Стартира националното обсъждане NGOREFINE

Българските юридически лица с нестопанска цел днес са подложени на несъразмерна, в сравнение с търговците, регулаторна и административна тежест. Таксите за регистрация и удостоверяване на актуалното състояние на юридическите лица с нестопанска цел са значително по-високи от тези на търговците, за което няма никакво разумно обяснение, освен в това че процедурата по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел в окръжните съдилища, въведена през 2000 г. е остаряла, ретроградна, бавна и не гарантира еднакво, безспорно и безпристрастно прилагане на закона. Учредяването, регистрацията и удовлетворяването на изискванията на законодателството поставят задължения пред юридическите лица с нестопанска цел да представят почти едни и същи документи пред 5 до 6 различни институции, което днес е недопустимо.
Действащата правна рамка не може да осигури на юридическите лица с нестопанска цел нужната публичност и ги прави едни от най-непрозрачните субекти по отношение на техните основни данни. Налице е следната пряка зависимост между условията на средата, в която неправителствените организации оперират и техния обществен имидж: колкото по-остаряла и неадекватна е системата за тяхната регистрация и бюджетно финансиране, толкова по-непрозрачни и неотчетни са те, толкова повече са основанията за публично отправяне на упреци по отношение на тяхната легитимност, толкова по-негативен е техният обществен образ, толкова по-ниска е ефективността на тяхната дейност. Следователно добрата правна и финансова рамка за НПО е ключов фактор за тяхната прозрачност, легитимност и по-висока ефективност от тяхната работа.
В тази връзка Центърът за оценка на въздействието на законодателството приканва заинтересованите лица в е обществената консултация NGOREFINE, посветена на мерките, целящи подобряване на правната и финансовата рамка на НПО в България и се реализира по Проект „ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ И ЛЕГИТИМНОСТ”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Консултацията ще се проведе по интернет и ще бъде открита за всички организации, граждани и заинтересовани страни.
Всички мнения ще бъдат публикувани на портала www.ngorefine.bg.

2 Comments

  1. вижте процедурата по ликвидация на НПО. Ужасна е. ЗАтова има хиляди НПО-та, замърсяващи правния мир.

  2. ИМАМ НПО трябва ли да се регистрира в ДАНС

Leave a Reply

Your email address will not be published.