ПИОНЕРСКИ НАЧИНАНИЯ

Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ чрез своята електронна медия Komentator.bg работи по следните приоритети:

1. Обществени поръчки
Още със създаването си, сдружението започва активна работа по проблемът с изкуственото разделяне на обществени поръчки през 2012 г. Бяха разкрити скандални случаи на разделяне на поръчки в морски общини, като за някои от тях подадохме сигнали в Сметната палата и АДФИ и уведомихме Окръжна прокуратура – Бургас.
2. Обществени консултации
Приоритет на сдружението през 2014 г. е насърчаването на процеса на обществени консултации.
През последните години държавната администрация установи трайна практика да публикува проектите на нормативни документи на своите интернет сайтове. Функционира и общ портал, на който администрациите публикуват всички проекти на нормативни документи. Несъмнено публикуването на проектите е стъпка в правилна посока. То е предпоставка за прозрачност на най-важния елемент от управлението – нормотворческата дейност.
Процесът на обществени консултации не е ефективен. Изпращаните до министерствата коментари и предложения по проектите на нормативни документи не винаги се публикуват на сайтовете. Не съществува и задължение от страна на администрацията да се съобрази с предложенията. Администрацията не е длъжна и да отговори на предложенията.
Формалността на процеса на обществени консултации е особено очевидна на Портала за обществени консултации. Почти всички публикувани за консултации проекти обикновено остават без коментар.

Коментатор бг ще посредничи между администрацията и заинтересованите лица като:
• Представи предложенията за промени на достъпен и разбираем език;
• Осигури запознаване на заинтересованите граждани и техните представители с проектите;
• Насърчи предоставянето на мнения от заинтересованите страни, а при необходимост събира и предоставя мненията на администрацията;
• Осъществява грждански контрол върху начина по който администрацията отразява предложенията.