ВСС предлага програмно бюджетиране в съдебната система

Висшият съдебен съвет предлага въвеждане на програмното бюджетиране в съдебната система.  Това означава определяне на бюджет на базата на заложените стратегически цели и отчетените резултати от дейността на отделните звена в съдебната власт, а не на база разходи за предходен период, съобразени с прогнозната инфлация, както е в момента.

“Новият подход ще позволи остойностяване на работата на отделния магистрат и служител и проследяване на нейната ефективност. По-ясно ще бъде какви са конкретните услуги и продукти, какви са постигнатите резултати за определен период от време, при каква натовареност работят отделните органи на съдебната власт, както и необходими ли са промени в съдебната система като цяло”, каза ръководителят на Оперативна програма “Административен капацитет” – Моника Димитрова-Бийчър на заключителната конференция по проекта. Тя оцени проекта като положителна стъпка в посока реформиране и модернизиране на управлението в системата и значението на този и подобни проекти при разписването на бъдещата оперативна програма “Добро управление”.

Сред предимствата на новия подход са: взимане на решения на основата на стратегически цели; предсказуемост на разполагаемия ресурс; ефективно и ефикасно разходване на средствата; мониторинг на резултатите; устойчива информация за цели и резултати. Въз основа на новата Методология за програмно бюджетиране ще бъде финализиран подготвяният модел за разпределение на разходите и прогнозните тригодишни бюджетни заявки, разработени в програмен формат. Изготвената структура на програмния бюджет за съдебната власт включва пет програми: управление на органите на съдебната власт, правораздаване, повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители, електронно правосъдие и програма администрация.

“За да проработи този модел обаче, е необходимо да бъдат инициирани промени в Закона за публичните финанси и Народното събрание, на свой ред, да приеме тези промени”, уточни ръководителят на проекта и председател на комисията “Бюджет и финанси” на ВСС Михаил Кожарев. Новият модел би позволил по-ефективното, ефикасно и прозрачно управление и отчитане на изразходваните ресурси, както и преход от краткосрочно покриване на определени нужди към планиране на база приоритетни стратегически цели. Проектът “Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт” е на стойност 597 886 лв. Предстои пилотно тестване на програмното бюджетиране във Висшия съдебен съвет, Върховния административен съд, Прокуратурата на РБългария и Националния институт на правосъдието.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.