За 20 дни нарушенията при публичните покани стигнаха 93%!

93% нарушения за последните двадесет дни при възлагане на обществени поръчки чрез публични покани откри Института за прани анализи и изследвания. Анализът показва, че след промените в ЗОП, които бяха приети през февруари, нарушенията в тази област са се увеличили. Анализирани са 256 бр. публични покани на български общини, чрез които е прогнозирано и стартирало разходването на около 11 749 817 лв. за периода от 19.09.2012г. до 08.10.2012г. (около двадесет календарни дни), при които се оказва че в 93 % от случаите е нарушен принципа на равнопоставеност.

 

Какви са данните, които се извличат от публичните покани

 

От всички 256 бр. публични покани само 17 бр. (публични покани с номера: 54, 61, 97, 115, 130, 131, 138, 162, 169, 188, 189, 190, 191, 195, 217, 218 и 222, оцветени в червен цвят) съдържат срокове, определени при спазване принципите на равнопоставеност и предвидимост при възлагането на обществени поръчки.

От разгледаните 256 случая на възлагане 67 са свързани с разходване на европейски средства. При тези 67 случая на възлагане само в 7 (10.5%) от тях сроковете са определени при спазване принципите на равнопоставеност, публичност и прозрачност, гарантирани от европейското законодателство, а при останалите (89.5%) е нарушен принципът на равнопоставеността – основен принцип в европейското право.

 

 

 

Процентът на нарушенията в този пример е внушителен

 

 

Очевидно е, че общинските администрации 60 пъти при разходването на европейски средства превратно са приложили сроковете определени чрез разпоредбите на чл.101б ал.2 и чл.101б, ал.4 от ЗОП, във връзка чл.101б ал.1 т.5 от ЗОП.

Така при определянето на срока за подаване на офертите и срока за публичен достъп до поканата от възложителя, в тези 60 случая не е отчетен фактът, че законодателят определя съществуването на два различни срока, а именно: срок за подаване на офертите и срок за публичен достъп до поканата, които имат различно предназначение и самостоятелни начало и край, настъпващи в различни моменти при всеки срок. Така публикувани публични покани и определените в тях срокове нарушават принципите съдържащи се в разпоредбата на чл.2, ал.1 т.3 от ЗОП гарантиращи равнопоставеността на участниците. Начинът по който са определени сроковете в изброените по-горе покани нарушава принципите в разпоредбата на чл.2 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, която задължава възлагащите органи да се отнасят към икономическите оператори в съответствие с принципите на равно третиране, недискриминация и прозрачност. Отделно от това формирани по този начин сроковете в тези публични покани са в нарушение на разпоредбата на чл.101б ал.4 от ЗОП.

 

Установените мерки и изисквания на европейски ниво

 

Законодателството на Европейския съюз задължава Европейската комисия да установи различни по характер специални нормативни механизми отнасящи се до въвеждането на справедлива регулация на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка. Част от това задължение е осигуряването на гаранции обхващащи всяка от фазите на процедурите за възлагане на обществени поръчки и осигуряващи спазването на принципите за равното третиране на участниците – наричани често в европейското право – икономически оператори. Целта на тези гаранции е установяването с нормативна сила на равни възможности за участие на предприятията питаещи интерес към изпълнение на обществена поръчка, с цел на същите да бъдат осигурени еднакви възможности при изготвянето на оферти, което включва изискването спрямо офертите и действията на всички участници да се прилагат едни и същи условия, в това число и срокове.

Принципът на пълна прозрачност в действията на възложителите произтичащ от принципа на равно третиране – и двата установени от европейското право, изискват цялата приложима техническа и фактическа информация осигуряваща правилното разбиране на обявлението за всяка обществена поръчка или на спецификация към такава, да се предостави възможно най-рано на разположение на всички икономически оператори. Тези действия обаче, следва да се осъществяват от възложителите по начин, гарантиращ на всички потенциални участници разумно и навременно информиране. Възложителят е необходимо да процедира така, че при полагането на нормалната дължима грижа всеки един участник да е в състояние да разбере точния обхват на обявлението за обществена поръчка или спецификация към такава, за да ги тълкува по еднакъв начин, както и да успее в разумен срок да събере и окомплектова необходимите му за успешно участие в процедурата документи и да изпрати същите до възложителя за предстояща оценка, в определения срок.

В това отношение всяко накърняване от възложител на гарантираните равни възможности и принципа на прозрачност, съставлява нарушение на европейското право, което засяга правото на информация на въпросните страни (този извод е възприет в съдебната практика на европейските съдилища). Точно поради тази причина в принципите на възлагане на обществени поръчки е записано, че възлагащите органи се отнасят към икономическите оператори в съответствие с принципите на равно третиране, недискриминация и прозрачност (аргумент от чл.2 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги).

 

Каква е практиката на Европейския съд в Люксембург по тези въпроси

 

Съдебната практика на Европейския съд отнасяща се до разглеждани искове свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки сочи, че възлагащият орган е длъжен да се подчинява в действията си на основните правила на Договора за ЕО, на основните принципи на правото, както и на целите на Хартата. Относно нарушението на принципите за равнопоставеност и равно третиране, следва да се обърне внимание, че съгласно установената съдебна практика в областта на обществените поръчки институцията възложител трябва във всяка фаза от процедура за възлагане на обществена поръчка да спазва не само принципа на равно третиране на оферентите, но и принципа на прозрачност (Решение на Съда от 25 април 1996 г. по дело Комисия/Белгия, C-87/94, Recueil, стр. I-2043, точка 54 и Решение на Първоинстанционния съд от 17 декември 1998 г. по дело Embassy Limousines & Services/Парламент, T-203/96, Recueil, стр. II-4239, точка 85).

Принципът на прозрачност обуславя задължението за възлагащия орган да оповести публично пълната и точна информация относно цялостния ход на процедурата, ведно с всички нейни особености. Целите на публичността, която възложителят е задължен да спазва в рамките на дългът си за осигуряване прозрачност следва да гарантират, че всички оференти разполагат с еднакви възможности за участие в процедурите.

Равните условия гарантирани от европейското законодателство изискват еднакво отношение към всички кандидати и установяването чрез адекватна регламентация на единен подход при оферирането. Всички действия неподчинени на тази логика са реализирани в нарушение на основните принципи на европейското право – задължението за равно третиране и достъп.

 

Отговор на основния въпрос

На въпросът – ограничава ли конкуренцията и нарушава ли принципите на равнопоставеност, гарантирани от европейското право неправилното определяне или сливането на сроковете по чл.101б, ал.1 т.3 и ал.2 от същия член на ЗОП, при изследването на тези 256 публични покани и извършването на необходимия анализ може да бъде даден единствено верният положителен отговор.

 

 

 

Приложение:

Таблица №1

ID

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПУБЛИКУВАНА НА

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА/

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV)

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

1 9006458 Община Тополовград 19.09.2012г.

Услуги/

90620000,90630000, 45233141

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед
Работи по поддръжане на пътища
66000 Най-ниска цена 28/09/2012 17:00 НЕ 28/09/2012
2 9006460 Община Твърдица 19.09.2012г. Строителство/ 45233142 дейности свързани с изграждането на 3 нови подпорни стени, асфалтиране на засегнатите участъци към тях, както и почистване на скални маси и поставяне на еластични огради 70000 Най-ниска цена 28/09/2012 14:00 НЕ 26/09/2012
3 9006463 Столична община 19.09.2012г.

Строителство/

45261900

Ремонт на покриви на стопанска база на ОП „Паркове и градски градини” 85000 Най-ниска цена 26/09/2012 17:00 НЕ 26/09/2012
4 9006464 Община Добрич 19.09.2012г. Строителство/ 45453100 аварийно възстановяване на мрежата за уличното осветление на град Добрич 50000 Икономически най-изгодна оферта 26/09/2012 17:00 НЕ 26/09/2012
5 9006477 Община Етрополе 19.09.2012г. Услуги/ 79210000, 79212000,79212100, 79212200, 79212300 Избор на изпълнител за извършване на одит по проект: “Ремонт на СОУ Христо Ясенов” гр. Етрополе, с цел повишаване на енергийната ефективност 6200 Най-ниска цена 30/09/2012 17:00 ДА 30/09/2012
6 9006480 Община Кирково 19.09.2012г. Доставки/ 09135100 Доставка на прогнозно 160 тона пелети от дървесни стърготини   Най-ниска цена 29/09/2012 17:00 НЕ 26/09/2012
7 9006484 Община Тервел 19.09.2012г. Доставки /30192000,2280000, 30197000,30197630 Периодична доставка по предварителна писмена заявка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за нуждите на община Тервел 22000 Най-ниска цена 27/09/2012 17:00 НЕ 27/09/2012
8 9006487 Община Костенец 19.09.2012г. Доставки/ 34110000 Доставка, осъществявана чрез лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Общинска администрация Костенец 31700 Икономически най-изгодна оферта 28/09/2012 17:00 ДА 27/09/2012
9 9006492 Община Бяла, област Русе 19.09.2012г. Услуги/ 79341000, 22000000, 79900000 Осъществяване на мерки за информация и публичност за проект: „Интегрирано управление на водите на територията на Община Бяла, област Русе- етап I 35600 Икономически най-изгодна оферта 27/09/2012 17:00 ДА 27/09/2012
10 9006493 Община Карлово 19.09.2012г. Доставки/30192000, 30193000,30197000, 22800000 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Карлово 16000 Икономически най-изгодна оферта 28/09/2012 11:00 НЕ 26/09/2012
11 9006496 Община Костенец 19.09.2012г. Услуги/ 71410000 Изготвяне на техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Костенец 5000 Най-ниска цена 28/09/2012 17:00 НЕ 27/09/2012
12 9006500 Община Сатовча 19.09.2012г. Услуги/ 90620000, 90630000, 14211000 Извършване на зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване с осолен пясък на IV-то класна пътна мрежа в община Сатовча 35800 Най-ниска цена 28/09/2012 17:00 НЕ 28/09/2012
13 9006502 Община Варна 19.09.2012г. Услуги/ 79800000, 79810000 Извършване на печатни услуги за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена 66000 Най-ниска цена 28/09/2012 16:00 НЕ 26/09/2012
14 9006503 Община Кнежа 19.09.2012г. Услуги/ 71220000 Изготвяне на инвестиционен проект за обект 16667 Най-ниска цена 27/09/2012 17:00 НЕ 27/09/2012
15 9006504 Община Девин 19.09.2012г. Услуги/ 55321000 Изготвяне на седмично меню и приготвяне на храна във връзка с реализирането на услугата „Обществена трапезария” на територията на Община Девин 26699 Икономически най-изгодна оферта 27/09/2012 12:00 НЕ 26/09/2012
16 9006514 Община Павел баня 20.09.2012г. Доставки/ 09111100, 09111000 Доставка на въглища за нуждите на община Павел баня 10000 Най-ниска цена 29/09/2012 16:00 НЕ 29/09/2012
17 9006516 Столична община 20.09.2012г. Услуги/ 66510000` Застраховане на автомобилния парк на Столична община по обособени позиции 55000 Най-ниска цена 28/09/2012 16:00 НЕ 27/09/2012
18 9006518 Община Елхово 20.09.2012г. Услуги /60112000 (UB03) , 90513200 (FC01) Превоз на строителни материали, строителни, растителни и др. ( без битови ) отпадъци 29167 Най-ниска цена 28/09/2012 17:00 НЕ 27/09/2012
19 9006520 Община Опака 20.09.2012г. Услуги/ 50000000 Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Опака 40000 Най-ниска цена 04/10/2012 17:00 НЕ 04/10/2012
20 9006522 Община Земен 20.09.2012г. Строителство/ 45233142 Ремонт на общински път PER(2040) – Дивля – Горна Глоговица – Одраница 75400 Най-ниска цена 01/10/2012 17:00 НЕ 28/09/2012
21 9006523 Община Борован 20.09.2012г. Строителство/ 45000000,45400000, 45410000,45430000, 45431000,45442100, 45443000,45421130, 45421000, 45450000 Ремонт на домашен социален патронаж-Община Борован”на територията на Община Борован 118000 Най-ниска цена 27/09/2012 17:00 НЕ 27/09/2012
22 9006530 Община Гоце Делчев 20.09.2012г. Услуги/ 71520000 избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително-монтажните работи 19558 Икономически най-изгодна оферта 28/09/2012 17:00 ДА 27/09/2012
23 9006532 Община Ловеч 20.09.2012г.

