изисква отстраняване на нередности по подадените
  документи. При издаването на съответния акт по регулаторния
  режим, същият да се регистрира по дата на неговото
  издаване.
  По този начин ще се предостави възможност на бизнеса и
  обществеността да осъществява контрол върху дейността на
  администрацията и да противодейства на корупцията.
  5.3. Да се разработи и въведе задължително унифициран софтуер
  за режимите, администрирани от общинските и областните
  администрации. Софтуерът не трябва да допуска въвеждане
  на регулативни режими от областните и общинските
  администрации.
  Да се въведе централизирано информацията за общите
  регулаторни режими, администрирани от деконцентрираните
  структури на централната изпълнителна власт.
  5.4. За всички лицензионни режими да се въведе автоматичен
  маркер, че срокът на действие е безсрочен (в съответствие
  със Закона за ограничаване на административното регулиране
  и административния контрол върху стопанската дейност),
  освен ако не е предвидено друго в специален закон.
  5.5. В регистъра да се посочат отделно документите, които се
  изискват по отделните режими и в случай, че те фигурират в
  публичните регистри, такива да не се изискват, а да се изисква
  само попълване на декларация за верността, актуалността на
  данните по тях и посочи мястото, където са подадени.
  5.6. Да се въведе възможност за отразяване на санкционните и
  наказателните разпоредби, в случай на неспазване на
  сроковете по процедурите и по самото издаване на документа
  по режима.20
  5.7. В случай на неспазване на изискванията и процедурите по
  издаване на акт по режим, да се посочи към кого и как могат
  физически и юридически лица да подадат сигнали и жалби.
  5.8. Да се проведе целенасочено обучение на администрацията от
  централните и териториалните власти, в съответствие на
  принципите, заложени в ЗОРАКСД, и новата структура на
  регистъра.
  5.9. Да се предвиди форум за обратна връзка и получаване на
  коментар с предложения за облекчаване на регулацията по
  всеки регулаторен режим. Предложенията да се изпращат
  чрез регистъра до съответния орган, които администрира
  режима.
  5.10. Администрирането на регистъра в частта за регулаторните
  режими да се предостави за обслужване на основата на
  публично-частното партньорство. По този начин ще се
  постигне по-голяма ефективност от дейността на регистъра,
  както и постигане на целите за облекчаване на бизнес средата
  чрез по-добро административно регулиране.
  Такава е практиката във Великобритания, като държавата
  напълно се е отдръпнала от регулиране в някои сфери на
  стопанския живот и е предоставила изпълнението на
  неправителствени организации. (Приложение 8).
  Изграждането на регистър, като се следват направените
  препоръки, и облекчаването на бизнес регулациите ще има
  осезаемо въздействие върху икономическия растеж и заетостта,
  привличането на чуждестранни инвеститори и развитието на
  предприемачеството.
  Създаването на

 4. Обосновано е в чл.23,т.7. текстът „образците на документи, които се попълват за предоставянето на административната услуга;“ да се допълни с посочване и на органите, които издават съответните документи. Крайно време е СУНАУ да позволява да се реализират по-сериозни възможности за търсене и моделиране на услугите.
  Моля министърът да обърне внимание!!!

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.