Няма процедури, които да гарантират качеството на тестовете при кандидатстване в администрацията

В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ за подобряване на подбора на служители в държавната администрация беше събрана информация по реда на ЗДОИ за вътрешните процедури, по които администрациите разработват и одобряват тестовете и изискванията към начините за провеждане на конкурсите. Поискана беше и информация за мерките за недопускане изтичането на информация и за манипулиране на работите на кандидатите.

Анализът на обобщените данни за общо 28 министерства и други големи централни администрации показва, че съществуващата практика е твърде разнородна.

Повечето администрации посочват, че тези въпроси са уредени в Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители. Прегледът на наредбата показва, че подобни въпроси там не са уредени.

В чл.36, ал.1 се предвижда, когато конкурсът се провежда чрез тест тестът да включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. В чл.36, ал.2 се предвижда задължение за изготвяне на три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Липсва уредба детайлизираща каква част от въпросите трябва да бъдат свързани с устройството и функционирането на администрацията и каква с професионалната област. Относно устройството и функционирането на администрацията не е ясно дали това са общи за цялата администрация въпроси, свързани например със Закона за администрацията или свързани с устройството и функционирането на конкретната администрация, например Закона за Българската агенция по безопасност на храните за БАБХ. Липсва уредба за общия брой на въпросите. Липсва уредба за периодичността на изготвяне на нови въпроси. Такава се налага за да се ограничи възможността за изтичане на информация, както и да не се допуска кандидати, които участват в следващ конкурс в същата администрация да решават същите тестове. Не е уреден редът за съхраняване на попълнените от кандидатите тестове.

В чл.38, ал.2 се предвижда, когато конкурсът се провежда чрез писмена разработка по икономическа, културна, социална, управленска или друга тематика да се подготвят три различни теми по обявената тематика и да се одобрят критериите за оценка на писмената разработка. Липсва уредба за съобразяване на писмената разработка с длъжностната характеристика, за броя на определените теми и др. Липсва уредба за периодичността на изготвяне на нови теми. Такава се налага за да се ограничи възможността за изтичане на информация, както и да не се допуска кандидати, които участват в следващ конкурс в същата администрация да пишат по същата тема. Не е уреден редът за съхраняване на писмените разработки.

В чл.40, ал.2 се предвижда, когато конкурсът се провежда чрез практически изпит кандидатите да могат да ползват нормативни актове и се изисква на всички да се поставя една и съща задача. Липсват каквито и да било изисквания относно темата, времето на формулиране и критериите за оценка.

В чл.42 относно интервюто е предвидено преди провеждане на интервюто комисията да формулира въпроси, които се задават на всички кандидати. Липсват изисквания относно срока преди интервюта, в което се формулират въпросите, броя на въпросите, кои членове на комисията формулират въпросите и др.


Изводът е, че за всеки от предвидените начини липсват процедури, които да гарантират качеството на тестовете и въпросите, недопускане на изтичане на информация, манипулации на попълнените тестове, например подмяна на попълнени от даден кандидат тестове. Тези проблеми поставят под въпрос обективността на провежданите конкурсни процедури, както и техният смисъл изобщо.

Освен наредбата част от администрациите – Държавен фонд “Земеделие”, Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за професионално образование и обучение посочват, че тези въпроси са уредени в техни вътрешни правила за провеждане на конкурсите.
Наредбата не предвижда изготвяне на вътрешни правила за провеждане на конкурси. В чл.66, ал.4, т.2 се предвижда приемане на критерии, по които се извършва подборът. Видно от текстовете на наредбата не е предвидено одобряване на вътрешни правила. На второ място предвиедно е одобряване на правила само по отношение на подбора, а не изобщо за всички неуредени в наредбата аспекти от провеждането на конкурсите. Министърът на финансите е утвърдил Процедура за провеждане на конкурси за държавни служители в МФ, която също няма нормативно основание. Процедура, а не правила, които също са без нормативно основание са утвърдени и в Главната инспекция по труда, която осъществява контрол за спазването на законодателството при изпълнение на държавната служба.

