Започна едно от най-големите публични предлагания на акции у нас

На среща с българската инвеститорска общност днес ръководството на Сирма Груп Холдинг представи започналия процес по продажба на акциите си. Предлагането на акции, като част от първичното публично предлагане на компанията, ще продължи един месец и е едно от най‐значимите първични публични предлагания в България в годините след световната финансова криза. Според очакванията, това ще бъде най‐голямото IPO в България след това на Енемона през 2007 г. и второто IPO на технологична компания след Бианор, отново през далечната 2007 г.

Публичното предлагане, съгласно одобреният от КФН проспект, ще продължи един месец. Предмет на публичното предлагане са до 18 491 858 броя обикновени акции, от които 16 000 000 нови акции и 2 491 858 съществуващи акции. Предлаганите акции са с номинална стойност 1 лев като първичното публично предлагане ще бъде успешно само ако бъдат записани и платени най-малко 8 000 000 акции с номинална стойност и емисионна стойност в диапазон от минимална цена 1.20 лв. до максимална цена 1.65 лв. всяка.

Търгуваните акции са от един клас: обикновени, поименни, безналични, свободно – прехвърляеми, дават еднакви права на акционерите, а именно право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.

От Сирма Груп обявиха, че набраните средства ще бъдат използвани за инвестиции в технологично и глобално бизнес развитие на компанията.

„Сирма Груп Холдинг“ АД е холдингова компания с над 23 годишна история и е една от най-големите софтуерни групи в Югоизточна Европа.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.