Забраниха на мобилните оператори да подновяват договори по телефона

 

Срочен договор да не бъде продължаван , ако няма изрично писмено съгласие на абоната относно условията. Това записа окончателно парламентът, който прие промени в закона за защита на потребителите. При липса на съгласие, след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да го прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки. Нищожни са всички уговорки, които противоречат на тези изисквания, записаха депутатите. При сключването на договор от разстояние по телефона, той влиза в сила и потребителят се обвързва с него от датата, на която доставчикът е получил съгласието в писмена форма. На доставчик, който наруши разпоредбите, се налага глоба или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв. за всеки отделен случай. Правят се и промени в Закона за радиото и телевизията, според които рекламите не трябва да се излъчват със сила на звука по-голяма от тази на останалата част от програмата. Кабелните оператори няма да имат право да сменят каналите, които предлагат на абонатите си, без писмено позволение от тях Занапред при доставка на телевизионни програми, разпространявани от лицензирани оператори, към договора ще се прилага списък с индивидуализирани наименования на програмите в ценовия пакет. Предложения за промени разпространителят следва да отправя в писмена форма (задължително на български език) или по друг подходящ начин, който позволява възприемането им. Промените не могат да стават без изричното писмено съгласие на потребителя. Всеки разпространител на телевизионни програми следва да поддържа в писмен и електронен формат регистър на постъпилите от потребителите жалби, сигнали и предложения. В случаите на настъпили промени в списъка от предлаганите телевизионни програми потребителят има право да прекрати едностранно действието на договора с едномесечно предизвестие, без да дължи обезщетение и/или неустойка.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.