Никой не контролира спазването на Закона за държавния служител

Съгласно чл.127, ал.2 от Закона за държавния служител специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение се извършва от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.
В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ чрез своята електронна медия Komentator.bg за подобряване на подбора на служители в държавната администрация, Сдружението стартира инициатива за мониторинг на конкурсните процедури в администрацията. Тя се провежда в периода май – октомври 2020 г.
За да се добие представа за осъществявания контрол изпратихме запитване до ИА ГИТ по реда на ЗДОИ. Въпросите, на които поискахме отговор бяха следните:
Колко броя общи и специализирани проверки по утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” годишен план, както и внезапни проверки по сигнали на ръководителите на инспекторатите в административните структури и на синдикалните организации или по жалби от държавни служители са проведени в периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.? Колко броя от проверките са свързани с провеждане на конкурси по Закона за държавния служител?

Колко броя проверки по предходната точка са завършили с даване на задължителни предписания по чл.131 от Закона за държавния служител?

Колко броя проверки са завършили с установяване на нарушения, които съдържат данни за извършено престъпление или други правонарушения, за което сте уведомили органите на прокуратурата?

Колко броя глоби са наложени по чл.133 от Закона за държавния служител и на каква обща стойност?

От получения на 5 август отговор от ИА ГИТ, Приложение 1, става ясно следното:
1. ИА ГИТ, като контролен орган, не се интересува от законосъобразното провеждане на конкурсите. Агенцията контролира спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, но н етапа провеждане на конкурс служебно провоотношение все още няма. Това означава, че нито един държавен орган не следи как се провеждат конкурсите.

2. През цялата 2019 г. агенцията не е установила нито един случай, при който да е налице престъпление и да се налага сезиране на прокуратурата.

3. През 2019 г. агенцията не е издала нито едно наказателно постановление.

Как се е стигнало до ситуация и кой носи отговорност?
Както е известно от структурата на първото правителство на Бойко Борисов отпадна Министерството на държавната администрация и административната реформа, което осъществяваше този специализиран контрол. За да уреди въпросите, произтичащи от закриването на министерството, Министерският съвет е внесъл Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 002-01-46 от 31.05.2010 г. даден в Приложение 2. В §6 от проекта е предвидено изменение в чл.127, както следва:

„Чл. 127. (1) Цялостният контрол по изпълнението на

този закон се осъществява от Министерския съвет.

(2) Специализираната контролна дейност по спазването

на законодателството, свързано с държавната служба, се

извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.”

В стенограмата от обсъждането на първо четене, Приложение 3, има интересно изказване от народния представител Четин Казак, който обръща внимание, че Главна инспекция по труда е специализирана само за контрол на трудовото законодателство, а специализирания контрол по Закона за държавния служител следва да се осъществява от Главния инспекторат към Министерския съвет:

Господин Казак отбеляза, че в последните изменения на Закона за администрацията са разписани правомощията на Главния инспекторат към Министерски съвет, който осъществява специализирания контрол по спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията, а цялостният контрол се осъществява от Министерски съвет. Сега се предлага специализираната контролна дейност по спазването на законодателството да се извършва от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. Същата тази агенция не може да осъществява контрола на необходимото ниво. Тя е специализирана за осъществяване на контрол само по отношение прилагане и спазване на трудовото законодателство. В същото време има и създаден Инспекторат към Министерския съвет.

В стенограмата водещата комисия е отбелязала и необходимостта от преработване на текста за контролната дейност между първо и второ четене.

Вместо да се случи това се прави точно обратното. По предложение на народния представител Юлияна Колева текстът, че ГИТ осъществява “контрол за спазване на законодателството, свързано с държавната служба” е заменен с формулировката “спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба”. Промяната във формулировката е съществена. Вместо контрол на законодателството за държавната служба, а именно на целия Закон за държавната служба и подзаконовите нормативни актове – Наредба за служебното положение на държавните служители, Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация, Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, Класификатор на длъжностите в администрацията, Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, контролната дейност на ГИТ е ограничена до изпълнението на държавната служба. Именно на това основание на нашето запитване по ЗДОИ Главна инспекция по труда посочва, че тя не отговаря за контрола на конкурсните процедури. Това означава, че тя не контролира въпросите свързани с кодекса за поведение, възнагражденията, длъжностите и други.

Свързани публикации

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.