МФ продаде 3-годишни ДЦК за 200 милиона лева

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 17 февруари 2019 година. На проведения на 15 февруари аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 0,36 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 340,95 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,70. Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 80 базисни пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 77,42%, следвани от пенсионните и гаранционните фондове с 21,07%, застрахователните дружества и доверителните фондове с по 0,75%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.