ВМА спира обществена поръчка заради безпаричие, КЗК връща търга

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на Военномедицинска академия за прекратяването на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури с две обособени позиции, в частта му с която се прекратява процедурата по Обособена позиция № 2 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и специализирани доставки“.

Процедурата е прекратена поради невъзможност за осигуряване на средства за финансиране на поръчката, като възложителят не е установил причините, довели до този резултат, нито е пояснил срок на поръчката или обем, които не може да обезпечи финансово. Изложените в решението мотиви са бланкетни и по никакъв начин не обосновават невъзможност да се осигури финансирането на обществената поръчка поради обстоятелства извън контрола и волята на възложителя, които не е бил в състояние да предвиди още при откриването на процедурата. В тази връзка КЗК приема, че решението за прекратяване се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а процедурата следва да бъде върната на етап постановяване на нов акт на възложителя, базиран на проведена процедура и протоколите на комисията.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.