Доставки/

30000000,30213300, 33195100, 30232110

Доставка на компютри и офис техника за нуждите на община Ловеч 53012 Най-ниска цена 03/10/2012 12:00 НЕ 02/10/2012
24 9006533 Район “Централен” Община Пловдив 20.09.2012г.

Доставки/

15500000,15100000, 15800000,15830000, 15851000,15865000, 15871000,15898000, 15899000,15872000, 15411200,15612100, 03211300,03212210, 03221210,15811300, 15613100,15820000, 15811100, 03220000

Доставка на млечни хранителни продукти, месо и месни хранителни продукти, пакетирани хранителни продукти, хляб и зеленчуци, предназначени за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на Район „Централен” – Община Пловдив 29167 Най-ниска цена 28/09/2012 10:00 НЕ 27/09/2012
25 9006535 Община Варна 20.09.2012г.

Услуги/

50000000,30100000,30124000,30125000

Пълно сервизно поддържане на копирната техника на Община Варна и бюджетните й звена 66000 Най-ниска цена 01/10/2012 16:00 НЕ 27/09/2012
26 9006537 Община Самуил 20.09.2012г. Услуги/ 60130000 Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебната 2012-2013г. 39200 Най-ниска цена 28/09/2012 10:00 НЕ 27/09/2012
27 9006538 Община Ловеч 20.09.2012г. Услуги/ 79342400 подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури 25000 Най-ниска цена 01/10/2012 12:00 ДА 29/09/2012
28 9006539 Община Русе 20.09.2012г. Услуги/ 79140000 Разработване на документации за процедури за определяне на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки по проект BG161РО001/3.2-02/2011/003 “Реки на времето” 4000 Икономически най-изгодна оферта 28/09/2012 12:00 ДА 28/09/2012
29 9006548 ОБЩИНА РАКИТОВО 20.09.2012г. Доставки/ 09111100 Доставка на Донбаски въглища за нуждите на Община Ракитово за отоплителен сезон 2012-2013 година 33680 Най-ниска цена 29/09/2012 16:30 НЕ 29/09/2012
30 9006549 Община Казанлък 20.09.2012г. Услуги/ 79140000 изготвяне на пълен комплект тръжни документации 5000 Икономически най-изгодна оферта 27/09/2012 12:30 ДА 27/09/2012
31 9006550 Община Карлово 20.09.2012г. Строителство/ 45232151 Основен ремонт на водопровод по ул. «І-ва», село Слатина, Община Карлово – ІІ –ри етап 82500 Икономически най-изгодна оферта 01/10/2012 15:00 НЕ 27/09/2012
32 9006551 Община Карлово 20.09.2012г. Строителство/ 45232151 Основен ремонт на водопровод по ул. “Карамфил”, град Карлово, Община Карлово 56208 Икономически най-изгодна оферта 01/10/2012 15:00 НЕ 27/09/2012
33 9006552 община Карнобат 20.09.2012г. Услуги/ 60130000 Специализиран превоз на ученици на територията на община Карнобат 5000 Най-ниска цена 28/09/2012 14:00 НЕ 28/09/2012
34 9006560 Община Търговище 21.09.2012г. Строителство/ 45332300 Изграждане на ново сградно канализационно отклонение 4166 Най-ниска цена 01/10/2012 16:00 НЕ 01/10/2012
35 9006562 Община Сунгурларе 21.09.2012г. Строителство/ 45000000 Възстановяване на път BGS3263/I-7 Бероново – Мокрен/ -Дъбовица и съоръженията над р.Луда Камчия 93748 Икономически най-изгодна оферта 28/09/2012 17:00 НЕ 28/09/2012
36 9006564 Община Борино 21.09.2012г.

Услуги/

71320000

Изготвяне на работен проект на обект: „Укрепване на бреговете на общински дерета в кв.49, кв.45 и кв. 23, чрез изграждане на подпорни стени – с.Борино 65500 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 17:00 НЕ 01/10/2012
37 9006565 Община Малко Търново 21.09.2012г.

Услуги/

22120000, 35261000

Изпълнението на мерките за информиране и публичност по проект 433 Най-ниска цена 29/09/2012 17:00 НЕ 28/09/2012
38 9006570 Община Бяла,област Русе 21.09.2012г. Доставки/ 09111100, 03413000 доставки на дърва за огрев, брикети и въглища внос (донбаски) 35200 Най-ниска цена 01/10/2012 17:00 НЕ 01/10/2012
39 9006571 Столична община 21.09.2012г.

Строителство/

45000000

Проектиране и изпълнение на климатична инсталация за климатизиране на сградата на ул. Париж” № 1 66667 Най-ниска цена 03/10/2012 17:00 НЕ 01/10/2012
40 9006572 Община Главиница 21.09.2012г. Строителство/ 45233252 Асфалтобетоново изкърпване и асфалтиране 96300 Най-ниска цена 28/09/2012 09:00 НЕ 28/09/2012
41 9006573 Община Враца 21.09.2012г. Услуги/ 22458000 Изготвяне и отпечатване на печатни материали по проект № BG161РО001/1.4-06/2010/007 2199 Най-ниска цена 29/09/2012 16:00 ДА 29/09/2012
42 9006575 Община Черноочене 21.09.2012г. Строителство/ 45000000 Авариен канал към дере от т. 58 до мост с.Черноочене, общ. Черноочене 170000 Най-ниска цена 28/09/2012 16:00 НЕ 28/09/2012
43 9006576 Община Полски Тръмбеш 21.09.2012г. Услуги/ 63712200, 90620000, 90630000 снегопочистване със специализирана техника на пътни и улични настилки 3750 лв. без ДДС Най-ниска цена 22/10/2012 17:00 НЕ 22/10/2012
44 9006577 Столична община 21.09.2012г. Услуги/ 79952000 Организиране на двудневна конференция 8834 Най-ниска цена 28/09/2012 17:30 ДА 28/09/2012
45 9006579 Община Враца 21.09.2012г. Услуги/ 22458000 Изготвяне и отпечатване на печатни материали по проект № BG161РО001/1.1-11/2011/007 9400 Най-ниска цена 29/09/2012 16:00 ДА 29/09/2012
46 9006583 Община Силистра 21.09.2012г. Доставки/ 30000000, 39717200, 32342420 Доставка на оборудване за СОУ «Никола Й. Вапцаров» гр. Силистра по Национална програма «Оптимизация на училищната мрежа» 2583 Най-ниска цена 01/10/2012 10:00 НЕ 28/09/2012
47 9006590 Община Бобов дол 21.09.2012г. Доставки/ 09111100 Доставка на обогатени кафяви въглища клас 0-20 мм. до 0-40 мм. до 120 тона за нуждите на ОДЗ “Дружба”, филиал кв. “Хр. Ботев”, ОП “ЧОБ” и Общинска Администрация, гр. Бобов дол 27985 Най-ниска цена 01/10/2012 17:00 НЕ 01/10/2012
48 9006593 Община Враца 21.09.2012г.

Услуги/

71220000, 71322000

Изработване на работен проект за изграждане на детска и спортна площадка 5000 Най-ниска цена 28/09/2012 16:00 ДА 28/09/2012
49 9006594 Община Невестино 21.09.2012г. Услуги/ 90000000, 90600000,90620000, 90630000 Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общински пътища /ІV клас/ 65000 Най-ниска цена 10/10/2012 16:00 НЕ 10/10/2012
50 9006597 Община Омуртаг 21.09.2012г. Строителство/ 45000000 възстановяване и подобряване на транспортно– експлоатационните качества на настилките на общинската пътна мрежа в Община Омуртаг 220842 Икономически най-изгодна оферта 29/09/2012 17:00 НЕ 29/09/2012
51 9006599 Община Две могили, област Русе 21.09.2012г.

