Вече са известни схемите по оперативни програми за периода 2014-2020 г.

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

Под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова се проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз на ниво министри, отговорни за управление на средствата от ЕС, съобщиха от пресцентъра на “Дондуков” 1. По време на заседанието беше съгласувано предложението за стартиране на нови процедури по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 за 2014 г. Предложението на Управляващия орган на програмата касае сключването на нови договори в размер на 20 млн. евро на база реализирани икономии при изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по програмата.
Също така бяха представени схемите и мерките по програмите за програмен период 2014-2020 година, които ресорните министерства възнамеряват да обявят в следващите месеци.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предстои да бъдат обявени процедури, насочени към насърчаване на активни работещи младежи, подкрепа за заетост и независим живот.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ предстои да бъде обявена процедура за подкрепа на инвестициите за технологично обновление с цел повишаване на ефективността и продуктивността на предприятията.

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” се планират процедури в двете приоритетни направления: образование и учене през целия живот и образователна среда за активно социално приобщаване.

По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ бяха представени проектите с най-висока степен на готовност.

По Оперативна програма „Региони в растеж”, се предвижда да бъдат обявени процедури свързани с изпълнението на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; инвестициите в образованието; опазването и развитието на природно културното наследство, регионални пътища и техническата помощ по програмата.

По Оперативна програма „Околна среда“, предстои да бъдат обявени схеми и мерки в направления „Води“, „Натура 2000“, „Биоразнообразие“ и „Превенция на риска от наводнение“.

По Програмата за развитие на селските райони се предвижда да бъдат обявени: прием за млад фермер, целеви прием за сектор „Овощарство и зеленчукопроизводство“, както и прием по мярката „Основни услуги и обновяване на селата”.

По Програмата за морско дело и рибарство се предвижда се да бъдат отворени за прием мерки за насърчаване на устойчиви рибарство и аквакултури и свързаното с тях преработване, както и мерки за стимулиране на прилагането на общата политика в областта на рибарството и повишаване на заетостта и териториалното сближаване.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.