ВСС провежда редовно заседание

Висшият съдебен съвет ще проведе редовното си заседание. Магистратите ще обсъдят Проект на решение за утвърждаване промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. и Проект на решение по предложения на административни ръководители на органи на съдебната власт за отпускане на средства от централизирания фонд СБКО.
На днешното заседание ще бъде обсъден и Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно информация от и.ф. административния ръководител на Районен съд град Дряново във връзка с изпълнение на решение на ВСС по протокол № 8/28.02.2013 г., т. 20.
Магистратите ще разгледат и Доклад от Вероника Николова – съдия в Апелативен съд град София, относно участието й в заседание на работна група „Гражданско право” по предложението за Регламент на Европейския парламент на Съвета за изменение на Регламент /ЕО/ № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност, проведено на 5 април 2013 г. в град Брюксел, Белгия.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.