Услуги/

79300000

Събиране /актуализиране на информация и изготвяне на анализ на икономическото и социалното развитие на община Две могили 42500 Икономически най-изгодна оферта 28/09/2012 17:00 ДА 28/09/2012
52 9006601 Община Каспичан 21.09.2012г. Строителство/ 45000000 Предвижда се основен ремонт на седем сгради общинска собственост в седем населени места 48275 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 16:30 НЕ 29/09/2012
53 9006607 Общинска администрация Кирково 24.09.2012г. Доставки/ 39221000 Доставка на готварски електрически печки и перални за нуждите на Целодневни детски градини в община Кирково 9333 Най-ниска цена 04/10/2012 17:00 НЕ 01/10/2012
54* 9006608 Община Мездра 24.09.2012г. Услуги/ 79212000 Извършване на одит на проект “Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”. 8000 Най-ниска цена 11/10/2012 16:00 ДА 02/10/2012
55 9006609 Община Исперих 24.09.2012г.

Доставки/

09111000, 09111400

Доставка на твърди горива / дърва, въглища/ по предварителна заявка 31586 Най-ниска цена 11/10/2012 17:00 НЕ 11/10/2012
56 9006610 ОБЩИНА АЛФАТАР 24.09.2012г. Доставки/ 55524000 приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ” гр. Алфатар 47490 Най-ниска цена 04/10/2012 10:00 ДА 02/10/2012
57 9006612 Община Руен 24.09.2012г.

Строителство/

45000000, 45233200

извършване на основен ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа и улици в населените места 263916 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 16:00 НЕ 01/10/2012
58 9006613 Община Годеч 24.09.2012г. Доставки/ 09000000 Доставка на Дизелово гориво за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет 50000 Най-ниска цена 02/10/2012 17:00 НЕ 01/10/2012
59 9006628 Столична община – район “Витоша 24.09.2012г. Строителство/ 45200000 Конструктивно укрепване на сградата на 152 ОУ и ЦДГ № 41, пострадала при земетресението от 22.05.2012г. 150000 Икономически най-изгодна оферта 01/10/2012 16:00 НЕ 01/10/2012
60 9006642 Община Кърджали 24.09.2012г. Доставки/03413000, 09111220 Доставка на твърди горива- дърва и брикети, за общински детски градини и кметства на територията на община Кърджали   Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 15:00 НЕ 03/10/2012
61* 9006644 Община Сливо поле 24.09.2012г. Услуги/90620000, 90630000 снегопочистване, опесъчаване и снегопочистване по заявка с роторен снегорин и почистване на навявания с тежка верижна машина   Най-ниска цена 09/10/2012 16:30 НЕ 01/10/2012
62 9006646 Община Златоград 24.09.2012г. Услуги/ 71521000 Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по проект “Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград” 25000 Най-ниска цена 09/10/2012 17:30 ДА 09/10/2012
63 9006651 Столична община 24.09.2012г. Доставки/ 35250000 Доставка на технически средства за улавяне на безстопанствени кучета на територията на Столична община 58333 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 17:00 НЕ 02/10/2012
64 9006654 Община Велико Търново 24.09.2012г. Услуги/ 79713000 Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново   Икономически най-изгодна оферта 01/10/2012 17:00 НЕ 01/10/2012
65 9006658 Община Самуил 24.09.2012г. Строителство/ 45000000 Преустройване на инсталация за отопление с котел на дизелово/течно гориво на инсталация за отопление с котел на твърдо гориво 29167 Най-ниска цена 02/10/2012 10:00 НЕ 01/10/2012
66 9006660 Община Карлово 24.09.2012г. Строителство/ 45232151 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „КАЛОФЕР ВОЙВОДА”, ГРАД КАРЛОВО 71666 Икономически най-изгодна оферта 04/10/2012 15:00 НЕ 01/10/2012
67 9006666 Община Вълчедръм 25.09.2012г. Услуги/ 63712200, 90620000, 90630000 Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа с обща дължина 23.8 км. и републиканска пътна мрежа на територията на гр. Вълчедръм 43153 Най-ниска цена 05/10/2012 12:00 НЕ 03/10/2012
68 9006669 Район “Западен” Община Пловдив 25.09.2012г. Строителство/ 45000000 изрязване, разкъртване и извозване на асфалтова настилка; изкоп, кофраж, анкериране и бетониране на фундаменти за ограда и стълбове за осветление; поставяне на градински бордюри 65000 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 17:00 НЕ 03/10/2012
69 9006673 Община Етрополе 25.09.2012г. Услуги/ 79210000, 79212000,79212100, 79212200, 79212300 Избор на изпълнител за извършване на одит по проект: “Звън на пеещи камбани нашепва легенда стара за Христовия кръст” 10000 Най-ниска цена 05/10/2012 17:00 ДА 05/10/2012
70 9006678 Община Дряново 25.09.2012г. Услуги/ 90620000 Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Дряново 65400 Най-ниска цена 02/10/2012 17:00 НЕ 02/10/2012
71 9006679 Община Дряново 25.09.2012г. Услуги/ 90620000 Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в населените места с организирано сметоизвозване в община Дряново 72000 Най-ниска цена 02/10/2012 17:00 НЕ 02/10/2012
72 9006681 Община Батак 25.09.2012г. Услуги/ 22000000, 79340000 Избор на изпълнител за осигуряване на публичност – популяризиране, информиране и публикации по проект „Популяризиране на туристическата дестинация МИРГ ” 21130 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 17:00 ДА 02/10/2012
73 9006682 Община Батак 25.09.2012г. Услуги/ 79952000 Избор на изпълнител за организиране на фестивални събития по проект „Популяризиране на туристическата дестинация МИРГ ”Високи Западни Родопи” Батак – Девин – Доспат 25560 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 17:00 ДА 02/10/2012
74 9006688

Община Левски

 

 

Доставки/31530000, 31520000

 

доставка на осветителни тела и части за тях по предварителна заявка на Възложителя 60000 Икономически най-изгодна оферта

04/10/2012 16:30

 

НЕ

 

03/10/2012
75 9006699 Община Летница 25.09.2012г. Строителство/ 45000000 Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и отдих в Община Летница, кметство с.Крушуна – БАСЕЙН 166667 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 17:00 НЕ 03/10/2012
76 9006701 Община Брезник 25.09.2012г. Строителство/ 45400000,45442180, 45261000,45261300, 45332000 Предвижда се подмяна на водопроводна и канализационна инсталация, фаянсова облицовка и бояджийски работи, Доставка и монтаж безшевни олуци, водосточни казанчета и водосточни тръби, подмяна на покривна конструкция и покривни покрития, посно и блажно пребоядисване и др. ремонтни работи 15667

Най-ниска цена

 

10/10/2012 09:30

 

НЕ

 

09/10/2012
77 9006704 Община Генерал Тошево 25.09.2012г. Доставки/ 39150000 Доставка и монтаж на подвижно обзавеждане на дървени бунгала в село Красен , Община Генерал Тошево

8333

 

Най-ниска цена 03/10/2012 12:00 НЕ 02/10/2012
78 9006706 Община Гоце Делчев 25.09.2012г. Услуги/ 80522000 Избор на изпълнител за организиране и провеждане на пет обучения за общо 43 души (медицински персонал) 50687 Икономически най-изгодна оферта

03/10/2012 17:00

 

ДА

 

02/10/2012
79 9006709 община Карнобат 25.09.2012г. Услуги/ 90620000, 90630000, 44113910 предоставяне на услуги по снегопочистване, опесъчаване и лугиране на ІV-класната пътна мрежа на територията на община Карнобат 61900 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 17:00 НЕ 03/10/2012
80 9006710 Община Белослав 25.09.2012г. Строителство/ 45261420, 45442000, 45410000 Текущ ремонт на клуб в кв.”Изгрев” и текущ ремонт на клуб в кв.”Акации” – гр.Белослав. 13750 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 16:30 НЕ 03/10/2012
81 9006712 Община Асеновград 25.09.2012г. Услуги/ 79995100 Извършване на полистна експертиза и практическа ценност на архивните документи на Община Асеновград, подшиване и описване на всички документи от административно-счетоводен и финансово-счетоводен характер. 30000 Най-ниска цена 03/10/2012 16:30 НЕ 03/10/2012
82 9006716 Община Силистра 25.09.2012г. Доставки/ 30213000,30211400, 30232000 Закупуване и доставка на компютърна и офис техника за нуждите на социалните заведения към “Общинска служба за социални услуги- Силистра” и “Детски ясли и ДДЗ”. 8409 Най-ниска цена 03/10/2012 12:00 НЕ 02/10/2012
83 9006717 Община Пордим 25.09.2012г. Доставки/ 42642100 Доставка на оборудване за дейността на Социално предприятие за дървообработване в с. Згалево, община Пордим 21368 Най-ниска цена 04/10/2012 12:00 ДА 03/10/2012
84 9006718 Община Ихтиман 25.09.2012г. Строителство/ 45233200 Текущ ремонт на общинска пътна мрежа в община Ихтиман 221300 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 16:00 НЕ 03/10/2012
85 9006719 Община Елин Пелин 25.09.2012г. Услуги/ 90620000 Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Елин Пелин в състояние за нормално движение на всички ППС през оперативен сезон 2012- 2013г. 65000 Най-ниска цена 03/10/2012 16:30 НЕ 03/10/2012
86 9006720 Община Смолян 25.09.2012г. Строителство/ 45233142 Ремонт на общинска пътна мрежа и републикански пътища в границите на град Смолян 177600 Икономически най-изгодна оферта 02/10/2012 17:00 НЕ 02/10/2012
87 9006721 Община Смолян 25.09.2012г. Услуги/ 71000000, 71220000, 71320000 Изготвяне на инвестиционен/ни проект/и за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) 65000 Икономически най-изгодна оферта 02/10/2012 17:00 НЕ 02/10/2012
88 9006722 Община Павел баня 26.09.2012г. Услуги/ 90620000, 90630000 извършване на зимно поддържане и почистване на уличната мрежа в населените места в община Павел баня и снегопочистване и опесъчаване на IV четвъртокласната пътна мрежа в община Павел баня 60000 Най-ниска цена 10/10/2012 16:00 НЕ 10/10/2012
89 9006724 Община Тутракан 26.09.2012г. Услуги/ 64212000 Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Тутракан 6000 Икономически най-изгодна оферта 04/10/2012 16:45 НЕ 04/10/2012
90 9006725 Община Чирпан 26.09.2012г. Услуги/ 79212100, 79212400, 79212500 осигуряване на експертни услуги при изпълнението на независим одит по проект „Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов” 11500 Най-ниска цена 03/10/2012 16:00 ДА 03/10/2012
91 9006726 Община Драгоман 26.09.2012г. Услуги/ 90600000 Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012/2013 година на територията на община Драгоман 66000 Икономически най-изгодна оферта 03/10/2012 17:00 НЕ 03/10/2012
92 9006734 Столична община-район “Средец” 26.09.2012г. Услуги/ 98380000 Залавяне, транспортиране и обработване (кастриране, ваксиниране с ваксина “Бяс”, обезпаразитяване и идентификация) на безстопанствени кучета на територията на район “Средец”- СО, във ветеринарна клиника и амбулатория. 10000 Най-ниска цена

