НСИ: Две трети от българите трудно покриват ежедневните си разходи

Българите са най-ниско платени в целия ЕС

Повече от 2/3 от българите твърдят, че изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи. С известни затруднения са 37.1% от лицата, 26.6% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 11.9% – като много трудно. От друга страна, 20.2% от лицата относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи, а едва 4.2% не изпитват затруднения,показва анкетата на НСИ, проведена в периода октомври – декември 2021 г.

Независимо от промените в доходите близо половината от лицата в домакинствата (48.7%) не могат да си позволят да посрещнат със собствени средства неочаквани разходи в размер до 370 лева, колкото е размерът на линията на бедност.

13.7% от лицата в домакинствата са имали през предходното тримесечие финансови затруднения при плащането навреме на заем/ипотека/наем/жилищни разходи за основното жилище.

Средната удовлетвореност на лицата на 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им, измерена по скала от 0 до 10, е 4.61. Равнището на доходите влияе върху общата удовлетвореност от финансовото положение. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата е 6.17, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността на лицата от финансовото положение е 2.89.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5.85, измерена по същата скала от 0 до 10. По отношение на удовлетвореността от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите, колегите анкетираните лица дават относително висока оценка – 7.18.

Увеличение на дохода на домакинството за последните 12 месеца са отбелязали 29.8% от участвалите в анкетата.

Като основни причини за увеличението на дохода са посочени увеличението на социалните помощи – за 34.0% от лицата, и индексирането/преизчисляването на заплатата – за 24.3% от лицата.

Намаление на доходите за последните 12 месеца посочват 8.4% от лицата. За 29.7% от лицата с намален домакински доход основната причина за това е намаляване на работното време, надницата или заплатата, а за 20.2% – загубване на работа/безработица/фалит на собствена фирма.

 Сред лицата с намалени доходи най-голям е делът на тези, на които се е наложило да ограничат разходите си за храна, облекло, пътуване или други потребителски стоки и услуги – 53.9%, а 17.2% са използвали натрупани спестявания, за да компенсират намаляването на дохода.

Най-голям е делът на лицата, за които доходите на домакинството през последните 12 месеца са останали почти без промяна – 61.8%.

Независимо от промените в доходите близо половината от лицата в домакинствата (48.7%) не могат да си позволят да посрещнат със собствени средства неочаквани разходи в размер до 370 лева, колкото е размерът на линията на бедност.

13.7% от лицата в домакинствата са имали през предходното тримесечие финансови затруднения при плащането навреме на заем/ипотека/наем/жилищни разходи за основното жилище.

Средната удовлетвореност на лицата на 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им, измерена по скала от 0 до 10, е 4.61. Равнището на доходите влияе върху общата удовлетвореност от финансовото положение. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност на лицата е 6.17, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността на лицата от финансовото положение е 2.89.

Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните лица е 5.85, измерена по същата скала от 0 до 10. По отношение на удовлетвореността от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите, колегите анкетираните лица дават относително висока оценка – 7.18.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.