Може да се направи извод, че нормативната уредба е непълна и това създава предпоставки за злоупотреби.

Интересна практика съществува в Министерството на труда и социалната политика. Министерството посочва, че проверката се извършва по следната процедура:

Отбелязват грешните отговори или грешките с червен химикал. Записват резултата с червен химикал под писмената работа. Писмените работи са анонимни по време на проверката и оценяването. Осигурява подпечатани листове за теста или разработката. В голям плик запечатва писмените работи, а в малък плик формуляр с името. Малкият плик се отваря в присъствието на всички членове, след като писмените работи са оценени.

Обобщение на отговорите на администрацията на въпроса съществува ли разписана процедура за разработване и одобряване на тестове, за недопускане на изтичане на информация за тестовете и за другите писмени начини за провеждането на конкурсите и за недопускане на манипулации на попълнените тестове и другите писмени начини за провеждане на конкурсите? Кога и от кой орган е одобрена тя?

АдминистрацияОтговор
1Държавен фонд “Земеделие”– Наредбата за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители;
– Вътрешни правила за провеждане на конкурсите за държавни служители в ДФЗ;
– Комисията изготвя варианти на тест, подписва декларация за липса на личен интерес
2Държавна агенция “Архиви”Наредбата за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители
3Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
Вътрешните правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси  в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
4Държавна агенция “Електронно управление”Наредбата за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители
5Държавна агенция за бежанцитеНаредбата за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители; Комисията разработва 3 варианта на тест, които се запечатват в отделни пликове и се поставят подписите на членовете на комисията и печата.
6Държавна агенция за българите в чужбинаПроцедура за провеждането на консурс следва да бъде изготвена и предоставена заедно с обявлението на същия.
7Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”Закона за държавния служител
Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
утвърдената от ИА ГИТ „Процедура за провеждане на конкурси за назначаване на държавни служители“
8Комисия за енергийно и водно регулиране
9Комисия за защита на конкуренцията 
10Комисия за защита на личните данниняма
11Комисия за защита на потребителитеВътрешни правила за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, актуализирани и одобрени през 2020 г.
12Министерство на външните работиНяма, освен Наредбата за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители
13Министерство на енергетикатаНаредбата за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители;
14Министерство на здравеопазванетоняма
15Министерство на земеделието, храните и горитеНяма, освен Наредбата
16Министерство на културата– Наредбата за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители;
– Комисията изготвя варианти на тест, подписва декларация за липса на личен интерес
17Министерство на образованието и наукатаНаредбата за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители; Комисията преценява професионалните и делови качества, подписва декларации, определя система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста
18Министерство на околната среда и водите 
19Министерство на регионалното развитие и благоустройствотоНяма
20Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаСпазва се Наредбата
21Министерство на труда и социалната политикаНаредбата.
24 часа (не по-късно) преди конкурса обявяват системата. Отбелязват грешните отговори или грешките с червен химикал. Записват резултата с червен химикал под писмената работа. Писмените работи са анонимни по време на проверката и оценяването. Осигурява подпечатани листове за теста или разработката. В голям плик запечатва писмените работи, а в малък плик формуляр с името. Малкият плик се отваря в присъствието на всички членове, след като писмените работи са оценени.
22Министерство на туризмаНаредбата
23Министерство на финанситеПроцедура за провеждане на конкурси за държавни служители в МФ, утвърдена със Заповед ЗМФ-383 от 27.04.2018 г.
24Национален осигурителен институтНаредбата за конкурсите.
25Национален статистически институтНяма отделна процедура
26Национална агенция за професионално образование и обучениеВътрешните правила за организация на дейността по управление на човешките ресурси в НАПОО (утвърдени със заповед № 600/24.07.2014 г., изм. и доп. със заповед № 680/12.10.2015 г. заповед № РД-08-50/25.08.2017 г. изм. със заповед РД-08-87/20.12.2019 г.)
27Съвет за електронни медииНаредбата
28Национална агенция за оценяване и акредитацияНяма данни

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.