05/10/2012 17:00

 

НЕ

 

05/10/2012
93 9006737 Община Луковит 26.09.2012г. Услуги/ 50000000, 50232100 Поддръжка на улично и парково осветление на територията на Община Луковит за 2013 год. 60000 Най-ниска цена

05/10/2012 17:00

 

НЕ

 

05/10/2012
94 9006742 Община Руен 26.09.2012г. Услуги/79212000, 79212100 извършване на одит на проект „Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, област Бургас” 20000 Икономически най-изгодна оферта 05/10/2012 16:00 ДА 03/10/2012
95 9006744 Община Варна 26.09.2012г. Услуги/ 70000000 Изготвяне на Искане за преценяване необходимостта от Екологична оценка и Уведомление относно процедура по Оценка за съвместимост на Подробен устройствен план – План за регулация на улиците и поземлените имоти на обекти-публична собственост-СО-Виница-север 3333 Най-ниска цена 05/10/2012 16:00 НЕ 03/10/2012
96 9006746 Столична община 26.09.2012г. Строителство/ 45000000 Изграждане на съоръжения за подземни води в 7 броя градини на територията на Столична община 72000 Най-ниска цена 03/10/2012 17:00 НЕ 03/10/2012
97* 9006748 Община Казанлък 26.09.2012г. Услуги/ 79400000 Консултантска услуга за изработване на формуляри за кандидатстване по Оперативна програма Регионално Развитие 2007-2013 по схема BG BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” 5000 Най-ниска цена 10/10/2012 16:30 ДА 03/10/2012
98 9006753 Община Сатовча 26.09.2012г. Строителство/ 45000000 Ремонт на пътища – IV-то класна пътна мрежа в община Сатовча 70560 Най-ниска цена 05/10/2012 17:00 НЕ 05/10/2012
99 9006758 Община Ценово 27.09.2012г. Услуги/ 90620000, 14211000 Услугата за зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на Община Ценово през експлоатационен сезон 2012-2013 година се състои в снегопочистване и машинно опесъчаване с материали на Изпълнителя. 28540 Най-ниска цена 09/10/2012 16:30 НЕ 09/10/2012
100 9006770 Община Перник 27.09.2012г. Доставки/30230000, 30000000, 30192000 Периодична доставка на материали и консумативи и придобиване на ДМА по проект “Протегната ръка” 54810 Най-ниска цена 08/10/2012 16:00 ДА 08/10/2012
101 9006771 Община град Добрич 27.09.2012г. Услуги/ 50720000 Абонаментно поддържане на котли и водно отоплителни инсталации 50000 Най-ниска цена 04/10/2012 17:00 НЕ 04/10/2012
102 9006783 Община Куклен 27.09.2012г. Услуги/ 22000000, 22900000,22150000, 22462000 “Определяне на изпълнител за услуга “Разпространение на информация и публичност : „СМР по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ “Отец Паисий”, включително физкултурен салон и ОДЗ гр. Куклен чрез газификация и инсталация на ВЕИ” 2160 Най-ниска цена 09/10/2012 17:00 ДА 09/10/2012
103 9006789 Община Велико Търново 27.09.2012г. Доставки/ 39100000 Доставка и монтаж на мебелировка и интериор в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново, като доставките ще се извършват след предварителна заявка. 46000 Икономически най-изгодна оферта 04/10/2012 17:00 НЕ 04/10/2012
104 9006790 Община Велико Търново 27.09.2012г. Услуги/ 79952000, 22000000 Дейности по разпространение на информация и публичност по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново” 7600 Икономически най-изгодна оферта 10/10/2012 17:00 ДА 10/10/2012
105 9006791 Община Велико Търново 27.09.2012г. Услуги/ 79952000, 22000000 Дейности по информация и публичност на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” 3400 Икономически най-изгодна оферта 11/10/2012 17:00 ДА 11/10/2012
106 9006792 Община Велико Търново 27.09.2012г. Услуги/ 79952000, 22000000 Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проект „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново” 4800 Икономически най-изгодна оферта 09/10/2012 17:00 ДА 09/10/2012
107 9006794 Община Шумен 27.09.2012г. Строителство/ 45000000, 45200000 Преустройство на Общежитие за учащи в „Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания ” УПИ I, кв.632 по плана на гр.Шумен 197583 Икономически най-изгодна оферта 04/10/2012 16:00 НЕ 04/10/2012
108 9006804 община Трекляно 27.09.2012г. Услуги/ 90000000, 90600000,90620000, 90630000 Снегопочистване и опесъчаване на ІVто класна пътна мрежа на територията на община Трекляно 25000 Най-ниска цена 08/10/2012 16:00 НЕ 07/10/2012
109 9006805 Община Разград 27.09.2012г. Доставки/ 30230000 Доставка на ново компютърно оборудване 55000 Най-ниска цена 15/10/2012 17:00 НЕ 15/10/2012
110 9006806 Община Марица 27.09.2012г.

Строителство/

45233221

Полагане на хоризонтална /надлъжна и напречна/ пътна маркировка на общинската пътна мрежа /вкл. в населените места/ на територията на община Марица, област Пловдив 41666 Най-ниска цена 08/10/2012 16:00 НЕ 05/10/2012
111 9006807 Община Марица 27.09.2012г. Услуги/ 64200000 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за нуждите на администрацията на Община Марица. 60000 Икономически най-изгодна оферта 05/10/2012 16:00 НЕ 04/10/2012
112 9006811 ОБЩИНА ХАСКОВО 27.09.2012г. Доставки/ 14400000 Доставка на: сол морска за посипване на пътища /против заледяване/-насипна за зимно поддържане 2012 година за нуждите на Общинско предприятие „Екопрогрес”, Община Хасково 32200 Най-ниска цена 05/10/2012 16:00 НЕ 04/10/2012
113 9006813 Община Монтана 27.09.2012г. Услуги/ 79420000, 71541000, 79140000 разработване на 4 бр. документации за участие 8800 Икономически най-изгодна оферта 05/10/2012 17:00 ДА 04/10/2012
114 9006816 Столична община – район Младост 27.09.2012г. Доставки/ 39831000, 39224330 Доставка на хигиенни материали на общинските детски заведения /ОДЗ и ЦДГ/ и Детска кухня на територията на район „Младост” 56000 Икономически най-изгодна оферта 04/10/2012 17:00 НЕ 04/10/2012
115* 9006825 община Оряхово 28.09.2012г. Услуги/ 90620000, 90630000 Зимно поддържане и снегопочистване на IV-класна пътна мрежа, улична на територията на община Оряхово и републиканска пътна мрежа в границите на гр. Оряхово за 2012/2013г. 33812 Най-ниска цена 12/10/2012 17:00 НЕ 05/10/2012
116 9006828 Община Левски 28.09.2012г. Доставки/ 44621200 Доставка на един брой стоманен водогреен котел на газ с реверсивен пламък и с топлинна мощност до 700кW и горелка – двустепенна и с топлинна мощност 406-754 kW. 20000 Икономически най-изгодна оферта 09/10/2012 16:30 НЕ 08/10/2012
117 9006834 Община Свищов 28.09.2012г. Доставки/ 34110000 Описание на предмета на доставката: Фабрично нов лек автомобил, произведен след м. юни 2012 година, придружен с необходимата техническа документация, свързана с обслужването на автомобила. 50000 Икономически най-изгодна оферта 05/10/2012 17:00 НЕ 05/10/2012
118 9006835 община Садово 28.09.2012г.

