Поголовно подслушване през 2011-та

С бланкетни мотиви институциите искат използването на СРС-та. Това се посочва в годишния доклад (за 2011) за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява контрол върху прилагането на СРС-та. В изпълнение на решения, взети от Подкомисията, са извършени проверки в 7 областни центрове (Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Видин, Монтана и София – СДВР, СГП, СРП, ОП, ОК). Проверките на регистрите, исканията, предоставените разрешения, както и съхраняването и унищожаването на придобитата чрез СРС информация обхващат Окръжните съдилища, прокуратурите, Областните Дирекции на МВР, както и териториалните структури на ГД „БОП", Държавна агенция „Национална сигурност" и Районните управления на полицията. В хода на извършените проверки депутатите са забелязали редица пропуски и слабости, особено при мотивиране на исканията от органите, които имат право да използват специални разузнавателни средства. "Констатира се порочна практика от страна на тези органи да мотивират исканията си с бланкетно посочване на законови основания, без достатъчно факти, което води до невъзможност за осъществяване на контрол от страна на съда, съгласно чл. 15 от ЗСРС", информира Димитър Лазаров от ГЕРБ, който е и член на Подкомисията. "Използват се бланкетни (стандартизирани) формуляри за искания до съда, като понякога не се посочва правното основание, което налага прилагането на специални разузнавателни средства", посочи той. Прави впечатление липсата на достатъчна ангажираност на отделни съдилища в процеса по даване на разрешения и упражняване на последващ контрол, пише още в доклада. Единици са отказите на окръжните съдилища за предоставяне на разрешение за използване на СРС. Статистиката сочи, че под 1% (0,85 %) са отказите на окръжните съдилища спрямо общият брой искания. Например в Окръжен Съд Бургас при 356 искания са налице 27 отказа, а в Окръжен съд Варна при 515 искания, отказите са само 2, като в същото време използваните Веществени доказателствени средства (ВДС) в съдебното производство са 21 в Бургас, а във Варна 29. В Софийски градски съд при 6010 броя искания, отказите на съда са само 2, а използваните ВДС в съдебното производство са едва 307. Притеснителна е констатацията за трайна и засилваща се тенденция на увеличено използване и прилагане на специални разузнавателни средства, вместо използването на основните способи на доказване в наказателния процес – разпит, експертиза, оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент, разпознаване на лица и предмети. Продължава тенденцията за прилагането на т.н. „АКАУНТ", като техника за отвеждането на способа (подслушване), чиято правна регламентация продължава да бъде непълно уредена на законово равнище. Тази практика създава сериозни предпоставки за нарушаване на правата и свободите на гражданите, тъй като не съществува процедура, предоставяща гаранции за правомерност на събраната информация, нейното съхраняване и унищожаване, констатират депутатите. От гледна точка на Подкомисията сериозно се възпрепятства възможността за упражняване на контрол. При извършените проверки грубо нарушение на разпоредбите на ЗСРС е констатирано в Окръжна прокуратура – Благоевград, където са преснимани и копирани веществени доказателствени средства в нарушение на закона. Установено е неспазване на сроковете на разпоредено унищожаване на придобити чрез СРС данни и информация, като не винаги се подава обратна информация до съда, дал разрешението за прилагане на СРС. Липсата на единни регистри в системата на съдебната власт затруднява отчетността на процедурите и контрола на дейността. Това особено ясно проличава и в предоставените данни, послужили за анализа и подготовката на този доклад. Обобщените данни за разрешаването, прилаганите и използването на СРС от 01.01.11г. до 30.12.11г сочат:

Брой лица, спрямо които са прилагани СРС 7 881

Брой искания за прилагане на СРС 13 846

 Брой разрешения за прилагане на СРС 13 624

Брой откази за прилагане на СРС 116

 Брой изготвени ВДС 3 557

 Брой ВДС използвани в Съдебно производство 747

Брой на исканията по чл.18 от ЗСРС 114

Брой на разрешенията по чл.18 от ЗСРС 67

 Брой на исканията по чл.12 от ЗСРС 4 481 лица

 Брой разрешения по чл.12 от ЗСРС 4 043

 Брой искания и разрешения от друг съдебен район 118

Необходими са законодателни промени в режима за използване на СРС, като се отчитат нереализираните препоръки в годишните доклади за 2009г. и 2010г., а именно промяна в разрешителния режим, като се предвиди отделен (нов) ред за използване на СРС в случаите на национална сигурност, както и въвеждането на мотивиран съдебен акт при произнасяне по искане за използване на СРС, препоръчват още депутатите. Те искат и усъвършенстване на реда по съхранението и предоставянето на информацията от СРС, в посока ограничаване на броя на лицата, имащи достъп до такава информация и задължителното отразяване на материален носител на получилите достъп до тази информация. Необходимо е и подробно законодателно регламентиране на използването на т.н. „Акаунт" и електроните носители, както и стесняване на кръга на органи и лица, които да имат право да бъдат заявители.

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.