Велинград остава посред зима без снегопочистване

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в община Велинград (без републиканска пътна мрежа в населените места) през 2016 г.”, в частта за обособена позиция № 1 и № 2

Проучването установи, че жалбоподателят „АЙРМЕД – 2008” ЕООД, с. Кръстава, е отстранен незаконосъобразно от обществената поръчка на основание неправилно ценово предложение.

КЗК счита, че участниците не е следвало да предлагат общи цени за снегопочистване и опесъчаване за целия срок на договора, а единични, за еднократно извършване на съответната дейност.

Изводът на комисията, че предложените единични цени следва да касаят целия период на договора, би довел до невъзможност за прилагане на посочените условия и начини на финансиране и плащане за реално извършени дейности. От друга страна, ако се приеме, че предложените цени касаят целият срок на договора и същите следва да бъдат заплатени на изпълнителя без да се отчита реалното количество на извършваните от същия дейности, би могло да се достигне до ситуация, при която ще трябва да се заплатят неизвършени дейности, доколкото по време на действие на договора може изобщо да не е изпълнявано снегопочистване и опесъчаване на улиците и пътищата, включени в предмета на поръчката.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите в плик № 3 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.