За година броят на безработните е нараснал с 8,6%

През четвъртото тримесечие на 2012 г. безработнитев страната са 417.3 хил., като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. броят им се увеличава с 8.6%. От всички безработни лица 237.8 хил. са мъже и 179.5 хил. – жени. Това сочат данните на Националния статистически институт. Коефициентът на безработица се увеличава с 1.0 процентен пункт и през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 12.4%, като при мъжете нараства с 0.5 процентни пункта, а при жените – с 1.4 процентни пункта, достигайки съответно 13.2 и 11.4%.

Продължително безработни (от една или повече години) са 230.1 хил., или 55.1% от всички безработни лица, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. броят им се увеличава със 7.5%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.4 процентни пункта и достига 6.8% през четвъртото тримесечие на 2012 година. При мъжете коефициентът се увеличава с 0.2 процентни пункта, а при жените – с 0.7 процентни пункта, като достига съответно 7.7% за мъжете и 5.8% за жените.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. от общия брой на безработните лица 347.7 хил., или 83.3%, са имали предишна работа, а 69.6 хил., или 16.7%, търсят първа работа.3

Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 20.7% (21.3% за мъжете и 20.0% за жените) и нараства с 0.7 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2011 г., като увеличението е по-голямо при жените (с 1.5 процентни пункта) в сравнение с мъжете (0.2 процентни пункта).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.