Железниците търсят малка армия да пази влаковете

„БДЖ-Пътнически превози” иска влаковете да бъдат пазени от фирма с не по-малко от 500 въоръжени охранители на трудов договор, но не е съвсем наясно със Закона за обществените поръчки. Това става ясно от отменена обществена поръчка по решение на Комисията за защита на конкуренцията.

 Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, с което е открита процедура по за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на денонощна физическа въоръжена с огнестрелно оръжие и технически средства охрана на обектите и имуществото на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за период от 3/три/ години.”

Проучването установи няколко нарушения на ЗОП в условията от документацията за участие.

На първо място, изискването участниците да разполагат със собствен сървър за GPS система, като е изключена възможността за ползване на такъв под наем или на лизинг, КЗК счита за ограничително спрямо участниците в обществената поръчка.

На второ място проучването установи, че възложителят е въвел възможност за добавянето на допълнителен брой обекти и охранители след сключването на договора, което представлява друго нарушение на ЗОП, съгласно който обявлението за обществена поръчка трябва да съдържа пълна информация за обекта, предмета, количество и обема на обществената поръчка.

На следващо място КЗК счита, че възложителят е заложил ограничително условие за допустимост, според което участниците трябва да имат назначени на трудов договор не по-малко от 500 охранители, при заложени в поръчката общо 271 охранители на 37 обекта. Изискването незаконосъобразно и почти двойно завишава прага за допустимост на участниците.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.