Строителство/

45000000, 71300000

проектиране на отоплителна инсталация във фаза технически проект и изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (по договор за възлагане с гарантиран резултат) на сградата на ЦДГ „Никола Йонков Вапцаров” с. Поповица 260000 Най-ниска цена 08/10/2012 09:00 НЕ 08/10/2012
119 9006838 ОБЩИНА МИЗИЯ 28.09.2012г. Услуги/ 71520000 Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: “Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в община Мизия” 16000 Най-ниска цена 09/10/2012 14:00 ДА 08/10/2012
120 9006841 ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 28.09.2012г. Услуги/ 90620000 Снегопочистване през зимен сезон 2012 – 2013 г. по определени маршрути на територията на Община Божурище 65700 Най-ниска цена 11/10/2012 17:00

НЕ

 

10/10/2012
121 9006844 Община Стара Загора 28.09.2012г. Доставки/30000000,39130000, 30197000,48000000 Доставка на оборудване за административни цели, за нуждите на изпълнението на проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“ 64700 Най-ниска цена 08/10/2012 17:00 ДА 05/10/2012

122

9006846 община Горна Малина 28.09.2012г. Услуги/ 90600000, 90630000 Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационен зимен сезон 2012-2013 г., с материали на изпълнителя. 60000 Най-ниска цена 08/10/2012 16:30

НЕ

 

05/10/2012

123

9006849 Община Долна Митрополия 28.09.2012г. Строителство/ 45000000, 45262000 Предметът на поръчката включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи ремонтни работи на сградата на Филиал на ОДЗ “Щастливо детство” – гр. Тръстеник. по приложена КСС и работен проект. 209500 Икономически най-изгодна оферта 12/10/2012 17:00 ДА 05/10/2012

124

9006851 Община Момчилград 28.09.2012г. Услуги/ 79140000 разработване на тръжни досиета и необходимата съпътстваща документация по съответните процедури, свързани с прякото изпълнение на заложените дейности по Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/002, проект „Източният свят на Родопа планина” 10000 Икономически най-изгодна оферта 05/10/2012 17:00 ДА 05/10/2012

125

9006852 община Горна Малина 28.09.2012г. Строителство/ 45233224 Текущ ремонт и рехабилитация на асфалтова настилка на пътното платно на пътя от с. Саранци до с. Макоцево и от разклона за с. Чеканчево до с. Чеканчево и от разклона за с. Осойца до с. Осойца 41300 Най-ниска цена 05/10/2012 16:30 НЕ 05/10/2012

126

9006855 Столична община- район “Оборище” 28.09.2012г. Услуги/ 98000000 Заляване, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиране с ваксина “Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета на територията на район “Оборище” във ветеринарна клиника и амбулатория на територията на Столична община. 10000 Най-ниска цена 09/10/2012 16:30 НЕ 09/10/2012

127

9006859 Община Ардино 28.09.2012г. Услуги/ 43250000, 43210000 Извършване на услуги с багер и челен товарач за срок от една година, по обособени позиции   Най-ниска цена 10/10/2012 17:00 НЕ 05/10/2012

128

9006865 Община Стара Загора 28.09.2012г. Услуги/ 79210000, 79212400,79212500, 79100000 извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект «Интегриран воден проект за Стара Загора» 50000 Най-ниска цена 10/10/2012 17:00 ДА 08/10/2012

129

9006876 Община Вълчедръм 29.09.2012г. Строителство/ 45332200 Изграждане на Водоем с обем 300 м3 с входна кабина и суха камера;Помпени станции – водоснабдителна и дренажна;Заустване на дренажната и изпразнителните системи на водоема. 195900 GBP Най-ниска цена 11/10/2012 17:00 НЕ 08/10/2012

130*

9006878 Община Борино 29.09.2012г.

Доставки/

15100000,15500000, 15300000,15800000, 15810000

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Борино за 2013г. 32500 BGN Най-ниска цена 26/10/2012 17:00 НЕ 12/10/2012

131*

9006879 Община Брацигово 29.09.2012г. Услуги/ 98350000 Снегопочистване и опесъчяване на общинска пътна мрежа и улици в гр. Брацигово за оперативен сезон 2012/2013 година 40000 BGN Най-ниска цена 15/10/2012 16:30 НЕ 07/10/2012

132

9006881 Община Братя Даскалови 29.09.2012г. Услуги/ 60130000 Специализиран превоз на ученици до 16 години от община Братя Даскалови, подлежащи на задължително обучение през учебната 2012 – 2013 година съгласно утвърден маршрут: 22000 BGN Най-ниска цена 08/10/2012 16:00 НЕ 08/10/2012

133

9006882 Община Върбица 29.09.2012г. Услуги/ 90600000 Зимно поддържане на общинска пътна мрежа в община Върбица за зимен сезон 2012-2013г. 18526 BGN Най-ниска цена 09/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

134

9006886 Община Перник 29.09.2012г. Доставки/ 39100000 доставка на мебелно обзавеждане на две нови детски градини , съответно: “Люба Ивошевич” – филиал на ОДЗ №1 “Миньорче” и детска градина – с.Мещица , Община Перник. 30000 BGN Най-ниска цена 09/10/2012 16:00 НЕ 08/10/2012

135

9006887 Столична община 29.09.2012г. Услуги/ 90520000 Събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на опасни отпадъци, откривани на територията на Столична община

25000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

10/10/2012 17:00

НЕ 09/10/2012

136

9006888 Столична община – район “Оборище” 29.09.2012г.

Услуги/

79700000, 79710000

Осъществяване на охранителна дейност в сградите на общински училища – денонощна комбинирана охрана – физическа и СОТ, и в сградите на детски градини – СОТ, намиращи се на територията на СО – район Оборище

41820 BGN

Икономически най-изгодна оферта

11/10/2012 16:30

НЕ 11/10/2012

137

9006889 Община Шумен 29.09.2012г. Услуги/ 79341000 Изпълнение на дейности за разпространение на информация и публичност по проект BG161PO001/1.4-06/2010/024, Наименование на проекта: „Интервенция върху критичната инфраструктура на Община Шумен”

3962 BGN

Икономически най-изгодна оферта

08/10/2012 16:00

ДА 08/10/2012

138*

9006893 община Трявна

29.09.2012г.

Услуги/ 80511000 Провеждане на подкрепящо обучение пряко свързано с целевата група по изпълнението на проект: ”Нова възможност за обществена солидарност” – Социално предприятие за обществено хранене”.

2400 BGN

Най-ниска цена

16/10/2012 17:00

ДА 07/10/2012

139

9006902 Община Свиленград

29.09.2012г.

Услуги/ 66510000 Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Общинска администрация Свиленград и ВРБК

65500 BGN

Най-ниска цена 08/10/2012 17:00 НЕ 06/10/2012

140

9006903 Община Чепеларе

29.09.2012г.

Услуги/ 34992300 Изработване и монтаж на улични указателни табели с наименование на улици и номера 60000 BGN Най-ниска цена 08/10/2012 17:00 НЕ 08/10/2012

141

9006904 Община Върбица 01.10.2012г. Услуги/ 71240000 ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 223 20000 BGN Икономически най-изгодна оферта 09/10/2012 17:00 ДА 09/10/2012
142 9006906 Община Върбица 01.10.2012г. Доставки/ 09100000,09120000, 09110000 доставка чрез покупка на гориво за отопление 35200 BGN Най-ниска цена 09/10/2012 17:00 НЕ 08/10/2012
143 9006907 Община Угърчин 01.10.2012г.

Строителство/

45453100

Обектът е “Подмяна дограма на кметство с.Микре с PVC и алуминий” – изпълнение на СМР по изготвеното задание 16500 BGN Най-ниска цена 12/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012
144 9006910 Община Годеч

01.10.2012г.

Услуги/ 63712200, 90620000,

90630000

Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012/2013 г. на Община Годеч 66000 BGN Най-ниска цена 08/10/2012 17:00 НЕ 08/10/2012
145 9006913 Община Марица

01.10.2012г.

Строителство/

45233141, 45112400

Изпълнение на СМР с предмет: 1. Oтводняване на улици в с. Крислово, община Марица, област Пловдив; 2. Изграждане на тротоари в с. Желязно, община Марица, Област Пловдив; 16250 BGN Най-ниска цена 09/10/2012 16:00 НЕ 08/10/2012

146

9006915 Община Несебър

01.10.2012г.

Доставки/

22900000, 39000000

Доставка на канцеларски материали , офис оборудване и материали за работа с деца , съобразно нуждите на Община Несебър 39000 BGN Най-ниска цена 09/10/2012 16:00 НЕ 09/10/2012

147

9006924 Община Луковит

01.10.2012г.

Доставки/

09100000, 09132000, 09134200

Периодични доставки чрез покупка на горива и смазочни материали, осигуряващи зареждане чрез безналично плащане с карти по регистрационните номера на автомобилите собственост на ДСП, Защитено жилище и Община Луковит за 2013год. 40000 BGN Най-ниска цена 10/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

148

9006926 Община Ямбол

01.10.2012г.

Услуги/ 71220000 Разработване на 4 типови проекта на открити площадки за игра и на тази база проектиране /изготвяне на технически проекти/ на 65 броя площадки на територията на гр. Ямбол 33000 BGN Най-ниска цена 09/10/2012 16:30 НЕ 09/10/2012

149

9006927 Община Ямбол

01.10.2012г.

Услуги/

77211400

Почистване на дървета и храстова растителност на дигата и речното корито на р. Тунджа от км 30+500 до км 31+100”, гр. Ямбол 40000 BGN Икономически най-изгодна оферта 09/10/2012 16:00 НЕ 09/10/2012

150

9006928 Община Септември

01.10.2012г.

Строителство/ 45233200 Извършване на строително- ремонтни дейности на обект: Ремонт на път ІV-80332 “с.Славовица-гр.Ветрен” от км.1+000 до км.4+446.35 и 4+446.35 до 5+354. 107667 BGN Икономически най-изгодна оферта 09/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

151

9006930 Община Септември

01.10.2012г.

Строителство/

45233200

Извършване на строително- ремонтни дейности на обект: Благоустрояване на улици в населените места на община Септември. 38333 BGN Най-ниска цена 09/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

152

9006933

Община Кърджали

01.10.2012г.

Услуги/ 60000000 Изготвяне на идейни и окончателни проекти за реконструкция на пространства в гр.Кърджали по обособени позиции 37080 BGN Икономически най-изгодна оферта 08/10/2012 16:30 НЕ 08/10/2012

153

9006934

Община Кърджали

01.10.2012г.

Услуги/ 60000000 Превоз на деца и ученици от учебни заведения в рамките на транспортната схема на Община Кърджали за учебната 2012/2013 година 37080 BGN Икономически най-изгодна оферта 08/10/2012 16:30 НЕ 08/10/2012

154

9006935

Община Ямбол

01.10.2012г.

Услуги/ 71220000 Разработване на 4 типови проекта на открити площадки за игра и на тази база проектиране /изготвяне на технически проекти/ на 65 броя площадки на територията на гр. Ямбол 33000 BGN Най-ниска цена 09/10/2012 16:30 НЕ 09/10/2012

155

9006937

Община Велико Търново

01.10.2012г.

