Вече се работи по екооценка за VІІ блок в АЕЦ „Козлодуй”

Екип от петима учени – експерти по птици, прилепи, бозайници и природни местообитания, водени от проф. д-р Румяна Мечева, извършиха тридневни теренни проучвания в района на АЕЦ „Козлодуй“, съобщава сайтът atominfo.bg.

 Експертите са част от екипа на консорциум „Дикон – Аксиона Инж.“, ангажиран от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД да разработи Доклад за въздействие върху околната среда /ДОВОС/ на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност. Процедурата по ОВОС е част от превантивните мерки, които се предприемат за ограничаване и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Допълнително, биолозите са ангажирани и с изготвянето на оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите за опазване на защитените зони по Натура 2000.

За да извършат необходимите анализи и изготвят прогнозите си, експертите трябва да съберат данни за сегашното състояние на биологичните видове и природните местообитания на територията на четирите площадки, определени като алтернативни за изграждане на бъдещите ядрени съоръжения, както и на територията на най-близко разположените до района на АЕЦ „Козлодуй“, зони от „Натура-2000”.

 

Част от проучванията се проведоха от борда на катера „Мария Кюри“, предоставен за целта от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Експертите наблюдаваха поведението на над 40 вида птици, сред които и зеленоглавите патици, които са традиционно срещан вид по поречието на Дунав. Наблюдавани са и жълтонога чайка, голяма белочела гъска, зимни бърнета, звънарки, голям корморан и др.

В края на м. февруари и началото на м. март предстоят още теренни проучвания, в които ще се включат и експерти по риби, земноводни и влечуги, безгръбначни животни, както и по инвазивни видове водни безгръбначни. Те ще бъдат осъществени, както на българска, така и на румънска територия, за да може да се оцени и трансграничното въздействие на проекта.

Цялостният доклад по ОВОС за строителството на VІІ блок на АЕЦ Козлодуй” трябва да е готов през есента на тази година.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Вече се работи по екооценка за VІІ блок в АЕЦ „Козлодуй”

Екип от петима учени – експерти по птици, прилепи, бозайници и природни местообитания, водени от проф. д-р Румяна Мечева, извършиха тридневни теренни проучвания в района на АЕЦ „Козлодуй“, съобщава сайтът atominfo.bg.

 Експертите са част от екипа на консорциум „Дикон – Аксиона Инж.“, ангажиран от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД да разработи Доклад за въздействие върху околната среда /ДОВОС/ на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност. Процедурата по ОВОС е част от превантивните мерки, които се предприемат за ограничаване и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Допълнително, биолозите са ангажирани и с изготвянето на оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите за опазване на защитените зони по Натура 2000.

За да извършат необходимите анализи и изготвят прогнозите си, експертите трябва да съберат данни за сегашното състояние на биологичните видове и природните местообитания на територията на четирите площадки, определени като алтернативни за изграждане на бъдещите ядрени съоръжения, както и на територията на най-близко разположените до района на АЕЦ „Козлодуй“, зони от „Натура-2000”.

Част от проучванията се проведоха от борда на катера „Мария Кюри“, предоставен за целта от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Експертите наблюдаваха поведението на над 40 вида птици, сред които и зеленоглавите патици, които са традиционно срещан вид по поречието на Дунав. Наблюдавани са и жълтонога чайка, голяма белочела гъска, зимни бърнета, звънарки, голям корморан и др. края на м. февруари и началото на м. март предстоят още теренни проучвания, в които ще се включат и експерти по риби, земноводни и влечуги, безгръбначни животни, както и по инвазивни видове водни безгръбначни. Те ще бъдат осъществени, както на българска, така и на румънска територия, за да може да се оцени и трансграничното въздействие на проекта.

Цялостният доклад по ОВОС за строителството на VІІ блок на АЕЦ Козлодуй” трябва да е готов през есента на тази година.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.