Министерство на финансите успешно пласира ДЦК за 800 млн. лева

В условията на политическа несигурност в страната, Министерството на финансите пласира успешно шестмесечната емисия ДЦК в обем от 800 млн. лева, с което за пореден път бе потвърдено доверието на инвеститорската общност, се посочва в съобщение от МФ.

На проведения днес аукцион за пласмент на шестмесечни ДЦК, въпреки високия за вътрешния пазар размер на предложеното количеството, са постъпили поръчки за над 1,15 млрд. лв., посочват от финансовото ведомство. Коефициентът на покритие е достигнал 1,45. Положителен е и анализът на инвеститорската база, като традиционно за краткосрочния сегмент с най-голям дял придобити съкровищни бонове са банките – 81,3 процента, следвани от пенсионните фондове, придобили 9,5 процента и други инвеститори – 9,2 процента. Въпреки значителния обем на предложените за продажба ДЦК за мащабите на местния финансов пазар, постигнатата средна годишна доходност на цялото одобрено количество от 800 млн. лв. е 1,00 процент, обявяват от МФ.

За сравнение на последния проведен аукцион за продажба на шестмесечни съкровищни бонове през 2011 г. регистрираната средна годишна доходност е в размер на 1,38 процента. Постигнатата доходност на аукциона е под доходността на аналогични ДЦК на редица държави от Европейския съюз и региона – Румъния (5,53 процента), Полша (3,47 процента), Хърватия (2,1 процента), Словения (1,6 процента).

Резултатите от днешния аукцион доказват доверието на пазарите към провежданата политика на финансова стабилност в страната. В унисон с резултатите на аукциона са и стабилните нива на стойността на показателя CDS, отчитащ премията по застраховката срещу неплатежоспособност на емитента, които ни поставят в една група с Балтийските държави, Полша и Словакия, посочват от финансовото министерство.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.