Доставки/

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15810000

Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции   Икономически най-изгодна оферта 09/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

156

9006941

Община Монтана

01.10.2012г.

Услуги/

71521000

Изпълнението на строителния надзор по време на изпълнение на СМР на туристичестка инфраструктура по проект „Интегрирано развитие на културно – историческия туризъм в Община Монтана” 20000 BGN Икономически най-изгодна оферта 11/10/2012 17:00 ДА 10/10/2012

157

9006942

Община Смолян,

01.10.2012г.

Услуги/

71520000, 71521000

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Защита на населението и предотвратяване на риска от наводнения на кв. „Устово”, ж.к. „Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян” 13250 BGN Най-ниска цена 08/10/2012 17:00 ДА 08/10/2012

158

9006943

Община Смолян,

02.10.2012г.

Услуги/

71520000, 71521000

Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи по проект „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида – предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество” 18334 BGN Най-ниска цена 09/10/2012 17:00 ДА 09/10/2012

159

9006948

Община Панагюрище

02.10.2012г.

Строителство/

45233320, 45233220

Поръчката представлява изпълнение на пътни строителни работи на ул. „Йордан Кискинов”, с.Поибрене, като изпълнителят сам оценява и определя обема на необходимите видове и количества работи и ги изпълнява на свой риск и отговорност. 33333 BGN

Най-ниска цена

10/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

160

9006951

Община Панагюрище

02.10.2012г.

Строителство/

45233320, 45233220

Поръчката представлява изпълнение на пътни строителни работи на ул. „Христоско Ендаров”, с.Бъта, като изпълнителят сам оценява и определя обема на необходимите видове и количества работи и ги изпълнява на свой риск и отговорност.  

Най-ниска цена

10/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

161

9006953

Община Стамболово

02.10.2012г.

Услуги/ 90620000 Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища /четвърти клас/ и улици по населени места на територията на община Стамболово за експлоатационни сезони 01.11.2012-30.04.2013 година. 43600 BGN

Най-ниска цена

10/10/2012 16:30 НЕ 09/10/2012

162*

9006955

Община Чипровци

02.10.2012г.

Услуги/90620000, 90630000,

14211000

Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа с дължина 74,71 км. в община Чипровци, за зимния период 2012/2013 г 25400 BGN

Най-ниска цена

25/10/2012 16:30 НЕ 09/10/2012

163

9006961

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

02.10.2012г.

Услуги/ 22000000 Създаване на оригинална холограма и отпечатване на талони с холограма за паркиране в “Синя зона” – община Пловдив. 61200 BGN

Най-ниска цена

10/10/2012 17:15 НЕ 09/10/2012

164

9006962

Община Бяла, област Русе

02.10.2012г.

Доставки/ 03413000 доставки на дърва за огрев за нуждите на ветераните от войните, които живеят на територията на Община Бяла за отоплителен сезон 2012-2013 г. 2375 BGN

Най-ниска цена

11/10/2012 17:00 НЕ 11/10/2012

165

9006963

Община Несебър

02.10.2012г.

Услуги/63712200, 90620000, 90630000 Зимна поддръжка – снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа – оперативен период 2012 – 2013 г. 66000 BGN

Най-ниска цена

10/10/2012 16:00 НЕ 10/10/2012

166

9006964

Община Бяла, област Русе

02.10.2012г.

Услуги/63712200, 90620000, 90630000 Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2012/2013 година 64000 BGN

Най-ниска цена

11/10/2012 17:00 НЕ 11/10/2012

167

9006966

Община Марица – област Пловдивска

02.10.2012г.

Услуги/79800000, 79952100, 22150000 Изпълнение на дейности по информация и публичност на Проект:„Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез учене през целия живот” 31683 BGN

Най-ниска цена

09/10/2012 16:00 НЕ 09/10/2012

168

9006967

Община Симеоновград

02.10.2012г.

Услуги

90620000, 90630000

Зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на Община Симеоновград и на републиканската пътна мрежа в границите на град Симеоновград за експлоатационен сезон 2012-2013 г. 59990 BGN

Най-ниска цена

09/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

169*

9006968

Община Крумовград,

02.10.2012г.

Доставки/

39830000, 39831300, 39832000, 39831000, 39822000, 39831600

доставка на хигиенни материали по видове артикули 30000 BGN

Най-ниска цена

16/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

170

9006973

Община Сливен

02.10.2012г.

Услуги/ 71241000 Изготвяне на проектно предложение по проект „Зелена и достъпна градска среда в община Сливен” 5000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

09/10/2012 16:00 ДА 09/10/2012

171

9006975

Община Марица

02.10.2012г.

Услуги/ 71315000 Изработване на инвестиционен проект за изграждане на административна сграда за кметството в с. Костиево, община Марица” 5000 BGN

Най-ниска цена

12/10/2012 16:00

НЕ 11/10/2012

172

9006976

Община Сливен

02.10.2012г.

Услуги/

71241000

Подготовка и комплектоване на проект: „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в Община Сливен”. 10000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

09/10/2012 16:00 ДА 09/10/2012

173

9006977

Община Гоце Делчев

02.10.2012г.

Доставки/

09100000

Периодични доставки на бензин А95 и дизелово гориво за моторните превозни средства, собственост на Община Гоце Делчев, Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Поддържане на обекти – общинска собственост”, общинско предприятие „Гробищни паркове” и Дневен център за възрастни хора с увреждания „Надежда” по две обособени позиции 35200 BGN

Най-ниска цена

10/10/2012 17:00

НЕ 09/10/2012

174

9006982

Община Велико Търново

02.10.2012г.

Строителство/

44112410, 45261221, 45261214, 45261320, 45310000, 45311000

“Реконструкция на покриви № 3, № 4 и № 5 /съгласно одобрен проект/ на Общински детски комплекс, УПИ ІV, кв. 34, бул. “България” № 24, гр. Велико Търново” 97500 BGN

Икономически най-изгодна оферта

09/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

175

9006993

Община Мирково

02.10.2012г.

Услуги/

90620000, 90630000

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2012 -1013 г., включващо снегопочистване и опесъчаване.   Икономически най-изгодна оферта 11/10/2012 16:00 НЕ 11/10/2012

176

9006994

Община Етрополе

02.10.2012г.

Доставки/

15894200

Избор на изпълнител за доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на социалната услуга „Обществена трапезария“ на територията на община Етрополе. 22356 BGN Икономически най-изгодна оферта

10/10/2012 17:00

НЕ 10/10/2012

177

9006997

Община Велико Търново

02.10.2012г.

Услуги/

71621000

Допълване на формуляр за кандидатстване, бюджет на проекта, прединвестиционно проучване и анализ разходи и ползи, част от проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” 60000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

09/10/2012 17:00 НЕ 09/10/2012

178

9006998

Община Провадия

02.10.2012г.

Услуги/

90620000, 90630000

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за сезон 2012 – 2013 година 59287 BGN

Най-ниска цена

10/10/2012 16:00

НЕ 10/10/2012

179

9007000

Община Враца

03.10.2012г.

Услуги/

71220000, 71322000

Изработване на работен проект за обект: Рехабилитация и обновяване на Обществен парк «Хижата». 50000 BGN

Най-ниска цена

10/10/2012 16:00

ДА 10/10/2012
180 9007008

Община Първомай

03.10.2012г.

Услуги/ 79140000 Изготвяне на документация, включваща Решение, Обявление и всички останали документи, изискуеми по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка 13800 BGN

Икономически най-изгодна оферта

11/10/2012 17:00

НЕ 10/10/2012

181

9007010

Община Батак

03.10.2012г.

Строителство/ 45000000 Изграждане и основен ремонт на общински пътища-Ремонт на общински път PAZ – 2002 – м.”Цигов чарк” – контрастена на яз.Батак 107000 BGN

Най-ниска цена

10/10/2012 17:00

НЕ 10/10/2012

182

9007012

ОБЩИНА РАКИТОВО

03.10.2012г.

Строителство/

45233200

РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО 102583 BGN

Икономически най-изгодна оферта

10/10/2012 16:30 НЕ 10/10/2012

183

9007013

Столична община – район “Слатина”

03.10.2012г.

Строителство/

45000000, 45200000

Конструктивно укрепване и ремонтно възстановителни работи, и ремонт на покрив в сградата на 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич” и 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” с адрес гр. София, ул. „Слатинска” № 35, на територията на район „Слатина” 262000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

10/10/2012 17:00

НЕ 10/10/2012

184

9007014

Община Сунгурларе

03.10.2012г.

Доставки/

15000000 (UA01)

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 -ВИ ДО 8 КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С, МАНОЛИЧ, ОБЩ. СУНГУРЛАРЕ. 33500 BGN

Икономически най-изгодна оферта

10/10/2012 17:00

ДА 10/10/2012

185

9007015

Община Сунгурларе

03.10.2012г.

Доставки/

15000000 (UA01)

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 -ВИ ДО ОСМИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА УЧИЛИЩЕ ОУ „ХРИСТО БОТЕБ” с. ЛОЗАРЕВО, общ. СУНГУРЛАРЕ, обл. БУРГАСКА 59688 BGN

Икономически най-изгодна оферта

09/10/2012 17:00

ДА 09/10/2012

186

9007019

Община Пловдив

03.10.2012г.

Услуги/

71620000

Разработване на Концепция за развитие на здравеопазването в община Пловдив. 9600 BGN

Най-ниска цена

11/10/2012 17:00

НЕ 10/10/2012

187

9007023

Община Твърдица

03.10.2012г.

Услуги/

90620000, 90630000

Извършване на зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа по време на експлоатационния сезон 2012/2013 г.- община Твърдица 59000 BGN

Най-ниска цена

12/10/2012 17:00

НЕ 10/10/2012

188*

9007024

Община Аврен

03.10.2012г.

Услуги/

71520000, 71521000

“Строителен надзор по време на строителството” по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Аврен“ 30000 BGN

Най-ниска цена

17/10/2012 16:00

ДА 10/10/2012

189*

9007025

Община Гурково

03.10.2012г.

