Конкурсите с един кандидат в централната администрация са близо 5%

В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ за подобряване на подбора на служители в държавната администрация беше събрана информация по реда на ЗДОИ за реалната конкуренция в конкурсите за държавни служители. 28 централни администрации отговориха на въпросите.

В проведените конкурси за 284 позиции в 13 от конкурсите е участвал само един кандидат, което представлява 4,5%. В 4 от случаите единственият кандидат не е бил назначен, а в останалите 9 случая са назначени. При наличие на един кандидат за участие в процедурата Държавната агенция по бежанците, Министерството на образованието и науката и Съвета за електронни медии не са назначили единствения кандидат. За разлика от тях Министерството на земеделието, храните горите, Националният осигурителен институт и Националният статистически институт са назначили единственият кандидат.

Налице е различна практика, която се нуждае от нормативно и методологическо изясняване. Коментатор.бг ще продължи да събира информация за причините за разнородната практика. Възможно е единственият каннидат да не е отговарял на изискванията и да не е изобщо допуснат или да е показал ниски резултати при проведения конкурс. Няма информация дали конкурсите са били прекратени поради наличието само на един единствен кандидат. Ще се изследва и необходимостта от нормативна регламентация на действията на администрацията в случай на участие само на един кандидат. Определени практики може да бъдат заимствани от процедурите по Закона за обществените поръчки.

В колко от конкурсите в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. е имало само един кандидат? Колко от тези конкурси са приключили с назначаване на единствения кандидат?

АдминистрацияОтговор
1Държавен фонд “Земеделие”0
2Държавна агенция “Архиви”0
3Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”0
4Държавна агенция “Електронно управление”0
5Държавна агенция за бежанците1, кандидатът не е назначен
6Държавна агенция за българите в чужбина0
7Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”0
8Комисия за енергийно и водно регулиране0
9Комисия за защита на конкуренцията0
10Комисия за защита на личните данни0
11Комисия за защита на потребителите0
12Министерство на външните работи4, в 3 от тях кандидатът е назначен
13Министерство на енергетиката0
14Министерство на здравеопазването0
15Министерство на земеделието, храните и горите1, кандидатът е назначен
16Министерство на културата0
17Министерство на образованието и науката1, кандидатът не е назначен (РУО)
18Министерство на околната среда и водите 
19Министерство на регионалното развитие и благоустройството2, кандидатите са назначени
20Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията0
21Министерство на труда и социалната политика0
22Министерство на туризма0
23Министерство на финансите0
24Национален осигурителен институт1, кандидатът е назначен
25Национален статистически институт1, кандидатът е назначен
26Национална агенция за професионално образование и обучение1, кандидатът е назначен
27Съвет за електронни медии1, кандидатът не е назначен
28Национална агенция за оценяване и акредитация0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.