Въвеждаме най-новите директиви на ЕС в областта на убежището

Днес е Денят на Европа и Денят на победата

България работи за въвеждането на най-новите европейски директиви в областта на убежището. Ето и информацията за това кои са тези директиви и на какъв етап е работата по въвеждането им, предоставена от МВР.

Директива 2011/95/ЕС относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила.

Директивата определя кои лица се нуждаят от международна закрила, както и съдържанието на правата, предоставяни на бенефициентите на тази закрила. Тя представлява поредна стъпка в посока на хармонизиране на критериите за предоставяне на закрила, както и на съдържанието на самата закрила в рамките на целия Европейски съюз.

За въвеждане на посочената директива в националното законодателство беше изготвен законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, който беше внесен в Народното събрание на 19 ноември 2013 г. и беше приет на първо четене на 11 март 2014 г. Поради предсрочното прекратяване на правомощията на 42-то Народно събрание законопроектът не беше приет. Той беше внесен отново в 43-то НС на 7 ноември 2014 г., а на 20 март 2015 г. беше одобрен на първо четене. На 8 юли законопроектът е приет на второ четене във водещата комисия. Предстои разглеждането му на второ четене в пленарна зала.

Директива 2013/33/ЕС за определянe на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила

Директива 2013/33/ЕС е един от най-важните актове на ЕС в областта на убежището и представлява съществен елемент от изграждането на Общата европейска система за убежище.

Целта й е да уреди условия на прием, които гарантират достоен стандарт на живот и които са съпоставими в целия Европейски съюз, независимо от мястото на подаване на молбата за закрила. Директивата въвежда по-ясни понятия и по-опростени правила, а на държавите-членки е предоставена по-голяма гъвкавост при тяхното интегриране в националните правни системи, както и по-голяма възможност за справяне с евентуални злоупотреби със системите за прием.

В съответствие с директивата и принципите на международното и националното законодателство на лицата, търсещи международна закрила, ще бъде гарантиран ефективен достъп до правосъдие, включително и възможност да обжалват наложените по силата на предвидената уредба принудителни мерки.
Директивата ще бъде въведена в националното законодателство с посочения по-горе законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен в 43-тото Народно събрание на 7 ноември 2014 г.

Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила.

Основна цел на директивата е по-нататъшно развитие на правната уредба на процедурите за предоставяне и отнемане на международна закрила в държавите- членки с оглед създаването на обща процедура за убежище в рамките на ЕС. Предложената уредба е насочена към ограничаване на вторичното движение на кандидатите, когато то се дължи на различия в правната рамка при отделните държави-членки на ЕС.

Директивата предвижда възможност за ускорено разглеждане на молбите за международна закрила при точно определени обстоятелства, когато съществува вероятност дадена молба да е явно неоснователна или недопустима, без да се засяга точността и пълнотата на разглеждането, както и ефективният достъп на чужденеца, търсещ закрила, до основните принципи и гаранции. Поставя се акцент и върху правата на лицата, търсещи закрила и по-специално правото им на достъп до правна помощ, до информация за приложимите процедури, срещи с правни съветници и консултанти и достъп до информацията, събрана по време на разглеждането на молбата за международна закрила, от значение за вземането на решение.

За въвеждане на изискванията на посочената директива в националното ни законодателство е изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците. Законопроектът е одобрен от Министерски съвет на 5 август 2015 г. и на 6 август 2015 г. е внесен в Народното събрание.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.