Услуги/

71520000

Строителен надзор по проект “Туристически информационен център с музей на магарето в гр. Гурково”. 4658 BGN

Икономически най-изгодна оферта

18/10/2012 16:30

ДА 10/10/2012

190*

9007026

Община Гурково

03.10.2012г.

Услуги/

71541000

Консултации за управление на изпълнението на проект: “Туристически информационен център с музей на магарето в град Гурково” 3036 BGN

Икономически най-изгодна оферта

18/10/2012 16:30

ДА 11/10/2012

191*

9007027

Община Гурково

03.10.2012г.

Услуги/

98350000

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и уличната мрежа на територията на община Гурково през зимни сезони 2012/2013 г. и 2013/2014 г. 50000 BGN

Най-ниска цена

18/10/2012 16:30

НЕ 10/10/2012

192

9007030 Община Каспичан

03.10.2012г.

Услуги/

90620000

Зимна поддръжка на пътища и улици в Община Каспичан за периода 01.11.2012 до 31.12.2013 година 30000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

11/10/2012 16:30

НЕ 10/10/2012

193

9007032 Община Радомир

03.10.2012г.

Услуги/

50720000

Абонаментно поддържане и обслужване на отоплителните инсталации на детските градини на територията на община Радомир 35000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

11/10/2012 17:00

НЕ 10/10/2012

194

9007033 Община Смолян

03.10.2012г.

Услуги/

80521000

разработване на обучителна програма, провеждане на седемдневен практикум на 20 гръцки студенти в България и организиране на седемдневен практикум за 20 български студенти в Гърция 30918 BGN

Икономически най-изгодна оферта

10/10/2012 17:00 ДА 10/10/2012

195*

9007035 Община Белене

03.10.2012г.

Услуги/

60130000

превоз на ученици за учебната 2012/2013 година от селата Бяла вода и Деков в община Белене до ОУ “Васил Левски” гр. Белене, община Белене и обратно 47000 BGN

Най-ниска цена

18/10/2012 17:00 НЕ 10/10/2012

196

9007040 Община Радомир

03.10.2012г.

Услуги/

77000000

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 223 – “ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” В ОБЩИНА РАДОМИР 20000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

11/10/2012 17:00 ДА 10/10/2012

197

9007043 Община Кочериново

04.10.2012г.

Услуги/

63712200, 90620000, 90630000

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на община Кочериново в състояние за нормално движение на всички ППС през оперативен сезон 2012- 2013г. 31000 BGN

Най-ниска цена

12/10/2012 16:30 НЕ 12/10/2012

198

9007050 Община Кубрат

04.10.2012г.

Услуги/

79340000, 79823000, 22000000

Осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на управление на проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води 26500 BGN

Икономически най-изгодна оферта

15/10/2012 17:00 ДА 12/10/2012

199

9007055 Община Куклен

04.10.2012г.

Услуги/

90000000, 90600000

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА КУКЛЕН ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2012-2013Г. 61000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

15/10/2012 17:00 НЕ 12/10/2012

200

9007057 Община Вълчи дол

04.10.2012г.

Услуги/

90620000, 90630000

Избор на изпълнител за осигуряване на необходимите условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение по пътищата на община Вълчи дол при зимни условия, в т. ч. дейности по почистване на сняг и лед от улични и пътни платна, почистване на банкети и канавки, опесъчаване и лугиране. 65900 BGN

Най-ниска цена

15/10/2012 16:00 НЕ 12/10/2012

201

9007058 район “Източен” – община Пловдив

04.10.2012г.

Доставки/

34928500

Доставка на декоративни електрически елементи за коледно осветление на територията на район “Източен” – община Пловдив. 65060 BGN

Икономически най-изгодна оферта

12/10/2012 10:00 НЕ 12/10/2012

202

9007059 ОБЩИНА РАКИТОВО

04.10.2012г.

Строителство/ 45233200 РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО 102583 BGN

Икономически най-изгодна оферта

11/10/2012 16:30 НЕ 11/10/2012

203

9007060 Община Кубрат

04.10.2012г.

Услуги/

79340000, 79823000, 22000000

Осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на публичност на проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води“ 26500 BGN

Икономически най-изгодна оферта

15/10/2012 17:00 ДА 12/10/2012

204

9007061 Община Пловдив ,район “Северен”

04.10.2012г.

Доставки/

31000000

Доставка на декоративни електрически елементи за коледно осветление 77856 BGN

Икономически най-изгодна оферта

12/10/2012 10:00 НЕ 12/10/2012

205

9007063 Община Ботевград

04.10.2012г.

Услуги/

79131000

Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за одит и публичност в процеса на реализация на проекта, и техническа помощ за управление на по проект „Градска пречиствателна станция за отпадни води – Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея 30000 BGN

Най-ниска цена

11/10/2012 17:00 НЕ 11/10/2012

206

9007065 Община Любимец

04.10.2012г.

Услуги/

77200000

Предметът на поръчката е изготвяне на технически проект за въвеждане на превантивни, противопожарни мерки в горския фонд на Община Любимец 2012 – 2013 г. за кандидатстване на по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” 58000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

12/10/2012 14:00 ДА 11/10/2012

207

9007067 Район “Тракия” – Община Пловдив

04.10.2012г.

Доставки/

30000000, 31000000

Доставка на декоративни електрически елементи за коледно осветление в Район “Тракия” – Община Пловдив 60000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

12/10/2012 10:00 НЕ 12/10/2012

208

9007072 Община Кула

04.10.2012г.

Услуги/

90620000, 90630000

Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и основни улични артерии в гр.Кула през оперативен сезон 2012-2013 год. 66000 BGN

Най-ниска цена

11/10/2012 17:00 НЕ

11/10/2012

209

9007074 Община Лом

04.10.2012г.

Доставки/

30192000, 30193000, 30197000, 22800000

Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Лом, съгласно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4, неразделна част от документацията”. 25000 BGN

Най-ниска цена

12/10/2012 17:00 НЕ

11/10/2012

210

9007076 Община Видин

04.10.2012г.

Услуги/

79342400

Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект “Съвременни социални жилища в гр. Видин” 10000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

11/10/2012 17:00 ДА

11/10/2012

211

9007077 Община Самуил

04.10.2012г.

Услуги/

60130000

Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебната 2012-2013г.

43000 BGN

Най-ниска цена

12/10/2012 10:00 НЕ 11/10/2012

212

9007082 Община Сливен

04.10.2012г.

Услуги/

71241000

Изработване на проект: „Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия – снеголом, снеговал с цел тяхното възобоновяване в ОГФ на Община Сливен”

27000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

11/10/2012 16:00 ДА 11/10/2012

213

9007083 Община Сливен

04.10.2012г.

Строителство/

45111300, 45110000

Премахване на самосрутващи се сгради, преместваеми обекти и незаконни сгради и съоръжения

264000 BGN

Най-ниска цена

11/10/2012 16:00 НЕ 11/10/2012

214

9007084 Община Сливен

04.10.2012г.

Услуги/

71241000

Проектиране на технологични планове за залесяване за проектно предложение “Първоначално залесяване на неземеделски земи на територита на Община Сливен”

8000 BGN

Икономически най-изгодна оферта

11/10/2012 16:00 ДА 11/10/2012

215

9007093 Столична община

05.10.2012г.

Услуги/

79500000

Преводи на документация, свързана с реализацията на проект: „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”

66000 BGN

Най-ниска цена

18/10/2012 17:00 НЕ 12/10/2012

216

9007097 Община Рудозем

05.10.2012г.

Услуги/

66514110

Застраховане на служебни моторни превозни средства на Община Рудозем със застраховки „Каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на лицата в МПС”

 

Най-ниска цена 16/10/2012 12:00 НЕ 15/10/2012

217*

9007100 Община Кубрат

05.10.2012г.

Услуги/

79340000, 79823000, 22000000

Осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на публичност на проект „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на Пречиствателната станция за отпадъчни води“

26500 BGN

Икономически най-изгодна оферта 22/10/2012 17:00 ДА 12/10/2012

218*

9007105 община Шабла

05.10.2012г.

Строителство/

45221111

“Възстановяване на мост на околовръстен път в района на ПСОВ, град Шабла”, община Шабла

256800 BGN

Най-ниска цена

26/10/2012 16:00

 

НЕ

 

16/10/2012

219

9007108 община Сандански

05.10.2012г.

Строителство/

45233141

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Сандански през зимен сезон 2012 – 2013 година

101300 BGN

Икономически най-изгодна оферта 15/10/2012 17:00 НЕ 15/10/2012

220

9007110 Община Любимец

05.10.2012г.

Услуги/

77200000

Услугата включва изготвяне на технологичен план за залесяване в община Любимец за кандидатстване по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Наредба № 22 от 07.07.2008 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

20000 BGN

Икономически най-изгодна оферта 15/10/2012 15:00 ДА 14/10/2012

221

9007111 Община Гълъбово

05.10.2012г.

Услуги/

90620000

Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за експлоатационен сезон 2012/2013 г. по обособени позиции

66000 BGN

Най-ниска цена 15/10/2012 17:00 НЕ 15/10/2012

222*

9007117 Община Панагюрище

05.10.2012г.

Строителство/

45000000

Извършване на строително-ремонтни работи на обект „Общински път Панагюрски колонии – местност Манзул от км. 0+000 до км. 7+660,78; подучастък: от км. 2+220 до км. 2+485”

86000 BGN

Икономически най-изгодна оферта 19/10/2012 17:00 НЕ 12/10/2012

223

9007119 Община Самуил

05.10.2012г.

Строителство/

45000000

Ремонт на Защитено Жилище с.Богомилци“

7500 BGN

Най-ниска цена 16/10/2012 10:00 НЕ 15/10/2012

224

9007120 Община Самуил

05.10.2012г.

Строителство/

42160000

Изграждане на отоплителна инсталация на твърдо гориво за нуждите на ЦСРИ с.Владимировци“

6667 BGN

Най-ниска цена 16/10/2012 10:00 НЕ 15/10/2012

225

9007123 Община Вълчи дол

05.10.2012г.

