Едва 5,4% от заявленията за кандидатстване за работа се подават по електронен път

В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ за подобряване на подбора на служители в държавната администрация беше събрана информация по реда на ЗДОИ за начина на подаване на заявления за участие в конкурса.

По данни от общо 28 министерства и други големи централни администрации в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. са подадени 2536 заявления за участие. От тях по електронен път са подадени 139 заявления, което представлява 5,48%.

Колко заявления за участие в конкурс са подадени по електронен път в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.?

АдминистрацияОтговорОбщо подадени заявления
1Държавен фонд “Земеделие”6183
2Държавна агенция “Архиви”12
3Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”438
4Държавна агенция “Електронно управление”109
5Държавна агенция за бежанците625
6Държавна агенция за българите в чужбина00
7Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”357
8Комисия за енергийно и водно регулиране00
9Комисия за защита на конкуренцията00
10Комисия за защита на личните данни04
11Комисия за защита на потребителите218
12Министерство на външните работи548
13Министерство на енергетиката334
14Министерство на здравеопазването00
15Министерство на земеделието, храните и горите037
16Министерство на културата016
17Министерство на образованието и науката14162
18Министерство на околната среда и водите00
19Министерство на регионалното развитие и благоустройството28220
20Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията326
21Министерство на труда и социалната политика737
22Министерство на туризма795
23Министерство на финансите316
24Национален осигурителен институт241288
25Национален статистически институт13208
26Национална агенция за професионално образование и обучение01
27Съвет за електронни медии012
28Национална агенция за оценяване и акредитация00
 ОБЩО1392536

Забележка: в справката не се включени данни от Министерството на младежта и спорта. Същото поиска 1,59 лева без ДДС, за да предостави данните. Нито една от отговорилите администрации не е поставяла подобно изискване, което говори за нееднакво тълкуване на закона.

От данните се вижда, че дори и в условията на епидемия от коронавирус и преминаване към дистанционна работа на редица администрации повечето заявления продължават да се подават на място в администраицята.

Най-голям брой заявления по електронен път са подадени за конкурси в Министерството на регионалното развитие и благоустройтството, следвани от Националния осигурителен институт.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.