Услуги/

90711400

Подготовка и провеждане на процедури по ОВОС за инвестиционно намерение “Регионално депо за отпадъци – регион Провадия” на общините Провадия, Вълчи дол, Аврен, Бяла, Ветрино, Девня, Долен Чифлик, Дългопол и Суворово

59800 BGN

Икономически най-изгодна оферта 16/10/2012 16:00 НЕ 15/10/2012

226

9007126 Община “Тунджа”

05.10.2012г.

Доставки/

38600000, 38631000, 38519600, 38624000, 38651000, 38651100, 38653400, 31440000, 31681500, 18130000, 18811000, 22111000, 44423220, 44511100, 44511310, 44512910, 44511000, 18925200, 44173000

Доставка на материали и оборудване по проект “Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община “Тунджа”.

29817 BGN

Най-ниска цена 26/10/2012 16:00 ДА 25/10/2012

227

9007127 Община Девин

05.10.2012г.

Строителство/ 45000000 РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН

69334 BGN

Икономически най-изгодна оферта 15/10/2012 12:00 НЕ 12/10/2012

228

9007130 Община Варна

05.10.2012г.

Услуги/ 85147000 ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЩИНА ВАРНА И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

66000 BGN

Най-ниска цена 16/10/2012 16:00 НЕ 15/10/2012
229 9007131 Община Перник

05.10.2012г.

Доставки/ 14400000 Доставка на морска сол за зимно поддържане на уличната мрежа на територията на Община Перник 60000 BGN Най-ниска цена 15/10/2012 16:00 НЕ 15/10/2012
230 9007132 Община Костенец

05.10.2012г.

Строителство/ 45214220 Ремонтни дейности по подмяна на водосточни тръби на СОУ „Климент Охридски” гр.Костенец, 2083 BGN Икономически най-изгодна оферта 16/10/2012 17:00 НЕ 15/10/2012
231 9007133 Община Костенец

05.10.2012г.

Строителство/ 45332300 Ремонт на канализационни и водопроводни мрежи и съоръжения в гр.Костенец, с.Костенец и гр.Момин проход 22332 BGN Икономически най-изгодна оферта 16/10/2012 17:00 НЕ 15/10/2012
232 9007135 Община Костенец

05.10.2012г.

Услуги/ 48800000 Изработване на официална интернат страница на Община Костенец” по техническо задание, публикувано в профила на купувача на адрес: www.kostenetz.com. 5000 BGN Икономически най-изгодна оферта 16/10/2012 17:00 НЕ 15/10/2012
233 9007138 Община Твърдица

05.10.2012г.

Услуги/ 60130000 Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр.Твърдица съгласно маршрутно разписание. 31000 BGN Най-ниска цена 15/10/2012 17:00 НЕ 12/10/2012
234 9007141 Община Велико Търново

05.10.2012г.

Услуги/ 48810000 Доработка и разширяване на функционалността в информационната система за детските градини в Община Велико Търново   Най-ниска цена 15/10/2012 17:00 НЕ 12/10/2012
235 9007143 Район “Тракия” – Община Пловдив

05.10.2012г.

Строителство/ 45000000, 45200000, 45230000, 45233000, 45233200 Преасфалтиране или ново асфалтиране на улици, паркинги и подходи към улици, изкърпване на асфалтобетонова настилка включително и при зимни условия 45000 BGN Икономически най-изгодна оферта 12/10/2012 17:00 НЕ 12/10/2012
236 9007144 Район “Тракия” – Община Пловдив

05.10.2012г.

Строителство/ 45000000, 45200000, 45220000, 45223000, 45223700 Изграждане на площадки за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на моторни превозни средства, съгласно изготвени схеми за разполагането им 30000 BGN Икономически най-изгодна оферта 12/10/2012 17:00 НЕ 12/10/2012
237 9007145 община Маджарово

05.10.2012г.

Услуги/ 77200000 изготвяне на технически проект за въвеждане на превантивни, противопожарни мерки в горския фонд на Община Маджарово 2012 – 2013 г. за кандидатстване на по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” 58000 BGN Икономически най-изгодна оферта 15/10/2012 17:00 ДА 12/10/2012
238 9007146 Община Велико Търново

05.10.2012г.

Услуги/ 79212000 Услуга по извършване на одит по проект „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 10000 BGN Икономически най-изгодна оферта 19/10/2012 17:00 ДА 18/10/2012
239 9007147 Община Велико Търново

05.10.2012г.

Услуги/ 79212000 Услуга по извършване на одит по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” 20000 BGN Икономически най-изгодна оферта 19/10/2012 17:00 ДА 18/10/2012
240 9007149 ОБЩИНА СТРЕЛЧА

05.10.2012г.

Услуги/ 90620000, 90630000 Зимно поддържане през зимен сезон 2012/2013 г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча(гр.Стрелча,с.Дюлево, с.Смилец, с.Блатница с.Свобода), общинска пътна мрежа на община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча. 65000 BGN Най-ниска цена 15/10/2012 17:30 НЕ 12/10/2012
241 9007152 Община Разград

05.10.2012г.

Доставки/

18110000

Изработка и доставка на работно облекло и обувки за потребностите на работещите в ОП „Разградлес” гр. Разград 13500 BGN Най-ниска цена 16/10/2012 17:00 НЕ 16/10/2012

242

9007156 ОБЩИНА БРЕЗОВО

08.10.2012г.

Услуги/

90620000

зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, републиканските пътища в границите на гр.Брезово и уличната мрежа в община Брезово през оперативния сезон 2012/2013 год. 45000 BGN Икономически най-изгодна оферта 25/10/2012 16:00 НЕ 25/10/2012

243

9007158 ОБЩИНА КРУШАРИ

08.10.2012г.

Услуги/

90620000

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласните общински пътища на Община Крушари през зимния сезон 2012/ 2013г. 32500 BGN Най-ниска цена 16/10/2012 16:00 НЕ 15/10/2012

244

9007159 Община Раковски

08.10.2012г.

Услуги/

90620000, 90630000

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2012/2013г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАКОВСКИ И ОБЩИНА РАКОВСКИ 66000 BGN Най-ниска цена 22/10/2012 16:00 НЕ 22/10/2012

245

9007160 община Горна Малина

08.10.2012г.

Услуги/

77231600

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 223 – “ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 20000 BGN Икономически най-изгодна оферта 16/10/2012 16:30 ДА 15/10/2012

246

9007166 ОБЩИНА КРУШАРИ

08.10.2012г.

Строителство

45214000

РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА – С.КРУШАРИ, ВКЛЮЧВАЩ ПРЕМАХВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ, УКРЕПВАНЕ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМАНРИНА И ДР. СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ. 19166 BGN Най-ниска цена 16/10/2012 16:00 НЕ 15/10/2012

247

9007171 Община Левски

08.10.2012г.

Доставки

43313100

Доставка на два броя снегорини за нуждите на община Левски от които един за прикачване към трактор МТЗ 80 и един към ЗИЛ 131 14000 BGN Икономически най-изгодна оферта 18/10/2012 16:30 НЕ 16/10/2012

248

9007182 Община Пловдив ,район “Северен”

08.10.2012г.

Строителство

45000000

Текущ ремонт на ЦДГ „Пролет”, находяща се на територията на район „Северен”- Община Пловдив, ул. “Ген. М. И. Кутузов” №4. 21730 BGN Икономически най-изгодна оферта 16/10/2012 16:00 НЕ 16/10/2012

249

9007183 Община Видин

08.10.2012г.

Услуги/

90620000, 90630000, 45233142

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативния сезон 2012 – 2013 година.” – община Видин 39000 BGN Икономически най-изгодна оферта 19/10/2012 17:00 НЕ 19/10/2012

250

9007199 Община Сливен

08.10.2012г.

Услуги/

71241000

Изготвяне на проектно предложение по проект „Зелена и достъпна градска среда в община Сливен” 5000 BGN Икономически най-изгодна оферта 15/10/2012 16:00 ДА 15/10/2012

251

9007201 Община Невестино

08.10.2012г.

Доставки/

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и ЦДГ “Райна Княгиня” с.Невестино, подробно описани в Документацията за участие 66000 CYP Най-ниска цена 19/10/2012 16:00 НЕ 19/10/2012

252

9007202 Община Никопол

08.10.2012г.

Доставки/

09111100

Доставка на въглища за отоплителен сезон 2012/2013 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол 32000 BGN Най-ниска цена 17/10/2012 17:00 НЕ 16/10/2012

253

9007204 община Смядово

08.10.2012г.

Доставки/

34144511

Доставка и продажба на специализиран сметосъбиращ камион за нуждите на община Смядово. 50526 BGN Икономически най-изгодна оферта 16/10/2012 16:00 НЕ 15/10/2012

254

9007208 Община Бургас

08.10.2012г.

Услуги/

85100000

Проектът предвижда създаване и функциониране на Социално предприятие за традиционни занаяти „Морски знаци“ в Община Бургас , което ще отговори на необходимостта от подкрепа за социално включване и реализация на пазара на труда на хора в неравностойно положение от следните целеви групи:самотни/многодетни майка;хора с увреждания и напускащи специализирани институции. 350 BGN Най-ниска цена 16/10/2012 16:00 ДА 15/10/2012

255

9007210 Община Велико Търново

08.10.2012г.

Строителство/

45000000, 45410000, 45262120, 45421100, 45442100

СМР ДЯ “Мечо Пух 3”, гр. Велико Търново, включващи направа фасадна топлоизолация и PVC дограма, вътрешен ремонт   Икономически най-изгодна оферта 17/10/2012 17:00 ДА 15/10/2012

256

9007214 Община Гоце Делчев

08.10.2012г.

Услуги/

79996000

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на две информационни събития, две пресконференции, две културно-исторически изложби на територията на гр.Гоце Делчев, Р.България и Просочани, Р.Гърция, осигуряване на превод за всички събитията, четири медийни публикации и изработка и монтаж на информационно табло” 51185 BGN Икономически най-изгодна оферта 16/10/2012 17:00 ДА 15/10/2012

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.